Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Człopie w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.


Człopa, 2011-12-07

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Człopie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Człopie w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Numer ogłoszenia: 415684 ; data zamieszczenia: 07.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Gimnazjum w Człopie , pl. Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-67 259 15 01, faks 0-67 259 21 26.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Człopie w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

CZĘŚĆ I:

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów autobusem do szkół i przedszkola w Człopie w dni nauki szkolnej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Ilościowy wykaz uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum określono w załączniku Nr 5 do SIWZ. Dowożenie uczniów odbywać się będzie na trasie: Człopa - Jelenie przystanek - Miradź - Golin - Załom przystanek - Załom Borowik - Człopa szkoła, przedszkole dwa razy dziennie (łącznie 84 km dziennie, 186 dni w okresie trwania zamówienia) ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Człopie.

Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym.

 

CZĘŚĆ II:

Przedmiotem zamówienia jest odwożenie dzieci autobusem z Przedszkola Publicznego w Człopie w dni nauki szkolnej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Ilościowy wykaz dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości do przedszkola określono w załączniku Nr 5 do SIWZ. Odwożenie dzieci odbywać się będzie na trasach: Człopa przedszkole - Mielęcin - Wołowe Lasy - Jaglice - Drzonowo Wałeckie - Człopa oraz Człopa przedszkole - Przelewice - Pieczyska - Drzonowo - Człopa jeden raz dziennie (łącznie 58 km dziennie, 186 dni w okresie trwania zamówienia) ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Człopie.

Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym.

 

CZĘŚĆ III:

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów na przejazd środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Człopie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, wg następującego wykazu: 1. Z miejscowości Wołowe Lasy i z powrotem - 40 uczniów. 2. Z miejscowości Jaglice i z powrotem - 12 uczniów; 3. Z miejscowości Drzonowo Wałeckie i z powrotem - 13 uczniów; 4. Z miejscowości Mielęcin i z powrotem - 44 uczniów; 5. Z miejscowości Drzonowo i z powrotem - 14 uczniów; 6. Z miejscowości Pieczyska i z powrotem - 22 uczniów. 7. Z miejscowości Przelewice i z powrotem - 28 uczniów. Łączna liczba przewożonych uczniów razem: 173. Podana liczba uczniów objęta dowozem jest aktualna na dzień udzielenia zamówienia publicznego i w trakcie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od ilości uczniów uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Człopa, których należy objąć dowozem. Zamawiający zastrzega dowóz uczniów autobusami sprawnymi technicznie i z ważnymi badaniami technicznymi.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

 1. Szczegółowa kalkulacja sporządzonej oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczne Gimnazjum w Człopie, Plac Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Publiczne Gimnazjum w Człopie, Plac Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Człopie

mgr Wiesława Bekker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie - przewA z dzieci 2012 (DOC, 45.50Kb) 2011-12-07 22:12:26 98

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ - przewA z dzieci 2012 (DOC, 180.50Kb) 2011-12-07 22:12:26 135

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOC, 77.00Kb) 2011-12-20 21:49:01 58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
07 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
07 gru 2011, godz. 22:12

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
20 gru 2011, godz. 21:49