Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Człopa, 04.12..2018Ogłoszenie nr 656892-N-2018 z dnia 2018-12-04 r.

Miasto i Gmina Człopa: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa, krajowy numer identyfikacyjny 57079149000000, ul. ul. Strzelecka 2 , 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 67 259 10 69, , e-mail umig@czlopa.pl, , faks 672 591 065.
Adres strony internetowej (URL): www.czlopa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.czlopa.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.bip.czlopa.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.czlopa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
poczta tradycyjna
Adres:
ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
Numer referencyjny: IGOS.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku na trasie Człopa – Jelenie - Człopa. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów autobusem do szkół i przedszkola w Człopie w dni nauki szkolnej w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. Ilościowy wykaz uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum określono w załączniku Nr 5 do SIWZ. Dowożenie uczniów odbywać się będzie na trasie: Człopa – Jelenie przystanek – Miradź - Golin – Załom przystanek – Człopa szkoła – Człopa przedszkole dwa razy dziennie ( łącznie 82 km dziennie, 184 dni w okresie trwania zamówienia) ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym. CZĘŚĆ II: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola w Człopie i Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku na trasie Człopa – Mielęcin – Wołowe Lasy – Człopa. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie dzieci autobusem do Przedszkola Publicznego w Człopie i Szkoły Podstawowej w Człopie w dni nauki szkolnej w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. Ilościowy wykaz dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości określono w załączniku Nr 5 do SIWZ. Dowożenie dzieci odbywać się będzie na trasach: trasa poranna: Człopa – Mielęcin –- Wołowe Lasy – Jaglice – Drzonowo – Trzebin - Człopa szkoła – Człopa przedszkole, trasa popołudniowa: Człopa szkoła - Człopa przedszkole – Trzebin – Drzonowo Wałeckie – Jaglice – Wołowe Lasy –- Mielęcin – Człopa jeden raz dziennie ( łącznie 72 km dziennie, 184 dni w okresie trwania zamówienia) ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym. CZEŚĆ III: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola w Człopie i Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku na trasie: 1. Człopa – Szczuczarz – Dłusko – Dzwonowo – Człopa Przedsz. – Człopa Szkoła 2. Człopa – Bukowo – Krąpiel – Nałęcze – Czaplice – Człopa Przedsz. – Człopa Szkoła 3. Człopa – Pieczyska – Pieczyska skl. – Przelewice – Drzonowo – Człopa Przedsz. 4. Człopa – Trzebin – Pieczyska – Pieczyska skl. – Przelewice – Drzonowo - Człopa Przedsz. – Człopa Szkoła ( raz dziennie – odwozy )) Łącznie 187 km, 184 dni w okresie trwania zamówienia ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym. CZĘŚĆ IV: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 r. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów na przejazd środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, wg następującego wykazu: 1. Z miejscowości Wołowe Lasy i z powrotem - 32 uczniów. 2. Z miejscowości Jaglice i z powrotem - 13 uczniów; 3. Z miejscowości Drzonowo Wałeckie i z powrotem - 4 uczniów; 4. Z miejscowości Mielęcin i z powrotem - 44 uczniów; 5. Z miejscowości Drzonowo i z powrotem - 16 uczniów; 6. Z miejscowości Pieczyska i z powrotem - 15 uczniów. 7. Z miejscowości Przelewice i z powrotem - 12 uczniów. Łączna liczba przewożonych uczniów razem: 136. Podana liczba uczniów objęta dowozem jest aktualna na dzień udzielenia zamówienia publicznego i w trakcie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od ilości uczniów uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Człopa, których należy objąć dowozem. Zamawiający zastrzega dowóz uczniów autobusami sprawnymi technicznie i z ważnymi badaniami technicznymi.

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

60130000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-02 lub zakończenia: 2019-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

2019-01-02

2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; • Spełnienie tego warunku, polega na wykazaniu przez Wykonawcę posiadania własnego taboru autobusowego do zrealizowania zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: • Wymienione warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w rozdziale X. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; • Spełnienie tego warunku, polega na wykazaniu przez Wykonawcę posiadania własnego taboru autobusowego do zrealizowania zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 ze zm.).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 ze zm.).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

95,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii

5,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku na trasie Człopa – Jelenie - Człopa.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów autobusem do szkół i przedszkola w Człopie w dni nauki szkolnej w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. Ilościowy wykaz uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum określono w załączniku Nr 5 do SIWZ. Dowożenie uczniów odbywać się będzie na trasie: Człopa – Jelenie przystanek – Miradź - Golin – Załom przystanek – Człopa szkoła – Człopa przedszkole dwa razy dziennie ( łącznie 82 km dziennie, 184 dni w okresie trwania zamówienia) ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60100000-9, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

95,00

czas podstawienia autobusu zastępczego

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola w Człopie i Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku na trasie Człopa – Mielęcin – Wołowe Lasy – Człopa.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dowożenie dzieci autobusem do Przedszkola Publicznego w Człopie i Szkoły Podstawowej w Człopie w dni nauki szkolnej w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. Ilościowy wykaz dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości określono w załączniku Nr 5 do SIWZ. Dowożenie dzieci odbywać się będzie na trasach: trasa poranna: Człopa – Mielęcin –- Wołowe Lasy – Jaglice – Drzonowo – Trzebin - Człopa szkoła – Człopa przedszkole, trasa popołudniowa: Człopa szkoła - Człopa przedszkole – Trzebin – Drzonowo Wałeckie – Jaglice – Wołowe Lasy –- Mielęcin – Człopa jeden raz dziennie ( łącznie 72 km dziennie, 184 dni w okresie trwania zamówienia) ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

95,00

czas podstawienia autobusu w razie awarii

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola w Człopie i Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku na trasie:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola w Człopie i Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku na trasie: 1. Człopa – Szczuczarz – Dłusko – Dzwonowo – Człopa Przedsz. – Człopa Szkoła 2. Człopa – Bukowo – Krąpiel – Nałęcze – Czaplice – Człopa Przedsz. – Człopa Szkoła 3. Człopa – Pieczyska – Pieczyska skl. – Przelewice – Drzonowo – Człopa Przedsz. 4. Człopa – Trzebin – Pieczyska – Pieczyska skl. – Przelewice – Drzonowo - Człopa Przedsz. – Człopa Szkoła ( raz dziennie – odwozy )) Łącznie 187 km, 184 dni w okresie trwania zamówienia ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

95,00

czas podstawienia autobusu zastępczego

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

4

Nazwa:

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 r.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów na przejazd środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, wg następującego wykazu: 1. Z miejscowości Wołowe Lasy i z powrotem - 32 uczniów. 2. Z miejscowości Jaglice i z powrotem - 13 uczniów; 3. Z miejscowości Drzonowo Wałeckie i z powrotem - 4 uczniów; 4. Z miejscowości Mielęcin i z powrotem - 44 uczniów; 5. Z miejscowości Drzonowo i z powrotem - 16 uczniów; 6. Z miejscowości Pieczyska i z powrotem - 15 uczniów. 7. Z miejscowości Przelewice i z powrotem - 12 uczniów. Łączna liczba przewożonych uczniów razem: 136. Podana liczba uczniów objęta dowozem jest aktualna na dzień udzielenia zamówienia publicznego i w trakcie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od ilości uczniów uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Człopa, których należy objąć dowozem. Zamawiający zastrzega dowóz uczniów autobusami sprawnymi technicznie i z ważnymi badaniami technicznymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Cenę należy obliczyć jako cenę brutto za 1 bilet miesięczny dla jednego ucznia na danej trasie. Łączna wartość zamówienia obejmować będzie sumaryczną wartość cen biletów na poszczególnych trasach w okresie trwania zamówienia. Cena brutto biletu na poszczególnej trasie jest stała przez okres trwania umowy. Cena podana w ofercie (cena łączna brutto) powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu zamówienia. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.
 

Podpisał:

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Jerzy Bekker

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04.12.2018.11.36.06 ogloszenie.2018 (DOC, 119.00Kb) 2018-12-04 11:36:06 1

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal.1 oferta (DOC, 59.50Kb) 2018-12-04 11:36:06 26
zal.2 osw. (DOC, 27.50Kb) 2018-12-04 11:36:06 15
zal.3 umowa (DOC, 128.00Kb) 2018-12-04 11:36:06 12
04.12.2018.11.36.06 SIWZ.2018 (DOC, 110.50Kb) 2018-12-04 11:36:06 33
zal.4 kalkulacja (DOC, 38.00Kb) 2018-12-04 11:36:06 18
zal.5 siwz (DOC, 38.50Kb) 2018-12-04 11:36:06 16
zal.6 do siwz (DOC, 42.00Kb) 2018-12-04 11:36:06 14
zal.7 grupa kap. (DOC, 23.50Kb) 2018-12-04 11:36:06 12
zal.8 osw.o wykluczeniu (DOC, 33.00Kb) 2018-12-04 11:36:06 10

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.12.2018.14.11.03 informacja z otwarcia ofert (PDF, 739.60Kb) 2018-12-12 14:11:03 3

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.12.2018.12.28.21 wybair oferty. (PDF, 846.53Kb) 2018-12-18 12:28:21 2

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07.02.2019.11.17.14 Og Ooszenie o udzieleniu zamaiwienia (DOCX, 18.86Kb) 2019-02-07 11:17:15 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Krakowiak

Data wytworzenia:
04 gru 2018

Osoba dodająca informacje

Monika Krakowiak

Data publikacji:
04 gru 2018, godz. 11:36

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
07 lut 2019, godz. 11:17