Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Człopa, 2014-12-05

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Człopie ogłasza przetarg nieograniczony,

którego przedmiotem jest:
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

 

Numer ogłoszenia: 252799 - 2014 ; data zamieszczenia: 05.12.2014
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie , Pl. Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. faks 67 2592126.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

CZĘŚĆ I: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku na trasie Człopa – Jelenie - Człopa.

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów autobusem do szkół i przedszkola w Człopie w dni nauki szkolnej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Ilościowy wykaz uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum określono w załączniku Nr 5 do SIWZ. Dowożenie uczniów odbywać się będzie na trasie: Człopa – Jelenie przystanek – Miradź - Golin – Załom przystanek – Człopa szkoła, przedszkole dwa razy dziennie (łącznie 82 km dziennie, 182 dni w okresie trwania zamówienia) ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie.

Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym.

 

CZĘŚĆ II: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola w Człopie i oddziału zamiejscowego w Mielęcinie w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie dzieci autobusem do Przedszkola Publicznego w Człopie  i oddziału zamiejscowego w Mielęcinie w dni nauki szkolnej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Ilościowy wykaz dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości do przedszkola określono w załączniku Nr 5 do SIWZ. Dowożenie dzieci odbywać się będzie na trasach: trasa I poranna: Człopa – Przelewice – Pieczyska - Drzonowo – Trzebin – Człopa przedszkole, trasa II popołudniowa: Człopa przedszkole – Trzebin – Drzonowo Wałeckie – Jaglice – Wołowe Lasy - Mielęcin – Wołowe Lasy – Jaglice – Drzonowo Wałeckie  - Trzebin - Człopa jeden raz dziennie (łącznie 64 km dziennie, 182 dni w okresie trwania zamówienia) ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie.

Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym.

 

CZĘŚĆ III: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów na przejazd środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, wg następującego wykazu: 1. Z miejscowości Wołowe Lasy i z powrotem - 29 uczniów. 2. Z miejscowości Jaglice i z powrotem - 15 uczniów; 3. Z miejscowości Drzonowo Wałeckie i z powrotem - 11 uczniów; 4. Z miejscowości Mielęcin i z powrotem - 52 uczniów; 5. Z miejscowości Drzonowo i z powrotem - 24 uczniów; 6. Z miejscowości Pieczyska i z powrotem - 21 uczniów. 7. Z miejscowości Przelewice i z powrotem - 18 uczniów. 8. Łączna liczba przewożonych uczniów razem: 170. Podana liczba uczniów objęta dowozem jest aktualna na dzień udzielenia zamówienia publicznego i w trakcie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od ilości uczniów uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Człopa, których należy objąć dowozem. Zamawiający zastrzega dowóz uczniów autobusami sprawnymi technicznie i z ważnymi badaniami technicznymi.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

 1. Szczegółowa kalkulacja sporządzonej oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie, Plac Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2014r. godzina 10:00, miejsce: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie, Plac Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Człopie

mgr Wiesława Sieczka

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.12.2014.16.30.07 ogA oszenie - przewA z dzieci 2015 (PDF, 47.37Kb) 2014-12-05 16:30:07 76

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.12.2014.16.30.07 SIWZ przewoz dzieci 2015 (PDF, 146.50Kb) 2014-12-05 16:30:07 55

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.12.2014.16.16.54 Zmiana SIWZ do ogloszenia przewoz dzieci2015 (PDF, 37.65Kb) 2014-12-08 16:16:54 43

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.12.2014.13.21.30 Zawiadomienie o wyborze ofertynajkorzystniejszej (PDF, 47.20Kb) 2014-12-16 13:21:30 78

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Ciułek

Data wytworzenia:
05 gru 2014

Osoba dodająca informacje

Piotr Ciułek

Data publikacji:
05 gru 2014, godz. 16:30

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Ciułek

Data aktualizacji:
16 gru 2014, godz. 13:21