Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 26.02.2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej

na terenie Gminy Człopa

 

1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 44/3 i powierzchni 0,4685 ha (w tym następujące użytki: RVI – 0,4685 ha) położona w obrębie Drzonowo, gmina Człopa

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem DW.RO3 - teren ogródków przydomowych oraz tereny rolnicze stanowiące wolną od zabudowy przestrzeń ekspozycyjną.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Do nieruchomości możliwy jest dojazd z drogi powiatowej nr 2320Z o nr geodezyjnym 43 oraz z gminnej drogi gruntowej o nr geodezyjnym 53.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00039306/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza – 15 000,00 zł

 

I. Działka nr 44/3 położona w obrębie Drzonowo jest w posiadaniu Dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Człopa do dnia 31.08.2021 r.

II. W przypadku nabycia nieruchomości przez osobę nie będącą dzierżawcą, Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego.

III. Dzierżawca ma prawo skorzystać z prawa pierwokupu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego /t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 z późn. zm./.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek)

o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

 

 

Warunki przetargu:

 

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby będące rolnikiem indywidualnym, tzn. spełniające wymagania zawarte w art. 5 i 6 ww. ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 22 lutego 2019 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030 oraz złożenie następujących dowodów potwierdzających uczestnictwo w przetargu:

a) wniosku o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu oraz oświadczenie o akceptowaniu warunków przetargu (druk nr 1),

b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego (druk nr 1),

c) oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.) (druk nr 2).

Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek, tzn. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu najpóźniej w dniu 22 lutego 2019 r.

 

Oświadczenia na druku nr 1 i 2 należy złożyć w kancelarii urzędu w godzinach jej urzędowania osobiście lub drogą pocztową najpóźniej w dniu 22 lutego 2019 r. – o prawidłowym ich złożeniu decyduje data wpływu widniejąca na dokumentach.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Człopa w dniu 25.02.2019 r.

3. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń.

 

4. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium przepada na rzecz sprzedającego.

5. Sprzedaż działki zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług.

6. Burmistrz Człopy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

7. Nieruchomości zbywane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, a nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Człopa z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni nabywanej nieruchomości, jeżeli po przetargu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

8. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Nabywca.

9. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Człopa, na tablicach ogłoszeń sołectw na terenie których znajduje się zbywana nieruchomość, a także na stronie internetowej: www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości gminnych”.

10. Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 2244.

 

 

Człopa, dn. 24.01.2019 r.

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24 01 2019 11 33 13Druk nr 1 (DOCX, 13.29Kb) 2019-01-24 11:33:13 2
24 01 2019 11 33 13Druk nr 2 (DOCX, 13.84Kb) 2019-01-24 11:33:13 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
24 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
24 sty 2019, godz. 11:17

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
24 sty 2019, godz. 11:33