Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie

  

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl

Człopa: Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie
Numer ogłoszenia: 422160 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną ogrzewczą, elektryczną wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach położonych w Człopie przy ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego nr: 409/9, 409/10, 248. Projektowany budynek obejmuje budowę 8 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 288,71 m2. Powierzchnie zieleni ok. 1 985,00 m2. Budynek 3 kondygnacyjny o gabarytach: długość 19,39 m, szerokość 14,89 m, wysokość kalenicy względem poziomu 11,64 m, poziom posadzki parteru wyniesiony 32 cm nad poziom przyległego terenu. Powierzchnia użytkowa 519,15 m2, kubatura brutto 2 508,80 m3. Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków żwirobetonowych typu M6 gr. 25 cm, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 7 cm. Ściany zewnętrzne bloczki z betonu komórkowego gr. 36,5 cm na zaprawie klejowej ciepłochłonnej. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i międzylokalowe z cegły sylikatowej gr. 24 cm, działowe z płyt wg. systemu Multigips gr. 8 cm. Stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych gr. 24 cm, częściowo wylewki betonowe. Dach czterospadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowo płatwiowej, o spadku 35 stopni. Pokrycie dachu dachówką cementową. Doświetlenie przestrzeni strychowej oknami wykuszowymi. Kominy z pustaków prefabrykowanych. Schody zewnętrzne z polbruku, wewnętrzne żelbetowe wykończone płytką gresową. Posadzki w zależności od umiejscowienia wykonane z cementu, gresu, płytek podłogowych i paneli. Elementy wykończeniowe z tynku mineralnego malowanego farbą silikatową. Stolarka okienna z pvc. Instalacje w budynku: sanitarne: kanalizacji sanitarnej, instalacja wody zimnej, instalacja wody ciepłej, instalacja c.o., kotłownia olejowa 70 kW, elektryczne: wewnętrzna kablowa linia zasilająca, tablice rozdzielcze, wewnętrzne linie zasilające instalacje odbiorcze w mieszkaniach, instalacja sygnalizacji wejściowej, instalacja dodatkowej ochrony od porażeń, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa, instalacja przeciwprzepięciowa. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje powstanie trawiastej nawierzchni terenów zielonych. Szczegółowy zakres oraz technologia wykonania robót budowlanych zawiera załączona dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.40-4, 45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 40 000,00 złotych

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub jest zarejestrowany w odpowiednich rejestrach. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymagania jeśli złoży on stosowne oświadczenia oraz przedłoży dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia , nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymagania jeśli złoży on stosowne oświadczenia oraz przedłoży dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia , nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • (Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję: a) kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, b) kierowników robót: - jedną osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, - jedną osobą z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, c) wykwalifikowanym personelem w zakresie ogólnobudowlanym, instalacji sanitarnych, elektrycznych. Kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymagania jeśli złoży on stosowne oświadczenia oraz przedłoży dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia , nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • (Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                             mgr Zdzisław Kmieć 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 56.50Kb) 2012-10-29 11:39:35 3

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedz na zapytanie 1 (DOC, 53.50Kb) 2012-11-05 09:03:09 1
wyjaA nienie (DOC, 25.50Kb) 2012-10-29 11:58:15 1
wyjasnienia (DOC, 196.00b) 2012-10-29 11:51:41 4

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 436.44Kb) 2012-11-19 11:29:59 3

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 37.50Kb) 2012-11-26 10:30:24 4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
29 paź 2012

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
29 paź 2012, godz. 11:39

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
19 lip 2013, godz. 09:12