Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl

Człopa: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo
Numer ogłoszenia: 264538 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo zlokalizowanej na działce o numerze 2/27. Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie: - stan zero (roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe, izolacje fundamentów i posadzki na gruncie), - stan surowy otwarty (ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne, działowe, nadproża, wieńce, kominy i wentylacje, dach-konstrukcja, dach-pokrycie i obróbki blacharskie) - stan surowy zamknięty (stropodach, izolacje cieplne i przeciwwilogociowe, stolarka okienna, stolarka drzwiowa zewnętrzna), - roboty wykończeniowe wewnętrzne (tynki, malowanie, posadzki, stolarka drzwiowa wewnętrzna), - roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacje), - instalacja wodociągowa wewnętrzna, - instalacja kanalizacyjna wewnętrzna, - Instalacja C.O. - wewnętrzna instalacja elektryczna, - instalacja odgromowa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 43.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.26.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.26.11.00-5, 45.32.00.00-6, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.44.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.32.10.00-3, 45.30.00.00-0, 45.31.12.00-2, 45.31.23.10-3, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub jest zarejestrowany w odpowiednich rejestrach. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane o min. wartości 150.000,00 zł brutto odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie opisuję sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót, z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz min. jedną osobę, która będzie pełnić funkcje kierownika robót,z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                                                 mgr Zdzisław Kmieć


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.07.2013.12.17.07 ogA oszenie o zamA wieniu (DOC, 57.00Kb) 2013-07-08 12:17:07 15

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
proj. bud. rys. 1 (PDF, 416.86Kb) 2013-07-08 14:47:02 129
rys. 1 (PDF, 17.99Mb) 2013-07-08 14:47:02 111
sanitarka rys. 1 (PDF, 441.34Kb) 2013-07-08 14:47:02 124
proj. bud. rys 2. (PDF, 438.24Kb) 2013-07-08 14:47:02 125
sanitarka rys 2. (PDF, 580.39Kb) 2013-07-08 14:47:02 106
proj. bud. rys 3 (PDF, 4.94Mb) 2013-07-08 14:47:02 111
08.07.2013.12.17.07 SIWZ (DOC, 373.50Kb) 2013-07-08 12:17:07 109
08.07.2013.12.18.09 STWiOR 1 (DOC, 107.00Kb) 2013-07-08 12:18:16 136
08.07.2013.12.19.10 STWiOR 2 (DOC, 214.50Kb) 2013-07-08 12:19:15 594
08.07.2013.12.19.37 STWiOR 3 (DOC, 258.50Kb) 2013-07-08 12:19:37 173
08.07.2013.12.22.21 przedmiar (PDF, 3.83Mb) 2013-07-08 12:22:21 554
16.07.2013.13.13.34 przedmiar robA t (PDF, 87.53Kb) 2013-07-16 13:13:34 128
opis projekt budowlany (PDF, 35.39Mb) 2013-07-08 14:47:02 120
opis sanitarka (PDF, 22.70Mb) 2013-07-08 14:47:02 102
opis techniczny (PDF, 16.63Mb) 2013-07-08 14:47:02 100

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.07.2013.13.13.34 odp. na pytanie 1. (DOC, 35.00Kb) 2013-07-16 13:13:34 72

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.08.2013.09.46.20 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 409.97Kb) 2013-08-01 09:46:20 21

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21.08.2013.08.09.53 OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 33.50Kb) 2013-08-21 08:09:53 34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
08 lip 2013

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
08 lip 2013, godz. 12:17

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
17 mar 2014, godz. 07:55