Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej w Człopie

Człopa: Budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej w Człopie
Numer ogłoszenia: 117712 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej w Człopie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 32/2, 31 położonych w obrębie Człopa 106. Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie: - stan zero (roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe, zbrojenia, izolacje fundamentów i posadzki na gruncie), - stan surowy otwarty (ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne, działowe, nadproża, wieńce, kominy i wentylacje, dach z wieżyczką-konstrukcja, dach-pokrycie i obróbki blacharskie) - stan surowy zamknięty (stropy, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe, stolarka okienna, stolarka drzwiowa zewnętrzna), - roboty wykończeniowe wewnętrzne (tynki, malowanie, posadzki, stolarka drzwiowa wewnętrzna), - roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacje), - przyłącze wodociągowe, instalacja wodociągowa wewnętrzna, - instalacja kanalizacyjna wewnętrzna, zewnętrzna wraz budową zbiornika bezodpływowego, - instalacja C.O. - wewnętrzna instalacja elektryczna, - instalacja odgromowa, - utwardzenie i zagospodarowanie terenu, - wyposażenie kaplicy. Ponadto do obowiązków wykonawcy należy: - opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; - wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowy do zatwierdzenia; - wykonanie na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; - obsługa geodezyjna, - wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane; -dostarczenie przed rozpoczęciem robót budowlano - montażowych w celu akceptacji przez Zamawiającego kompletu atestów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, dokumentacji techniczno - rozruchowych na wbudowane materiały i urządzenia; - przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego; - ewentualne zastosowane nazwy producentów w dokumentacji przetargowej służą wyłącznie do określenia parametrów technicznych oraz doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych. Za urządzenia i materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie obiektu; - Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty, - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody podczas realizacji zadania, - przywrócenie porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego, - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, - wykonawca w imieniu Zamawiającego zgłosi do Nadzoru Budowlanego zakończenie robót budowlanych oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.00.00-2, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.26.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.26.11.00-5, 45.32.00.00-6, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 33.94.00.00-1, 45.43.00.00-0, 45.32.10.00-3, 45.30.00.00-0, 45.31.12.00-2, 45.31.23.10-3, 45.33.00.00-9, 45.33.24.00-7, 45.23.13.00-8, 45.23.32.00-1, 39.15.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł 2. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie Oddział w Człopie, Nr rachunku: 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030 z dopiskiem - Wadium przetargowe - budowa kaplicy cmentarnej

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub jest zarejestrowany w odpowiednich rejestrach. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane o min. wartości 400.000,00 zł brutto odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót, z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz min. jedną osobę, która będzie pełnić funkcje kierownika robót, z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:22.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                                               mgr Zdzisław Kmieć


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07.04.2014.14.26.06 OgA oszenie o zamA wieniu (DOC, 58.50Kb) 2014-04-07 14:26:06 47

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07.04.2014.14.31.36 WyjaA nienia SIWZ. Kaplica (DOC, 34.50Kb) 2014-04-07 14:31:36 1

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15.05.2014.13.02.38 OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (PDF, 236.90Kb) 2014-05-15 13:02:38 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
07 kwi 2014

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
07 kwi 2014, godz. 14:26

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
15 maj 2014, godz. 13:02