Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02. 2016 roku do 31.12. 2016 roku.

Człopa: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02. 2016 roku do 31.12. 2016 roku.
Numer ogłoszenia: 5558 - 2016; data zamieszczenia: 08.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02. 2016 roku do 31.12. 2016 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02.2016 roku do 31.12.2016 roku na trasie Człopa - Jelenie - Człopa. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów autobusem do szkół i przedszkola w Człopie w dni nauki szkolnej w okresie od 15.02.2016 roku do 31.12.2016 roku. Ilościowy wykaz uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum określono w załączniku Nr 5 do SIWZ. Dowożenie uczniów odbywać się będzie na trasie: Człopa - Jelenie przystanek - Miradź - Golin - Załom przystanek - Człopa szkoła, przedszkole dwa razy dziennie (łącznie 82 km dziennie, 162 dni w okresie trwania zamówienia) ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym. CZĘŚĆ II: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola w Człopie i Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 15.02.2016 roku do 31.12.2016 roku na trasie Człopa - Mielęcin - Wołowe lasy - Człopa. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie dzieci autobusem do Przedszkola Publicznego w Człopie i Szkoły Podstawowej w Człopie w dni nauki szkolnej w okresie od 15.02. 2016 roku do 31.12.2016 roku. Ilościowy wykaz dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości określono w załączniku Nr 5 do SIWZ. Dowożenie dzieci odbywać się będzie na trasach: trasa poranna: Człopa - Mielęcin - Kolonia Wołowe Lasy - Wołowe Lasy - Jaglice - Drzonowo - Trzebin - Człopa szkoła - Człopa przedszkole, trasa popołudniowa: Człopa szkoła - Człopa przedszkole - Trzebin - Drzonowo Wałeckie - Jaglice - Wołowe Lasy - Wołowe Lasy Kolonia - Mielęcin - Człopa jeden raz dziennie (łącznie 82 km dziennie, 162 dni w okresie trwania zamówienia) ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym. CZĘŚĆ III: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02.2016 r. do 31.12.2016 r. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów na przejazd środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02.2016 r. do 31.12.2016 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, wg następującego wykazu: 1. Z miejscowości Wołowe Lasy i z powrotem - 27 uczniów. 2. Z miejscowości Jaglice i z powrotem - 15 uczniów; 3. Z miejscowości Drzonowo Wałeckie i z powrotem - 11 uczniów; 4. Z miejscowości Mielęcin i z powrotem - 50 uczniów; 5. Z miejscowości Drzonowo i z powrotem - 23 uczniów; 6. Z miejscowości Pieczyska i z powrotem - 16 uczniów. 7. Z miejscowości Przelewice i z powrotem - 15 uczniów. Łączna liczba przewożonych uczniów razem: 157. Podana liczba uczniów objęta dowozem jest aktualna na dzień udzielenia zamówienia publicznego i w trakcie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od ilości uczniów uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Człopa, których należy objąć dowozem. Zamawiający zastrzega dowóz uczniów autobusami sprawnymi technicznie i z ważnymi badaniami technicznymi..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Szczegółowa kalkulacja sporządzonej oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Czas podstawieniaautobusu w razie awarii - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.01.2016.10.19.54 ogA oszenie - przewA z dzieci 2016 Gmina (DOC, 68.50Kb) 2016-01-08 10:19:54 23

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.01.2016.10.19.54 SIWZ - przewoz dzieci 2016-Gmina (DOC, 256.00Kb) 2016-01-08 10:19:54 75

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.01.2016.14.43.21 wyjaA nienia SIWZ (DOC, 35.00Kb) 2016-01-18 14:43:21 1

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04.02.2016.09.08.19 OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 48.50Kb) 2016-02-04 09:08:19 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Skrzeczkowski

Data wytworzenia:
08 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Paweł Skrzeczkowski

Data publikacji:
08 sty 2016, godz. 10:19

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
04 lut 2016, godz. 09:08