Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65, e-mail: umig@czlopa.pl

www.czlopa.pl

Człopa, dnia 04.05.2023 r.

UE.271.1.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu stanu technicznego

 obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w 2023 roku – obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej
  i Domu Kultury znajdującego się przy ul. Osiedlowa 9, 78-630 Człopa, nr geodezyjny 84/3, obręb Człopa 105:

1) Przeglądy roczne zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych  i wentylacyjnych),

2) Przeglądy roczne zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2;

oraz sporządzenie protokołu z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w formie papierowej w 1 egzemplarzu.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Prawa i obowiązki Stron, szczegóły dotyczące realizacji i wzajemnych rozliczeń,
  a także odpowiedzialność Stron zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2023 r.
 4. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@czlopa.pl dnia  19.05.2023 r. do godz. 12.00.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.bip.czlopa.pl
 9. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena – 100 %.
 10. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

  1) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

2) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi uprawnienia odpowiedniej specjalności umożliwiające przeprowadzenie wymaganych przeglądów i badań zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w sposób ważny i zgodny z prawem.

 1. Wraz z ofertą należy złożyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa  (poświadczone za zgodność z oryginałem).
 2. Osoba upoważniona do kontaktu: Paulina Drabińska tel. 67 258 19 72.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Wzór umowy.

Niniejsze postępowanie realizowane jest z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1  - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik-nr-1 (DOC, 40.00Kb) 2023-05-04 11:45:23 12
zalacznik-nr-2 (DOCX, 33.96Kb) 2023-05-04 11:45:23 9
Notatka rozeznanie rynku (PDF, 941.08Kb) 2023-05-25 13:05:10 5
Zapytanie przeglad hali (PDF, 1.58Mb) 2023-05-04 11:45:23 10
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Drabińska

Data wytworzenia:
04 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Paulina Drabińska

Data publikacji:
04 maj 2023, godz. 11:45

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Drabińska

Data aktualizacji:
25 maj 2023, godz. 13:05