Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 03.11.2015 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa

Data przeprowadzenia pierwszego przetargu: 27.07.2015 r.

  1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 146/5 i powierzchni 0,0634 ha położona w Mielęcinie.

(w tym następujące użytki: RV 0,0634 ha).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Mn.RM8 - teren zwartej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się
w tej sprawie postępowanie.

Nieruchomość posiada dojazd do gminnej drogi publicznej stanowiącej działkę nr 266 i do drogi powiatowej nr 2318Z, stanowiącej działkę o nr geodezyjnym 272 poprzez działkę dojazdową nr 147.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00037921/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 17 300,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2015 r. (wtorek)

o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunki przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 30 października 2015 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy
w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa nr
22 8944 0003 3900 3883 2000 0030. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek, tzn. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu najpóźniej w dniu 30 października 2015 r.

2. Sprzedaż działki zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług.

3. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń.

4. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium przepada na rzecz sprzedającego.

5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

6. Burmistrz Człopy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

7. Nieruchomości zbywane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków,
a nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Człopa z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy
w powierzchni nabywanej nieruchomości, jeżeli po przetargu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

8. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Człopa oraz na tablicach ogłoszeniowych sołectw na terenie których znajduje się zbywana nieruchomość, a także na stronie internetowej: www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl
w zakładce „Sprzedaż nieruchomości gminnych”.

9. Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 30.09.2015 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
30 wrz 2015

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
30 wrz 2015, godz. 14:55

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
30 wrz 2015, godz. 14:55