Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl

Człopa: Bezpiecznie nad jezioro- budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo
Numer ogłoszenia: 141892 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezpiecznie nad jezioro- budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Człopa - Dzwonowo oraz przepustu pod ścieżką pieszo - rowerową. Ścieżka pieszo - rowerowa ma długość 1,863 km, szerokość 2,5 m oraz 2,0 m na odcinku pasa przeciwpożarowego w obszarze leśnym. Ścieżka pieszo - rowerowa przecina rów, na którym należy wykonać przepust o średnicy 1,5 m, długości 7,9 m. z rur betonowych o przekroju kołowym. Nawierzchnie ścieżki należy wykonać z kostki betonowej ograniczonej obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem oraz z kruszywa lub tłucznia na odcinku pasa przeciwpożarowego. W miejscach gdzie ścieżka rowerowa przebiega w niewielkich nasypach lub wykopach należy wykonać obustronne pobocza o szerokości 0,50 m i skarpy o pochyleniu 1:1,5. 2. Budowę: - ścieżki pieszo - rowerowej w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Człopa -Trzebin - dwóch zjazdów indywidualnych, - przepustu łukowo - kołowego na rzece Człapia, - przepustu o średnicy 1000 mm w rowie melioracji szczegółowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 177, - przepustu o przekroju kołowym o średnicy 700 mm na działce nr 5/31 wraz z wylotem w pasie drogi wojewódzkiej nr 177, - elementów bezpieczeństwa ruchu. Ścieżka pieszo - rowerowa ma długość 995 m., szerokość 3,0 m., wyjątkiem jest koniec ścieżki, gdzie należy wykonać ścieżkę o szerokości 2,0 m. Nawierzchnie ścieżki należy wykonać z kostki betonowej ograniczonej obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem. W miejscach gdzie ścieżka rowerowa przebiega w niewielkich nasypach lub wykopach należy wykonać obustronne pobocza o szerokości 0,30 m i skarpy o pochyleniu 1:1,5..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.00-1, 45.23.31.62-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub jest zarejestrowany w odpowiednich rejestrach. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie opisuję sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie opisuję sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                         

                      Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                        mgr Zdzisław Kmieć


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11.04.2013.09.12.48 SIWZ (DOC, 357.50Kb) 2013-04-11 09:12:48 190
11.04.2013.09.23.02 STWiOR (PDF, 5.16Mb) 2013-04-11 09:23:02 168
11.04.2013.09.23.25 przedmiar robot Trzebin (PDF, 211.30Kb) 2013-04-11 09:23:25 196
11.04.2013.09.23.45 przedmiar robot Dzwonowo (PDF, 204.34Kb) 2013-04-11 09:23:45 194
11.04.2013.09.24.01 organizacja ruchu - opis techniczny Trzebin (PDF, 67.94Kb) 2013-04-11 09:24:01 169
11.04.2013.09.25.08 organizacja ruchu rys 1 Trzebin (PDF, 1.48Mb) 2013-04-11 09:25:08 164
11.04.2013.09.25.35 organizacja ruchu rys 2 Trzebin (PDF, 486.07Kb) 2013-04-11 09:25:35 164
11.04.2013.09.25.53 organizacja ruchu rys 3 Trzebin (PDF, 252.75Kb) 2013-04-11 09:25:53 167
11.04.2013.09.26.09 organizacja ruchu - opis techniczny Dzwonowo (PDF, 60.22Kb) 2013-04-11 09:26:09 166
11.04.2013.09.28.24 organizacja ruchu rys. 1 Dzwonowo (PDF, 2.38Mb) 2013-04-11 09:28:24 173
11.04.2013.09.29.00 organizacja ruchu rys. 2 Dzwonowo (PDF, 255.63Kb) 2013-04-11 09:29:00 165
11.04.2013.09.29.21 BIOZ - Dzwonowo (PDF, 193.39Kb) 2013-04-11 09:29:21 165
11.04.2013.09.29.40 Opis techniczny - Dzwonowo (PDF, 206.88Kb) 2013-04-11 09:29:40 171
11.04.2013.09.30.39 Plan orientacyjny - Dzwonowo (PDF, 125.05Kb) 2013-04-11 09:30:39 166
11.04.2013.09.32.32 Rys 1 - Dzwonowo (PDF, 2.56Mb) 2013-04-11 09:32:32 172
11.04.2013.09.34.09 Rys 2 - Dzwonowo (PDF, 1.75Mb) 2013-04-11 09:34:09 174
11.04.2013.09.38.48 Rys 3 - Dzwonowo (PDF, 508.38Kb) 2013-04-11 09:38:48 167
11.04.2013.09.39.29 Rys 4 - Dzwonowo (PDF, 474.42Kb) 2013-04-11 09:39:29 177
11.04.2013.09.40.11 Rys 5 - Dzwonowo (PDF, 493.11Kb) 2013-04-11 09:40:11 165
11.04.2013.09.41.14 Rys 6 - Dzwonowo (PDF, 256.46Kb) 2013-04-11 09:41:14 170
11.04.2013.09.41.55 Rys 7 - Dzwonowo (PDF, 756.78Kb) 2013-04-11 09:41:55 167
11.04.2013.09.42.25 Rys 8 - Dzwonowo (PDF, 341.17Kb) 2013-04-11 09:42:25 166
11.04.2013.09.42.51 BIOZ - Trzebin (PDF, 192.43Kb) 2013-04-11 09:42:51 167
11.04.2013.09.43.10 Opis techniczny - Trzebin (PDF, 226.75Kb) 2013-04-11 09:43:10 167
11.04.2013.09.43.28 Plan orientacyjny - Trzebin (PDF, 67.23Kb) 2013-04-11 09:43:28 170
11.04.2013.09.48.37 rys 1 - Trzebin (PDF, 4.67Mb) 2013-04-11 09:48:37 171
11.04.2013.09.50.07 rys 2 - Trzebin (PDF, 534.71Kb) 2013-04-11 09:50:07 168
11.04.2013.10.15.22 rys 3 - Trzebin (PDF, 581.86Kb) 2013-04-11 10:15:22 175
11.04.2013.10.18.02 rys 4 - Trzebin (PDF, 573.05Kb) 2013-04-11 10:18:02 171
11.04.2013.10.20.54 rys 5 - Trzebin (PDF, 253.18Kb) 2013-04-11 10:20:54 162
11.04.2013.10.24.54 rys 6 - Trzebin (PDF, 3.12Mb) 2013-04-11 10:24:54 172
11.04.2013.10.25.14 rys 7 - Trzebin (PDF, 321.43Kb) 2013-04-11 10:25:14 176
18.04.2013.08.39.40 D-05.01.03 - uzupeA nienie STWiOR (PDF, 49.62Kb) 2013-04-18 08:39:40 120
badania podloza gruntowego (PDF, 8.86Mb) 2013-04-18 09:14:35 117

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.04.2013.08.52.27 odpowiedz na zapytanie nr 1 (DOC, 52.00Kb) 2013-04-18 08:52:27 80
19.04.2013.10.01.55 zmiana SIWZ (DOC, 35.50Kb) 2013-04-19 10:01:55 96

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23.05.2013.09.20.52 OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 36.50Kb) 2013-05-23 09:20:52 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
11 kwi 2013

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
11 kwi 2013, godz. 09:12

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
02 mar 2018, godz. 20:10