Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Gminę Człopa ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach prawnych.
 3. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
 4. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do odbiorców państwa trzeciego.
 5. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
  -  wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe,
  - może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie
 9. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/ny. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informować będą bezpośrednio wydziały merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Ciułek

Data wytworzenia:
25 maj 2018

Osoba dodająca informacje

Piotr Ciułek

Data publikacji:
25 maj 2018, godz. 14:25

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Ciułek

Data aktualizacji:
25 maj 2018, godz. 14:25