Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa; data przetargu: 21.07.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych

na terenie Miasta Człopa

 

1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 258/19 i powierzchni 0,0492 ha (w tym następujące użytki: RIVa – 0,0492 ha – grunty orne) położona przy ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego w Człopie, obręb Człopa 105, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Cz.MN7 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszczalne zachowanie istniejących usług oraz zabudowy zagrodowej.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się postępowanie w tej sprawie.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej o nr geodezyjnym 258/16.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00014121/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza – 28 000,00 zł

 

Działka gruntu o numerze geodezyjnym 62/1 i powierzchni 0,0473 ha (w tym następujące użytki: PsIV – 0,0473 ha – grunty orne) położona przy ul. Leśnej
w Człopie, obręb Człopa 106, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Cz.ZP3 - teren zieleni ekspozycyjnej stanowiący przedplan dla położonych na wzgórzu cmentarzy zabytkowych oraz otwarcie widokowe na ww. cmentarz; teren poza możliwością budowy urządzeń hydrotechnicznych i zabezpieczających powierzchnię ziemi przed erozją, infrastruktury technicznej, ścieżek spacerowych oraz nie więcej niż dwóch altan ogrodowych na każdym z terenów, a także tymczasowych miejsc parkingowych tzw. parkingów zielonych na terenie ZP3 - teren wyłączony z zabudowy.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się postępowanie w tej sprawie.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej o nr geodezyjnym 58.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00019865/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza – 32 000,00 zł

 

3. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 63/1 i powierzchni 0,0602 ha (w tym następujące użytki: PsIV – 0,0602 ha – grunty orne) położona przy ul. Leśnej
w Człopie, obręb Człopa 106, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Cz.ZP3 - teren zieleni ekspozycyjnej stanowiący przedplan dla położonych na wzgórzu cmentarzy zabytkowych oraz otwarcie widokowe na ww. cmentarz; teren poza możliwością budowy urządzeń hydrotechnicznych i zabezpieczających powierzchnię ziemi przed erozją, infrastruktury technicznej, ścieżek spacerowych oraz nie więcej niż dwóch altan ogrodowych na każdym z terenów, a także tymczasowych miejsc parkingowych tzw. parkingów zielonych na terenie ZP3 - teren wyłączony z zabudowy.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się postępowanie w tej sprawie.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej o nr geodezyjnym 58.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00019865/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza – 38 000,00 zł

  1. Działki nr 62/1 i 63/1 położona przy ul. Leśnej w Człopie, obręb Człopa 106 są
    w posiadaniu Dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Człopa do dnia 31.12.2020 r.
  2. W przypadku nabycia nieruchomości przez osobę nie będącą dzierżawcą, Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. (wtorek)

o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

 

Warunki przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 17 lipca 2020 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać numer działki i jej położenie, np: „Wadium na sprzedaż w przetargu działki nr 258/19, obręb Człopa 105.”

Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek, tzn. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu najpóźniej w dniu 17 lipca 2020 r.

2. Sprzedaż działki zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług.

3. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń.

4. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium przepada na rzecz sprzedającego - Gminy Człopa. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu trzech dni po przeprowadzeniu przetargu.

5. Potwierdzenie wpłaty wadium wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz stosownym pełnomocnictwem, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu, należy okazać Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2086 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

6. Burmistrz Człopy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

7. Nieruchomości zbywane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, a nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Człopa z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni nabywanej nieruchomości, jeżeli po przetargu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

8. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

9. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.

10. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Człopa, a także na stronie internetowej: www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości gminnych”.

11. Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 2244.

 

Człopa, dn. 18.06.2020 r.

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
18 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
18 cze 2020, godz. 15:09

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
29 cze 2020, godz. 15:05