Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Przez Człopę z rybą po drodze"

 

 

 

Człopa, dnia 08.05.2020 r.

Numer sprawy: B.27.3.2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania

Przez Człopę z rybą po drodze

 

Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Niniejsze postępowanie realizowane jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający: Gmina Człopa

Siedziba: ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Numer NIP: 765-160-28-73

Adres internetowy: www.bip.czlopa.pl

tel. 67 259 10 69 fax 67 259 10 65

e-mail: umig@czlopa.pl

 

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji zadania:

Marta Domagała (67) 259 11 98

Paulina Samolczyk (67) 259 16 82

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przez Człopę z rybą po drodze”. Zakres robót obejmuję:

- montaż obiektów małej architektury - zainstalowanie 7 tablic informacyjnych,

- utwardzenie terenu działki budowlanej,

- budowę oświetlenia ulicznego.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do niniejszego zapytania.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 1. rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia - od daty podpisania umowy

 2. zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia - do 17.07.2020 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent przygotowuję ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, która powinna:

- zawierać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- być podpisana przez wykonawcę,

- do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy oraz ferefencje

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa lub drogą elektroniczną na e-mail: inwestycje@czlopa.pl do dnia 22.05.2020 r. do godz. 10.00.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Człopa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.czlopa.pl.

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. CENA wykonania zamówienia - 60%

 

C = [C min / C bad] x 60

gdzie:

C - liczba punktów za cenę

C min - najniższa cena ofertowa

C bad - cena oferty badanej

 

 1. Okres gwarancji - 20%

a) okres gwarancji 3 lata - 0 pkt.

b) okres gwarancji 4 lata - 10 pkt.

c) okres gwarancji 5 lata - 20 pkt.

 

 1. Doświadczenie w wykonaniu obiektów małej architektury (takich jak: tablice, wiaty, pomosty, wieże widokowe) - 20 %

 

 1. Ilość referencji: 0 - 0 pkt.

 2. Ilość referencji: 1 - 5 pkt.

 3. Ilość referencji: 2 - 10 pkt.

 4. Ilość referencji: 3 - 15 pkt.

 5. Ilość referencji: 4 - 20 pkt.

Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria :

 

P = C + G + D

 

VII. UMOWA

 1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą i zgodną z zapytaniem o cenę ofertę zostanie podpisana umowa.

 2. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego

 3. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

 4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 5. Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy, z pośród pozostałych ważnych ofert wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

 6. Umowa może nie zostać podpisana, jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

 7. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 - wzór umowy

 2. Załącznik nr 2 - formularz ofert

 3. Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa

 4. Załącznik nr 4 - przedmiar robót

                                                                                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                                                                                                       mgr Jerzy Bekker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
08 maj 2020

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
08 maj 2020, godz. 12:34

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
08 maj 2020, godz. 14:13