Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Golinie, Gmina Człopa.

                                                                

Człopa, dnia 29 grudnia 2009 roku

 

Dyrektor Domu Kultury w Człopie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

 

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Golinie, Gmina Człopa.

 

 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 443474                     

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 29 grudnia 2009 roku

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń Zamawiającego i na stronie www.bip.czlopa.pl – 29 grudnia 2009 roku.
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Kultury w Człopie, ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2591144, fax. 067 2591144.

Adres strony internetowej zamawiającego: nie posiada.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samorządowa instytucja kultury.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Golinie, Gmina Człopa.

 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie świetlicy wiejskiej w Golinie, a także jej wyposażenie.

 

Zakres robót obejmuje:

A. Prace remontowe:

-        remont dachu (wymiana pokrycia dachu, rynien i obróbek oraz ocieplenie stropodachu wełną mineralną, przemurowanie komina, remont dachu nad wejściem, dostawa i montaż kominka na paliwo stałe),

-        remont elewacji (zszycie spękań ściany, wykonanie izolacji pionowej ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych – w tym wykonanie drugiego wyjścia, wymiana parapetów, ocieplenie ścian i wykonanie elewacji),

-        modernizacja sanitariatów (wykonanie nowych ścianek, wymiana instalacji i armatury, wykonanie wentylacji, przystosowanie tak aby był dostępny dla osób niepełnosprawnych, wymiana przyłącza i zbiornika bezodpływowego),

-        remont instalacji elektrycznej,

-        wymiana posadzki (rozbiórka posadzki z desek, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej posadzki, oraz posadzki z płytek na podkładzie betonowym),

-        malowanie (naprawa tynków, gładzie i malowanie ścian i sufitów),

-        wykonanie chodnika tak aby budynek był dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót.

 

B. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Golinie:

-        2 szafy (typowe, biurowe, zamykane, dwudrzwiowe w kolorze olchy, wys. ok. 202, szer. ok. 100 cm, gł. ok. 60 cm)

-        43 krzesła (typowe, na metalowej ramie w kolorze aluminium, oparcie tapicerowane)

-        10 stolików czteroosobowych (podstawa z rur chromowanych lub lakierowanych w kolorze aluminium, blat w kolorze olchy 80cm x 80 cm)

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212300-9, 39100000-3

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia robót: 30 czerwca 2010 roku.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości trzech tysięcy złotych.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22.ust.1 Prawa zamówień publicznych (Pzp).
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na postawie art. 24 Pzp.
3. Zamawiający żąda złożenia dokumentów zgodnie z przepisami § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605) i wymienionych szczegółowo w § 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie dokumentów złożonych zgodnie z § 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły: spełnia - nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności należy dołączyć:
- potwierdzoną kopię aktualnego dowodu wpisu kierownika budowy na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

c) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
3) Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy).
4) Kosztorys ofertowy.
5) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Kultury w Człopie, ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21 stycznia 2010 roku, do godziny 12:00, miejsce: Dom Kultury w Człopie, ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV 3.13 Informacje dodatkowe: projekt planowany do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

 

                                                                                              Dyrektor

Domu Kultury w Człopie

                                                                                 

    Jolanta Drabińska


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o przetargu (DOC, 389.50Kb) 2009-12-29 10:56:52 64

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Golin (RAR, 1.91Mb) 2009-12-29 10:56:52 357

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WyjaA nienia SIWZ 1 (DOC, 30.00Kb) 2010-01-08 19:44:10 35
Golin, pytania do SIWZ (DOC, 26.50Kb) 2010-01-18 13:49:00 40

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Golin (DOC, 96.00Kb) 2010-02-10 13:12:24 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
29 gru 2009

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
29 gru 2009, godz. 10:56

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
06 mar 2012, godz. 12:53