Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dostawa ciągnika rolniczego do ZGK- ZB

Człopa: Dostawa ciągnika rolniczego
Numer ogłoszenia: 32368 - 2010; data zamieszczenia: 04.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy , ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-67 259 10 57, faks 0-67 259 19 96.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika rolniczego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ciągnik rolniczy szt 1. Wymagania jakościowe i materiałowe: ciągnik fabrycznie nowy - rok produkcji 2009 lub 2010,ciągnik wyposażony w silnik wysokoprężny czterocylindrowy z turbodoładowaniem, ciągnik z chłodnicą oleju, ciągnik z filtrem powietrza suchym, ciągnik wyposażony w lusterka wsteczne zewnętrzne, ciągnik z kabiną wyciszoną , wentylacją i ogrzewaniem, kabina wyposażona w dwa miejsca do siedzenia, ciągnik z układem napędowym 2 WD, ciągnik wyposażony w skrzynię biegów z co najmniej 10 biegami do jazdy w przód i 2 biegami do jazdy w tył, ciągnik wyposażony w silnik i skrzynię biegów jednego producenta, skrzynia biegów umożliwiająca poruszanie się z prędkością do 40 km/godz, ciągnik wyposażony w obciążniki przednie - ilość i ciężar według zaleceń producenta, ciągnik wyposażony w instalację hydrauliczną zewnętrzną z szybkozłączami hydrauliki min 2 + 1 ,ciągnik wyposażony w instalację pneumatyczną ze sprężarką i szybkozłącze do przyczepy, z układem dwuobwodowym, ciągnik wyposażony w błotniki przednie, ciągnik wyposażony w trójkąt ostrzegawczy, apteczkę i gaśnicę według wymogów przepisów ruchu drogowego, ciągnik wyposażony w dolny i górny zaczep transportowy z tyłu oraz zaczep przedni ,ciągnik wyposażony w TUZ tylny, ( trójpunktowy układ zawieszenia), ciągnik posiadający świadectwo homologacji, zezwalające na zarejestrowanie w wydziale komunikacji i poruszanie się po drogach publicznych na własnych kołach spełniający, wymogi polskich norm, ciągnik wyposażony w lampę błyskową koloru żółtego ( tzw. Kogut),ciągnik wyposażony w pełne oświetlenie drogowe i robocze, moc nominalna przy prędkości 2200 obr/min 45/61KM,niezależna pompa hydrauliczna 50 L/min, udźwig podnośnika min 26 KN.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
  • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na odroczony termin płatności do 30 dni, licząc od daty złożenia faktury

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy, ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy, ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                       

 

 

                                                                                              Dyrektor ZGK- ZB

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ciA gnik (DOC, 39.50Kb) 2010-02-04 14:34:27 51

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ na dostawA ciagnika rolniczego- (DOC, 120.00Kb) 2010-02-04 14:37:08 118

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZakA a ad Gospodarki Komunalnej infor CzA a opa dn (DOCX, 14.90Kb) 2010-03-15 10:55:38 42

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
04 lut 2010

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
04 lut 2010, godz. 14:34

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Narel

Data aktualizacji:
15 mar 2010, godz. 10:55