Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa ulic w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach operacji pn.: "Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej i Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.czlopa.pl

Ogłoszenie nr 32621 - 2017 z dnia 2017-02-27 r.

Człopa: Przebudowa ulic w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach operacji pn.: „Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej i Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa, krajowy numer identyfikacyjny 57079149000000, ul. ul. Strzelecka  2, 78630   Człopa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 622 591 069, e-mail umig@czlopa.pl, faks 672 591 065.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
www.bip.czlopa.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.czlopa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pocztą polską, kurierem, osobiście
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach operacji pn.: „Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej i Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Numer referencyjny: B.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest dokonanie wizji w terenie celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie projektów wykonawczych wymaganych branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, projektu czasowej organizacji ruchu, projektu stałej organizacji ruchu oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Planowane zmiany urbanistyczno-architektoniczne i techniczno-użytkowe związane z realizacją zadania to m.in.: rozbiórka istniejących nawierzchni: nawierzchni betonowej,   • bitumicznej na kostce brukowej oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej, likwidacja obrzeży, krawężników, wiaty przystankowej oraz wybranych słupów z oprawą oświetleniową z siecią elektroenergetyczną, likwidacja sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, zdrojów ulicznych,   • odcinka rowu przydrożnego w rejonie działki nr 147/1, wykonanie nowej nawierzchni ul. Rynkowej, części Targowej i   • Kopernika wraz z podbudowami, wykonanie nowej nawierzchni miejsc postojowych, chodników, zjazdów,   • wydzielenie w części ul. Rynkowej i Targowej ciągu pieszego wraz ze   • zlokalizowaniem obiektów małej architektury, budowa wiaty przystankowej w nowej lokalizacji,   • ustawienie tablicy pamiątkowej,   • budowa toalety wolnostojącej publicznej wraz z przyłączami,   • budowa konstrukcji wsporczej dla roślin kwitnących, pnących wraz z   • ich obsadzeniem, wykonanie nowych nasadzeń roślinności niskiej (trawami) oraz w   • części bylinami ozdobnymi na żwirze płukanym (nasadzenia wraz z pielęgnacją), wykonanie indywidualnych elementów małej architektury takich jak:   • ławki z oparciem, kosze na śmieci, oraz zaproponowanie i wykonanie reprezentacyjnego obiektu małej architektury (tj. granitowy globus obracany lub pływający, fontanna itp.), wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego, zgodnie z   • zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, budowa przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem,   • budowa zdroju ulicznego oraz hydrantu ogrodowego podziemnego,   • budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem,   • budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem,   • budowa odcinka rowu przydrożnego do odprowadzania wód z kanalizacji   • deszczowej, budowa sieci i przyłącza elektroenergetycznego wraz ze słupami   • oświetleniowymi. Dla całego zamierzenia inwestycyjnego, zamówienie obejmuje: 1. Pozyskanie warunków technicznych w zakresie zabezpieczenia, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej. 2. Pozyskanie warunków technicznych w zakresie przebudowy elementów układu drogowego. 3. Pozyskanie warunków konserwatorskich i archeologicznych (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 4. W razie konieczności wykonanie opinii lub stosowanych dokumentacji geologiczno –inżynierskich, pozwalających na jednoznaczne określenie zasad posadowienia planowanych budowli, nawierzchni itp. 5. Opracowanie mapy do celów projektowych. 6. Wykonanie niezbędnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. 7. Wykonanie programu wierceń oraz wierceń dla jednoznacznego określenia warunków technicznych posadowienia. 8. Wykonanie niezbędnych obliczeń technicznych, w tym obliczenia odnośnie wód deszczowych z określeniem powierzchni utwardzonych zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska. 9. Wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana). 10. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko w ramach ustaleń decyzji środowiskowej (jeżeli będzie wymagane). 11. Opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagane). 12. Uzyskanie uzgodnienia ZUD. 13. Sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót, poddawanego bieżącej koordynacji i aktualizacji. 14. Sporządzenie „Projektów budowlanych” wielobranżowych wraz z rozwiązaniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, z zachowaniem wymogów ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego , na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 15. Sporządzenie „Projektów wykonawczych” wielobranżowych wraz z rozwiązaniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, oraz niezbędnych projektów warsztatowych i technologicznych, wraz ze szczegółowymi opisami, z zachowaniem wymogów jw. 16. Uzgodnienie wszystkich rozwiązań projektowych z właścicielami dróg i operatorami sieci infrastruktury technicznej oraz pozostałymi jednostkami, dotyczy projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz wymogami stron opiniujących i uzgadniających. 17. Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla wszystkich wydanych projektów wykonawczych, warsztatowych i technologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym oraz z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego, na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe winne być sporządzone dla każdej z branż oddzielnie, bądź też branże winny zostać wyodrębnione. 18. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 19. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z wskazaniem drzew przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia, oszacowaniem kosztów oraz pozyskaniem stosownych pozwoleń (o ile zaistnieje taka potrzeba). 20. Wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego w czasie realizacji robót wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem, 21. Wykonanie projektów zagospodarowania placu budowy, technologii wykonywania wytycznych realizacji inwestycji, projektów zabezpieczenia dojść i dojazdów do budynków i lokali na czas budowy i innych opracowań poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 22. Wykonanie odbioru placu budowy. 23. Wykonanie przez służby geodezyjne, ustabilizowanej w terenie siatki geodezyjnej, osi i linii kompozycyjnych i koordynacyjnych, wraz z ich protokolarnym odbiorem. 24. Wykonanie robót budowlanych w całości na podstawie sporządzonych projektów, kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 25. Naprawę przywrócenia do stanu pierwotnego na własny koszt budynków, studni, ujęć wody, dróg wraz z infrastrukturą w przypadku wystąpienia szkody związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi bądź transportem budowy. 26. Prowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 27. Utrzymanie nawierzchni jezdni drogi na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy. 28. Wykonanie projektu docelowego organizacji ruchu wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem. 29. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, dziennik przebiegu robót, księgę obmiaru robót (oryginał), umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia, rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie uzbrojenia) oraz protokoły odbioru przekazania tych robót właścicielom urządzeń, rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z zaakceptowaną Dokumentacją Projektowa przez Zamawiającego, przyjętym zgłoszeniem robót i obowiązującymi przepisami oraz inne dokumenty wg wskazań Inspektora Nadzoru. 30. Zgłoszenie i uzyskanie odbiorów robót zanikowych, częściowych i końcowych. 31. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej – 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *doc), z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500, użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej. 32. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów. 33. Zgłoszenie zadań do oddania do użytkowania, w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych. 34. Zapewnienie nadzoru geodezyjnego. 35. Zapewnienie nadzoru autorskiego. 36. Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego wg kompetencji (jeżeli będzie wymagane).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45111250-5, 45111291-4, 51127000-2, 45112710-5, 45113000-2, 45220000-5, 45222000-9, 45233000-9, 45223300-9, 45231000-5, 45231300-8, 45231400-9, 52324510-8, 45233200-1, 45233222-1, 45233252-0, 45233253-7, 45233290-8, 45310000-3, 45332000-3, 45332200-5, 45332300-6, 71250000-5, 71320000-7, 71335000-5, 71400000-2, 71520000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 20/04/2018


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min 1.000.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli: 1) Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję: • kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej, • kierownika robót, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych, • kierownika robót posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, • osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – w specjalności drogowej, • osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych, • osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych. 2) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonanych robót budowlanych tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał min. 1 robotę budowlaną, która polegała na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł wraz z podatkiem VAT oraz potwierdzą, że roboty te rozstały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 3) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości min. 0,4 km.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, warz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysonowania tymi osobami- zał. nr 6. - wykaz robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli w uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zał. nr 7, - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zał. nr 8,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ b) jeśli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznaczne z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. c) kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie załączonego do SIWZ kosztorysu ofertowego – kosztorys ofertowy ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie zmienia zasad wynagrodzenia przyjętego w tym postępowaniu – wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorys jest niezbędny w związku z realizacją inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Po wykonaniu dokumentacji projektowej poszczególne pozycje kosztorysu wraz z wartościami robót należy zaktualizować zgodnie z dokumentacją projektową, jednak ze względu na rozliczenie ryczałtowe wartość ogólna zamówienia nie może ulec zmianie w stosunku do deklarowanej kwoty w ofercie (formularzu ofertowym).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł. 2. Forma wadium: a) Pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030 z dopiskiem wadium przebudowa ul. Targowej, Rynkowej i Kopernika, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 11. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena ofertowa

60

Termin gwarancji i rękojmi

20

Nasiąkliwość prefabrykatów betonowych

10

Ilość konsultacji w tygodniu w siedzibie Zamawiającego w okresie opracowywania dokumentacji projektowej

10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT b) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia –zmniejszenie wynagrodzenia o wartość nie wykonanych prac, stosując ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy, 2) Zmiana terminu wykonania Umowy: a) wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta nie jest zawiniona przez Wykonawcę i wynika tylko i wyłącznie z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert, b) wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy wobec wystąpienia istotnych wad Dokumentacji Projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju Robót, c) na skutek konieczności zmniejszenia zakresu Robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wg stawek zgodnych ze złożoną ofertą, d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy. 3) Inne zmiany: a) w składzie osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 2. Strony niniejszej umowy nie będą ponosiły odpowiedzialności, jeżeli wykonanie któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy zostanie opóźnione lub nie dojdzie do skutku z powodu zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenie, którego wystąpienie jest od nich niezależne i dotyczy: klęski żywiołowej, epidemii, ataku terrorystycznego lub konfliktu zbrojnego. 3. O ww. zmianach strony umowy informują się w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

                                                                                                 mgr Zdzisław Kmieć

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27.02.2017.13.32.04 ogA oszenie o zamA wieniu (DOC, 111.00Kb) 2017-02-27 13:32:04 31

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27.02.2017.13.32.04 SIWZ (DOC, 546.50Kb) 2017-02-27 13:32:04 242
27.02.2017.13.32.33 Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 216.00Kb) 2017-02-27 13:32:33 103
27.02.2017.13.32.42 Zalacznik nr 2 do SIWZ Oswiadczenie (DOC, 205.50Kb) 2017-02-27 13:32:42 101
27.02.2017.13.32.51 Zalacznik nr 3 do SIWZ - Udostepnienie zasobow (DOC, 185.00Kb) 2017-02-27 13:32:51 108
27.02.2017.13.33.02 Zalacznik nr 4 do SIWZ - Informacja grupa kapitalowa (DOC, 190.50Kb) 2017-02-27 13:33:02 97
27.02.2017.13.33.11 Zalacznik nr 5 do SIWZ - Zastrzezenie (DOC, 191.00Kb) 2017-02-27 13:33:11 97
27.02.2017.13.33.22 zalacznik nr 6 do siwz - wykaz osob (DOC, 196.00Kb) 2017-02-27 13:33:22 105
27.02.2017.13.33.31 zalacznik nr 7 wykaz robot (DOC, 191.00Kb) 2017-02-27 13:33:31 106
27.02.2017.13.33.42 zalacznik nr 8 wykaz usA ug (DOC, 189.50Kb) 2017-02-27 13:33:42 97
27.02.2017.13.33.50 zaA A cznik nr 9 - wzA r umowy (DOC, 301.00Kb) 2017-02-27 13:33:50 103
27.02.2017.13.34.19 Spis treA ci (PDF, 32.17Kb) 2017-02-27 13:34:19 100
27.02.2017.13.34.38 Decyzja z dnia 08.01.2016 (PDF, 2.09Mb) 2017-02-27 13:34:38 720
27.02.2017.13.34.49 Decyzja zmieniajA ca z dnia 11.03.2016 (PDF, 818.02Kb) 2017-02-27 13:34:49 458
27.02.2017.13.35.00 Warunki i uzgodnienie ZGK (PDF, 819.88Kb) 2017-02-27 13:35:00 517
27.02.2017.13.35.17 CzA A A opisowa i informacyjna (PDF, 1.33Mb) 2017-02-27 13:35:17 102
27.02.2017.13.35.29 Rys. D-1 (PDF, 472.95Kb) 2017-02-27 13:35:29 106
27.02.2017.13.35.46 Rys. D-2 (PDF, 1.10Mb) 2017-02-27 13:35:46 106
27.02.2017.13.36.03 Rys. D-3 (PDF, 1.27Mb) 2017-02-27 13:36:03 511
27.02.2017.13.36.21 Rys. D-4 (PDF, 512.49Kb) 2017-02-27 13:36:21 99
27.02.2017.13.36.35 Rys. D-5 (PDF, 813.93Kb) 2017-02-27 13:36:35 100
27.02.2017.13.36.47 Rys. S-1 (PDF, 440.43Kb) 2017-02-27 13:36:47 106
27.02.2017.13.36.57 Rys. S-2 (PDF, 436.57Kb) 2017-02-27 13:36:57 100
27.02.2017.13.37.07 Rys. S-3 (PDF, 437.92Kb) 2017-02-27 13:37:07 104
27.02.2017.13.37.17 Rys. S-4 (PDF, 292.14Kb) 2017-02-27 13:37:17 98
27.02.2017.13.37.27 Rys. S-5 (PDF, 303.18Kb) 2017-02-27 13:37:27 103
27.02.2017.13.37.36 Rys. S-6 (PDF, 208.76Kb) 2017-02-27 13:37:36 103
27.02.2017.13.37.46 Rys. S-7 (PDF, 360.66Kb) 2017-02-27 13:37:46 525
27.02.2017.13.38.02 Program badaA geotechnicznych - Targowa (PDF, 45.87Kb) 2017-02-27 13:38:02 102
27.02.2017.13.38.11 Program badaA geotechnicznych - Targowa (PDF, 45.87Kb) 2017-02-27 13:38:11 751
27.02.2017.13.38.21 karta otworu - O1 (PDF, 356.28Kb) 2017-02-27 13:38:21 106
27.02.2017.13.38.31 karta otworu - O2 (PDF, 335.00Kb) 2017-02-27 13:38:31 97
27.02.2017.13.38.41 karta otworu - O3 (PDF, 339.02Kb) 2017-02-27 13:38:41 98
27.02.2017.13.39.20 ZESTAWIENIE RZECZOWE (XLS, 56.50Kb) 2017-02-27 13:39:20 115

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15.03.2017.12.36.50 info otwarcie rynkowa targ kopernika (PDF, 317.05Kb) 2017-03-15 12:36:50 41

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07.04.2017.13.33.14 wybor oferty (PDF, 500.14Kb) 2017-04-07 13:33:14 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
27 lut 2017

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
27 lut 2017, godz. 13:32

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Ciułek

Data aktualizacji:
07 kwi 2017, godz. 13:33