Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane.

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65, e-mail: umig@czlopa.pl

www.czlopa.pl

Człopa, dnia 20.03.2023 r.

B.271.1.4.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów stanu technicznego

 obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Gminy Człopa, w tym:

1)     Przeglądy roczne zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych  i wentylacyjnych), dla:

           - budynków użyteczności publicznej

2)     Przeglądy roczne zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, dla:

           - obiektów małej architektury

           - obiektów zamontowanych przy miejscu przeznaczonym do kąpieli     

3)     Przeglądy 5-letnie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia: kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, dla:

          - budynków użyteczności publicznej

          oraz sporządzenie protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w formie papierowej w 1 egzemplarzu.

 1. Szczegółowy zakres prac i termin wykonania przeglądów określa: załącznik nr 1 do zaproszenia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Prawa i obowiązki Stron, szczegóły dotyczące realizacji i wzajemnych rozliczeń, a także odpowiedzialność Stron zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
 4. Termin realizacji zamówienia: do grudnia 2023 r.
 5. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa lub pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@czlopa.pl  do dnia  27.03.2023 r. do godz. 10.00.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert.
 9.  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.bip.czlopa.pl
 10. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena – 100 %.
 11. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

  1) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

2) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi uprawnienia odpowiedniej specjalności umożliwiające przeprowadzenie wymaganych przeglądów i badań zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w sposób ważny i zgodny z prawem.

 1. Wraz z ofertą należy złożyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa  (poświadczone za zgodność z oryginałem).
 2. Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Domagała tel. 67 259 11 98.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

                                                                                  BURMISTRZ MIASTA I GMINY W CZLOPIE

                                                                                                     mgr Jerzy Bekker

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy zakres prac.
 2. Formularz ofertowy.
 3. Wzór umowy.

 

 

Niniejsze postępowanie realizowane jest z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1  - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł.

                                          

                                                                      

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik nr 1 (XLSX, 12.37Kb) 2023-03-20 12:25:23 55
załącznik nr 2 (DOC, 45.50Kb) 2023-03-20 12:25:23 30
Załącznik nr 3 (DOCX, 29.88Kb) 2023-03-20 12:25:23 42
notatka z rozeznania rynku (PDF, 55.22Kb) 2023-03-28 14:40:31 50
zapytanie ofertowe (PDF, 106.51Kb) 2023-03-20 12:25:23 43
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
20 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
20 mar 2023, godz. 12:25

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
28 mar 2023, godz. 14:40