Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa.

Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa
Numer ogłoszenia:  170357 - 2015 ; data zamieszczenia: 20.11.2015 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa, tj.

 

  1. Dom Kultury w Człopie, ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa
  2. Szkoła Podstawowa w Człopie, Pl. Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa
  3. Przedszkole Publiczne Człopa, ul. Przedszkolna 1, 78-630 Człopa
  4. Publiczne Gimnazjum w Człopie, Pl. Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa
  5. Polsko – Niemieckie Centrum Kultury i Sportu, ul. Osiedlowa 9, 78-630 Człopa

 

Całkowite szacunkowe zużycie energii [MWh] w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. wynosi 679,724 MWh. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) zawierający lokalizacje oraz opis punktów poboru energii elektrycznej oraz projekt umowy (załącznik nr 6 do siwz) wraz z zał. nr 1 (wykaz punktów poboru energii Zamawiającego objętych umową) i nr 2 (pełnomocnictwo),  stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI: nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy PZP dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2 ) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP.

5) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

6) Zobowiązanie musi być złożone w oryginale z zachowaniem formy pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 5, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8) W zakresie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z uwagi na przesłanki wskazane przepisem art. 24 ust. 1 ustawy PZP – na podstawie danych i informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w rozdziale III.4).

9) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych (art. 24 ust. 2a  ustawy PZP). Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

10) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły:

spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w rozdziale III.4).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 4 do SIWZ,

b) aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów :

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ,

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26                  ust. 2b ustawy PZP, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9. Zaleca się aby wymagane dokumenty złożyć w kolejności wyszczególnionej w niniejszym rozdziale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

              


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20.11.2015.12.06.56 OgA oszenie bip.doc (DOC, 54.00Kb) 2015-11-20 12:06:56 79

SWZ

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11.12.2015.12.47.22 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOC, 68.50Kb) 2015-12-11 12:47:22 37

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.12.2015.13.33.52 Udzielenie zamA wienia energia (PDF, 430.96Kb) 2015-12-18 13:33:52 44

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Krakowiak

Data wytworzenia:
20 lis 2015

Osoba dodająca informacje

Monika Krakowiak

Data publikacji:
20 lis 2015, godz. 12:06

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
27 sty 2016, godz. 08:58