Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa siłowni zewnętrznej w Golinie

                                                                                              

Człopa, dnia  10.02.2023 r.

Numer sprawy: B.271.1.3.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na budowę siłowni zewnętrznej w Golinie

Niniejsze postępowanie realizowane jest z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1  - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł

I.  ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:            Gmina Człopa

Siedziba:                    ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Numer NIP:               765-160-28-73

Adres internetowy: www.bip.czlopa.pl

tel. 67 259 10 69    fax 67 259 10 65

e-mail: umig@czlopa.pl

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji zadania:

Marta Domagała (67) 259 11 98, inwestycje@czlopa.pl

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa siłowni zewnętrznej w Golinie.

Zamówienie obejmuję zakup, dostawę i montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych:

 1. Wahadło + słup

Konstrukcja ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Stopnica z antypoślizgowej płyty z tworzywa HPL o grubości min 13 mm całkowicie odporna na wilgoć i UV. Obrotowe złącze łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe. Łożyska w obudowach zabezpieczających przed dostaniem wody. Parametry urządzenia: wymiary min.  92x82 cm, wysokość min. 200 cm, wysokość swobodnego upadku min. 40 cm.

 1. Wyciskanie siedząc + słup

Konstrukcja ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Płyta oparcia i siedziska z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm całkowicie odporna na wilgoć i UV. Obrotowe złącze łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe. Łożyska w obudowach zabezpieczających przed dostaniem wody. Parametry urządzenia: wymiary min.  125x95 cm, wysokość min. 214 cm, wysokość swobodnego upadku min. 70 cm.

 1. Wioślarz

Konstrukcja ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Stopnica z antypoślizgowej płyty z tworzywa HPL o grubości min 13 mm całkowicie odporna na wilgoć i UV. Obrotowe złącze łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe. Łożyska w obudowach zabezpieczających przed dostaniem wody. Płyta siedziska z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm całkowicie odporna na wilgoć i UV. Parametry urządzenia: wymiary min.  80x130 cm, wysokość min. 89cm, wysokość swobodnego upadku min. 48 cm.

 1. Regulamin

Tablica regulaminowa z nadrukiem regulaminu siłowni zewnętrznej, telefonami alarmowymi. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i pomalowanej proszkowo farbami poliestrowymi, regulamin z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową, elementy wykonane ze stali nierdzewnej. Parametry:  wysokość min. 190 cm max 240 cm, długość min. 55 cm, szerokość min 5 cm.

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 9 tygodni od daty podpisania umowy.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa lub pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@czlopa.pl do dnia  16.02.2023 r. do godz. 10.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Do oferty należy dołączyć  karty katalogowe oferowanych produktów i certyfikaty lub atesty urządzeń zabawowo – rekreacyjnych.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.czlopa.pl.
 7. Okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

CENA wykonania zamówienia  - 100%

VI.  UMOWA

 1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą i zgodną z zapytaniem o cenę ofertę zostanie podpisana umowa.
 2. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego
 3. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
 4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 5. Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy, z pośród pozostałych ważnych ofert wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
 6. Umowa może nie zostać podpisana, jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
 7. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 8. Warunki płatności: faktura płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty wykonania zamówienia.

VIII.  ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – wzór umowy
 2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 – projekt zagospodarowania terenu

                              

                                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                                              mgr Jerzy Bekker

 

      


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal. nr 1 wzór umowy (DOCX, 36.73Kb) 2023-02-10 14:26:54 1
zal. nr 2 formularz ofertowy (DOC, 39.00Kb) 2023-02-10 14:26:54 1
zał. nr 3 projekt zagospodarowania terenu (PDF, 434.81Kb) 2023-02-10 14:26:54 4
Notatka z rozeznania rynku (PDF, 36.82Kb) 2023-02-17 10:28:53 3
ogłoszenie (PDF, 134.04Kb) 2023-02-10 14:26:54 7
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
10 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
10 lut 2023, godz. 14:26

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
17 lut 2023, godz. 10:28