Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dostawa ciągnika komunalnego wraz z pługiem do odśnieżania i posypywarką piasku.

Dyrektor Zakładu Gospodarki komunalnej ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

Dostawa ciągnika komunalnego wraz z pługiem do odśnieżania i posypywarką piasku

Numer ogłoszenia: 451198 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy , ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-67 259 10 57, faks 0-67 259 19 96.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa ciągnika komunalnego wraz z pługiem do odśnieżania i posypywarką piasku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika komunalnego wraz z pługiem do odśnieżania i posypywarką piasku. Wymagania jakościowe i materiałowe. 1. Ciągnik o mocy co najmniej 35 KM do 40 KM wg DIN 70020 z kabiną wyposażoną w wentylację i ogrzewanie, fabrycznie nowy-rok produkcji 2013, silnik o normie toksyczności STAGE III A o 4 cylindrach, pojemność skokowa w przedziale 1600-1800 cm3 , znamionowa prędkość obrotowa min 2800 obr/min, max moment obrotowy min. 95 Nm, pompa wtryskowa z regulatorem mechanicznym, skrzynia biegów mechaniczna całkowita ilość przełożeń - przód/tył 16/8, sprzęgło suche jednotarczowe załączane mechanicznie, pojemność zbiornika paliwa 30-35 dm3 , przedni trzypunktowy układ zawieszenia udźwig w osi końcówek cięgieł min 350 kg, tylny trzypunktowy układ zawieszenia udźwig w osi końcówek cięgieł min 750kg, ogumienie - tył 210/80 R16 przód 11,2-20, posiadający pełne oświetlenie drogowe i robocze oraz świadectwo homologacji zezwalające na zarejestrowanie w wydziale komunikacji i poruszanie się po drogach publicznych na własnych kołach, spełniający wymogi norm polskich i unii europejskiej. ciągnik wyposażony w: - instalację hydrauliczną zewnętrzną z szybkozłączami hydrauliki min 1+1, - instalację pneumatyczną ze sprężarką i szybkozłącze do przyczepy - błotniki przednie - trójkąt ostrzegawczy, apteczkę i gaśnicę według wymogów przepisów ruchu drogowego - lampę błyskową koloru żółtego (tzw. kogut) 2. Posypywarka piasku o ładowności ok. 300 kg, napęd hydrauliczny, zbiornik na piach o pojemności ok.0,25 m3 , prędkość robocza max. 10 km/h, szerokość robocza 1- 6 m, zapotrzebowanie mocy ok. 15 KM, zbiornik piachu zamykany pokrywą posiadający urządzenie do mieszania piachu, oświetlenie standardowe. 3. Pług do odśnieżania mocowany na zawieszeniu sztywnym TUZ kategorii I i II, szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych w granicach 1600/2000 mm, 4 ilości pozycji roboczych, listwa zgarniająca wychylna gumowa, amortyzacja listwy zgarniającej na sprężynach, sterowanie elektrohydrauliczne, zasilanie elektryczne 12 V, zasilanie hydrauliczne 16-20 MPa, oświetlenie obrysowe standardowe, prędkość robocza 10 km/h, zapotrzebowanie mocy 25-55 KM..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):16.70.00.00-2, 34.39.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 02.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych zgodnie z działem VI SIWZ według formuły: spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych zgodnie z działem VI SIWZ według formuły: spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych zgodnie z działem VI SIWZ według formuły: spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych zgodnie z działem VI SIWZ według formuły: spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych zgodnie z działem VI SIWZ według formuły: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

świadectwo homologacji zezwalające na zarejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji i poruszanie się po drogach publicznych na własnych kołach, spełniający wymogi norm polskich i unii europejskiej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Brak

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy, ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy, ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                              Dyrektor ZGK ZB

                                                                                                              Ewa Furman


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
06.11.2013.09.05.44 OgA oszenie o zamA wieniu. (DOC, 49.00Kb) 2013-11-06 09:05:44 74

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
06.11.2013.09.05.44 SIWZ. CiA gnik 2013 (DOC, 150.00Kb) 2013-11-06 09:05:44 92

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07.11.2013.13.28.15 WyjaA nienia SIWZ (DOC, 24.00Kb) 2013-11-07 13:28:15 33

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.11.2013.12.58.28 Zawiadomienie o wyborze oferty. (DOC, 53.50Kb) 2013-11-19 12:58:28 33

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02.12.2013.15.03.23 OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 32.50Kb) 2013-12-02 15:03:23 98

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
06 lis 2013

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
06 lis 2013, godz. 09:05

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
02 gru 2013, godz. 15:03