Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 10.09.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych

na terenie Gminy Człopa

 

  1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 70 i powierzchni 4,5688 ha (w tym następujące użytki: RV – 3,9749 ha, RVI – 0,5508 ha, W-RV – 0,0431 ha) położona w obrębie Pieczyska, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem ZL - teren lasówi gruntów leśnych.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Do nieruchomości możliwy jest dojazd z drogi gminnej o nr geodezyjnym 64.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00039153/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.  Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza – 99 000,00 zł

 

  1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 73 i powierzchni 2,7642 ha (w tym następujące użytki: RIVb – 0,3540 ha, RV – 1,2248 ha, RVI – 1,1854 ha) położona w obrębie Pieczyska, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem ZL - teren lasów
i gruntów leśnych.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Do nieruchomości możliwy jest dojazd z drogi gminnej o nr geodezyjnym 64.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00039153/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza – 47 000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. (wtorek)

o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

 

Warunki przetargu:

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby będące rolnikiem indywidualnym, tzn. spełniające wymagania zawarte w art. 5 i 6 ww. ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. z 2019 r., poz. 1362 ze zm.).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 06 września 2019 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030 oraz złożenie następujących dowodów potwierdzających uczestnictwo
w przetargu:

  1. wniosku o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu oraz oświadczenie o akceptowaniu warunków przetarguosobno na każdą działkę (druk nr 1),
  2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego (druk nr 1),
  3. oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. z 2019 r., poz. 1362 ze zm.) (druk nr 2). 

Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek gminy, tzn. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu najpóźniej w dniu 06 września 2019 r.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać numer działki i jej położenie, np: „Wadium na sprzedaż w przetargu działki nr 70, obręb Pieczyska.”

Oświadczenia na druku nr 1 i 2 należy złożyć w kancelarii urzędu w godzinach jej urzędowania osobiście lub drogą pocztową najpóźniej w dniu 06 września 2019 r. – o prawidłowym ich złożeniu decyduje data wpływu  widniejąca na dokumentach.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Człopa w dniu 09.09.2019 r.

  1. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń.
  2. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium przepada na rzecz sprzedającego - Gminy Człopa. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu trzech dni po przeprowadzeniu przetargu.
  3. Potwierdzenie wpłaty wadium wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz stosownym pełnomocnictwem, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu, należy okazać Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

6. Sprzedaż działki zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług.

7. Burmistrz Człopy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

8. Nieruchomości zbywane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, a nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Człopa z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni nabywanej nieruchomości, jeżeli po przetargu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

9. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.

10. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Człopa, na tablicach ogłoszeń sołectw na terenie których znajduje się zbywana nieruchomość, a także na stronie internetowej: www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości gminnych”.

11. Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 2244.

 

Człopa, dn. 07.08.2019 r.

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07 08 2019 17 11 52 druk nr 1 (DOCX, 13.29Kb) 2019-08-07 17:11:52 33
07 08 2019 17 11 52 druk nr 2 oswiadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (DOC, 46.00Kb) 2019-08-07 17:11:52 73
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
07 sie 2019

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
07 sie 2019, godz. 17:04

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
09 sie 2019, godz. 09:36