Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Szkoły podstawowej, Publicznego Gimnazjum i Publicznego Przedszkola w Człopie w okresie od 1 marca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Człopa: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Szkoły podstawowej, Publicznego Gimnazjum i Publicznego Przedszkola w Człopie w okresie od 1 marca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
Numer ogłoszenia: 34330 - 2010; data zamieszczenia: 07.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Gimnazjum w Człopie , pl. Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-67 259 15 01, faks 0-67 259-21 26.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Szkoły podstawowej, Publicznego Gimnazjum i Publicznego Przedszkola w Człopie w okresie od 1 marca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum i Publicznego Przedszkola w Człopie w okresie od 01.03.2010 r. do 31.12.2010 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, wg następującego wykazu: 1. Z miejscowości Wołowe Lasy i z powrotem - 51 uczniów. 2. Z miejscowości Jaglice i z powrotem - 15 uczniów; 3. Z miejscowości Drzonowo Wałeckie i z powrotem - 16 uczniów; 4. Z miejscowości Mielęcin i z powrotem - 49 uczniów; 5. Z miejscowości Drzonowo i z powrotem - 16 uczniów; 6. Z miejscowości Pieczyska i z powrotem - 24 uczniów. 7. Z miejscowości Przelewice - 37 uczniów. Łączna liczba przewożonych uczniów razem : 208..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o art. 44 Prawa zamówień publicznych. Na podstawie złożonego dokumentu, na zasadzie spełnia, nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o art. 44 Prawa zamówień publicznych. Na podstawie złożonego dokumentu, na zasadzie spełnia, nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o art. 44 Prawa zamówień publicznych. Na podstawie złożonego dokumentu, na zasadzie spełnia, nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o art. 44 Prawa zamówień publicznych. Na podstawie złożonego dokumentu, na zasadzie spełnia, nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o art. 44 Prawa zamówień publicznych. Na podstawie złożonego dokumentu, na zasadzie spełnia, nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
    • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczne Gimnazjum w Człopie, Plac Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2010 godzina 12:00, miejsce: Publiczne Gimnazjum w Człopie, Plac Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                               Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Człopie

                                                                                                                                    Wiesława Bekker


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie UZP (DOC, 43.50Kb) 2010-02-08 13:52:59 51

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (DOC, 147.50Kb) 2010-02-08 13:52:59 101

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOC, 56.00Kb) 2010-02-22 06:06:07 96

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
08 lut 2010

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
08 lut 2010, godz. 13:52

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
22 lut 2010, godz. 06:06