Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Cieszynka”

 

Nabór na stanowisko wychowawcy

w

Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Cieszynka”

 

 Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa, ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Cieszynka” w formie opiekuńczej działającej na terenie Gminy Człopa, w ramach realizacji projektu RPZP.07.06.00-32-K018/20-00 „Placówka Wsparcia Dziennego Cieszynka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020                                                   

 

Nazwa i adres jednostki:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie

  ul. Strzelecka 1

  78-630 Człopa

  Tel. 672591825 e-mail: mgops1@op.pl

 

Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: wychowawca
 2. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat
 3. Miejsce wykonywania pracy: Placówka Wsparcia Dziennego „Cieszynka” działająca przy Miejsko 

        – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Człopie, ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa

4.     Czas pracy: Praca od poniedziałku do piątku w godzinach : 11.00-19.00

 1. Okres zatrudnienia: 01.09.2021r. – 30.06.2023r.

 

Zakres obowiązków wychowawcy/opiekuna:

 

 1. organizacja pracy w placówce zgodnie z założeniami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz wytycznymi projektu,
 2. sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci w Placówce oraz ich bezpieczeństwem w pomieszczeniach jak również w czasie wycieczek, warsztatów przedmiotowych, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas innych imprez organizowanych przez PWD,
 3. opracowywanie przy udziale dziecka indywidualnego planu pracy w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, wychowawcą, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny a także innymi specjalistami. Indywidualny plan pracy uwzględnia działania krótkoterminowe, długoterminowe, jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej niż  co pół roku,
 4. organizowanie zajęć tematycznych,
 5. czuwanie na realizowaniem przez dzieci obowiązków szkolnych,
 6. stała współpraca z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, rodzicami lub opiekunami dziecka,
 7. informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach,
 8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu.
 9. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej dziecka i rodziny.
 10. Wykonywanie poleceń wychowawcy zarządzającego pracą w Placówce.
 11. Wykonywanie poleceń Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie.

 

Wymagania niezbędne dotyczące zatrudnienia na stanowisku wychowawcy/opiekuna w placówce wsparcia dziennego z dziećmi:

 

  1. wykształcenie wyższe:

-      na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

-        na    dowolnym   kierunku,   uzupełnione    studiami   podyplomowymi   w   zakresie  psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

2.      co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

3.      nie  jest   i  nie   była   pozbawiona   władzy  rodzicielskiej  oraz   władza  rodzicielska  nie  jest   jej

ograniczona ani zawieszona;

 1. wypełnia   obowiązek   alimentacyjny  -  w przypadku  gdy taki  obowiązek   w   stosunku  do  niej

wynika z tytułu egzekucyjnego;

5.     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1.   Osoba ubiegająca się na stanowisko wychowawcy powinna posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz posiadać umiejętności komunikowania się i pracy w zespole.

2.       Znajomość przepisów :

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

3.       Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna.

4.       Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

 

Wymagana dokumenty:

 

1.     Życiorys (CV) i list motywacyjny,

2.     Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 1. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 2. Oświadczenie, że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 3. Oświadczenie, o wypełnieniu  obowiązku alimentacyjnego -  w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

7.     Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej i opisanej kopercie: „Nabór na stanowisko wychowawcy w ramach projektu RPZP.07.06.00-32-K018/20-00 „Placówka Wsparcia

 

Dziennego Cieszyna” do dnia 23.08.2021 r. do godz. 12.00. Miejsce składania ofert : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa.

 

Osoba wyznaczona do kontaktów

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie naboru: kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie - Pani Elżbieta Drab, nr telefonu: 668 923 307 e-mail: kierownik.mgops@op.pl.

 

Informacje dodatkowe:

Nabór będzie prowadzony w dwóch etapach:

 1. Przeprowadzenie analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym  oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu,
 2. Ocena  merytoryczna złożonych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

Zakwalifikowani kandydaci otrzymają informację dotyczącą dalszego etapu rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

 

 

                                                                                                                                Kierownik

                                                                                                                      Miejsko – Gminnego

                                                                                                               Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                w Człopie

                                                                                                                             Elżbieta Drab

                                                                                

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Klauzula o ochronie danych osobowych (DOC, 27.00Kb) 2021-08-17 07:54:20 22
Nabór na stanowisko wychowawcy (PDF, 461.89Kb) 2021-08-17 07:54:20 1
Oświadczenie o niekaralności (DOC, 58.00Kb) 2021-08-17 07:54:20 75
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Samolczyk

Data wytworzenia:
17 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Paulina Samolczyk

Data publikacji:
17 sie 2021, godz. 07:54

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Samolczyk

Data aktualizacji:
17 sie 2021, godz. 07:54