Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 30.11.2015 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa

  1. Dwie działki gruntu, pierwsza o numerze geodezyjnym 44/1 i powierzchni 0,7500 ha, (w tym następujące użytki: RIVa 0,74 ha, RIVb 0,01 ha), druga o numerze geodezyjnym 44/2 i powierzchni 0,7200 ha (w tym następujące użytki: RIVa 0,59 ha, RIVb 0,10 ha, RV 0,03 ha), obie położone w obrębie Golin, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższych działek należy uznać jako: teren rolny, zagospodarowanie tego terenu polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów i użytków zielonych (teren oznaczony symbolem R).

Na teren niniejszych działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Nieruchomości położone są bezpośrednio przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 58.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00039145/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 39 000,00 zł

  1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 90 i powierzchni 2,3800 ha (w tym następujące użytki: RIVa 0,49 ha, RIVb 1,42 ha, RV 0,47 ha) położona w obrębie Mielęcin, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
10 listopada 2010 r. teren powyższej działki należy uznać jako:

  • ok. 50% teren rolny, zagospodarowanie tego terenu polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów
    i użytków zielonych (teren oznaczony symbolem R),

  • ok. 50% teren zwartej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części centralnej wsi w sąsiedztwie obszarów przestrzeni publicznej, dopuszczalna zabudowa usługowa związana z obsługą mieszkańców (teren oznaczony symbolem Mn.RM6).

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Do nieruchomości możliwy jest dojazd z drogi powiatowej nr 2318Z poprzez gminne drogi gruntowe stanowiące działki o nr geodezyjnych 250/1 i 286.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00023337/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 61 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. (poniedziałek)

o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunki przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 26 listopada 2015 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek, tzn. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu najpóźniej w dniu 26 listopada 2015 r.

2. Sprzedaż działek zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 pkt 33 ww. ustawy.

3. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń.

4. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium przepada na rzecz sprzedającego.

5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

6. Burmistrz Człopy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

7. Nieruchomości zbywane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków,
a nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Człopa z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy
w powierzchni nabywanej nieruchomości, jeżeli po przetargu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

8. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Człopa oraz na tablicach ogłoszeniowych sołectw na terenie których znajduje się zbywana nieruchomość, a także na stronie internetowej: www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl
w zakładce „Sprzedaż nieruchomości gminnych”.

9. Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 2244.

Człopa, dn. 29.10.2015 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
29 paź 2015

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
29 paź 2015, godz. 14:45

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
29 paź 2015, godz. 14:45