Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, gm. Człopa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Człopa dnia 21 kwietnia 2021 r.

 1. sprawy PP.6722.01.2020

 

 1.  
 • wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

               

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 listopada 2019  r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 kwietnia 2021 r. do 21 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

                Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest teren położony w granicach części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa.

                Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
10 maja 2021 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, o godz. 1200.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa (e-mail : cwp@czlopa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Człopy.

 

 

Burmistrz Człopy

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,
 2. Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Człopy, z siedzibą: ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa,
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania,
 4. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami),
 7. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę,
 8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa: e-mail: iodo@czlopa.pl

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 21 kwietnia 2021 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń ………………………

 

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Sokołowski

Data wytworzenia:
21 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Mirosław Sokołowski

Data publikacji:
21 kwi 2021, godz. 08:47

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Sokołowski

Data aktualizacji:
21 kwi 2021, godz. 09:07