Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przeprowadzenie Warsztatów wychowawczo - integracyjnych z beneficjentami i ich rodzinami w ramach projektu systemowego Druga Szansa POKL 2007 - 2013

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 14 000 €

 

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie

informuje o rozpoczęciu procedury wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie

Warsztatów wychowawczo- integracyjnych z  beneficjentami i ich rodzinami

w ramach realizacji projektu systemowego Druga Szansa

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 

Zapytanie ma charakter informacyjny i nie jest wiążące dla żadnej ze stron

 

I.       Nazwa zamawiającego:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie,                      ul. Kolejowa 17,  78-630 Człopa

tel./fax  67 2591 18 25                                                                         email: mgopsczlopa@op.pl

II.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów wychowawczo- integracyjnych z beneficjentami i ich rodzinami (grupa ok. 50 osób). Celem warsztatów będzie: podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych uczestników, pokazanie rodzicom oraz dzieciom jak można spędzić miło czas.

Termin realizacji zamówienia:

Sierpień - wrzesień 2012r. (wyjazd weekendowy: piątek- niedziela)

Wykonawca przy realizacji wyjazdu zapewni uczestnikom:

- zajęcia warsztatowe w tym wynajęcie sali,

- wyżywienie w trakcie pobytu,

- pomoc w opiece nad dziećmi,

- organizację warsztatów i czasu wolnego,

- nocleg w czasie pobytu,

- dojazd na warsztaty wychowawczo- integracyjne,

- ubezpieczenie NW.

 

III.Zakładany zakres programowy:

Tematyka zajęć powinna obejmować między innymi takie zagadnienia jak: asertywność, budowanie więzi z dzieckiem oraz pełnienie ról w rodzinie w nawiązaniu do równości szans kobiet i mężczyzn. Podniesienie poziomu motywacji i samooceny, zwiększające poczucie własnej wartości, radzenie sobie w sytuacjach problemowych, kształtowanie kompetencji społecznych.

IV.  Wymagania wobec wykonawcy:

1.       Posiadanie minimum 3 letniego doświadczenia w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć   w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (minimum 3 referencje z różnych instytucji).

2.       Przedłożenie zamawiającemu szczegółowego programu zajęć.

3.       Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych opatrzonych obowiązującymi  logotypami Unii Europejskiej.

4.       Zapewnienie dostosowanego do ilości uczestników zajęć pomieszczenia, wyposażonego w sprzęt i pomoce dydaktyczne, gwarantującego prawidłowe wykonanie usługi oraz bezpieczne  i higieniczne warunki.

5.       Posiadanie kadry dydaktycznej o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym gwarantującym prawidłowe prowadzenie zajęć zgodnie z załączonym do oferty programem.

6.       Przedstawienie zamawiającemu wzoru zaświadczenia potwierdzającego ukończenie zajęć oraz ankiety służącej do oceny zajęć przez uczestników opatrzonych obowiązującymi logotypami Unii Europejskiej.

7.       Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (teks jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) winien dostarczyć:

-        oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne we właściwym, ze względu na siedzibę firmy, Urzędzie Skarbowym oraz właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

V.      Kryteria oceny ofert spełniających wymagania wykonawcy:

-        cena,

-        program warsztatów,

-        doświadczenie instytucjonalne,

-        doświadczenie kadry wykładowców,

-        infrastruktura i zaplecze techniczne.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, proszę o złożenie oferty w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie ul. Kolejowa 17, 78- 630 Człopa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2012r. do godz.14:00, osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67 259 18 25.

Oferty niekompletne lub te,  które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                                 

                                                                               KIEROWNIK

Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Człopie

               mgr Elżbieta Drab


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie warsztatA w 2012 (DOC, 152.00Kb) 2012-07-19 14:40:21 57
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
27 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
18 lip 2012, godz. 09:51

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
19 lip 2012, godz. 14:40