Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 26 listopada 2013 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresieprojektu uchwały Rady Miejskiej w Człopie w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.
z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na rok 2014.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/280/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przedmiot i cel konsultacji.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człopie w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na rok 2014, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

 

§ 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 4 grudnia 2013 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 17 grudnia 2013 roku.

 

§ 3. Sposób przeprowadzenia konsultacji.

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty

wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Człopa.

2.  Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie programu. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem  poczty e-mail na adres: umig@czlopa.pl

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

3) osobiście – poprzez złożenie pisma w sekretariacie (pok. Nr 2) Urzędu Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

 

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Za konsultacje odpowiedzialny jest Pan Mirosław Sokołowski

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Człopa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 

 

                                                                                                                      Burmistrz

 

                                                                                                              mgr Zdzisław Kmieć


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
26 lis 2013

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
26 lis 2013, godz. 09:24

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
26 lis 2013, godz. 09:24