Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Nabór na stanowisko podinspektora (inspektora) do spraw inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

Człopa, dnia 2010-07-26 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa OGŁASZA  NABÓR

na stanowisko podinspektora (inspektora) do spraw inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

 

Urząd Miasta i Gminy

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Miasto i Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

 

Liczba etatu:                            -1 etat

Wymiar etatu:                          - cały etat

Miejsce wykonywania pracy:    - Urząd Miasta i Gminy w Człopie

 

IV. Określenie stanowiska:

 

Podinspektor (inspektor w zależności od doświadczenia zawodowego, wykształcenia i doświadczenia) do spraw inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 

V. Wymagania

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe techniczne bez wymaganego stażu pracy, bądź wykształcenie średnie techniczne i trzyletni

  staż pracy  na stanowisku  zbliżonym do stanowiska, na który prowadzony jest nabór  - podinspektor,

- wykształcenie wyższe techniczne i trzyletni staż pracy na stanowisku zbliżonym do stanowiska, na który

  prowadzony jest nabór - inspektor

- posiadać nieposzlakowaną opinię,

- nie może być skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe      (oświadczenie kandydata),

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór :

- preferowane wykształcenie kierunkowe - budownictwo

- umiejętność obsługi komputera (MS Office)

- umiejętność pracy w zespole pracowników,

- preferowane cechy osobowościowe: empatia, wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność, odporność

  psychiczna w sytuacjach kryzysowych, talent organizacyjny, silna motywacja do osiągania założonych celów,

- znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa budowlanego, planowania przestrzennego, zamówień

  publicznych. a w szczególności:

  1. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717).
  2. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami).
  3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).
  4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-kopia dowodu osobistego,

-świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź dyplom ukończenia uczelni wyższej,

-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

- CV,

-list motywacyjny,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe :

- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy w przypadku osoby z wykształceniem średnim.

 

VI. Zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

1.      Przygotowanie, prowadzenie, kontrolowanie remontów i inwestycji gminnych.

2.      Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki przestrzennej w gminie

3.      Wyposażanie gruntów w urządzenia komunalne oraz niezbędne uzbrojenie terenu,

4.      Przygotowanie procedury przetargowej zgodnej z prawem zamówień publicznych w zakresie zadań wynikających z zajmowanego stanowiska. przygotowywanie projektów remontowo-inwestycyjnych do funduszy zewnętrznych,

5.      Odpowiedzialność w zakresie przygotowania i rozliczania wniosków aplikacyjnych finansowanych z środków krajowych i zewnętrznych (w tym z środków pochodzących z Unii Europejskiej) w zakresie dokumentów źródłowych (załączniki, kosztorysy, dokumentacja techniczna, harmonogramy, ekspertyzy, etc….),

6.      Odpowiedzialność za nadzór, kontrolę merytoryczną i archiwizowanie przyjmowanych dokumentów dotyczących zajmowanego stanowiska,

Zasady wynagradzania – wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ), Zarządzenia Nr 18/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 czerwca 2009r w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 

Zasady rekrutacji :wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która może obejmować , rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Z osobą wyłonioną w trybie naboru zostanie zawarta umowa na czas określony, a jej przedłużenie wiązać się będzie z oceną efektów wykonanej pracy.

 

Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani pisemnie. Informacja ta, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa.

 

Dokumenty należy składać do dnia 5 sierpnia 2010 roku (decyduje data wpływu ) pod adresem : Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat, pok. Nr 3.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem : 067 259-10-69 wew. 23

 

Autor: Jerzy Bekker

 

 

                                                                                              Burmistrz

 

                                                                                              mgr Halina Rakowska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
26 lip 2010

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
26 lip 2010, godz. 13:00

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
26 lip 2010, godz. 13:00