Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia, mebli, zabawek przedszkolnych i materiałów do zajęć w przedszkolu w Mielęcinie.

Człopa, dnia 2012-02-09

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

reprezentując Partnera Projektu pn.: „Tęczowe Przedszkole w Gminie Człopa”

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest  dostawa wyposażenia, mebli, zabawek przedszkolnych i materiałów do zajęć w przedszkolu w Mielęcinie.

1.      W zakresie wyposażenia mieszczą się: meble do sal przedszkolnych (w tym między innymi: szafki, stoliki, krzesełka).

2.      W zakresie zabawek przedszkolnych mieszczą się: zabawki (w tym między innymi: puzzle, układanki, lalki, maskotki, pacynki, akcesoria kuchenne do zabawy, plansze edukacyjne).

3.      W zakresie pomocy do zajęć mieszczą się: artykuły plastyczne (w tym między innymi: farby, bloki, kredki, plastelina, bibuły, dziurkacze, nożyczki, szablony, kleje, tempery, brystole,  pędzle, ołówki, kolorowy papier, pojemniki na farby, figurki), oprogramowanie edukacyjne (płyty CD z bajkami dla dzieci).

4.      Szczegółowy opis i zestawienie przedmiotu zamówienia, wymagania jakościowe i ilościowe zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zaproszenia.

5.      Oferowane przez Wykonawcę przedmioty zamówienia muszą w pełni odpowiadać określonym przez prawo polskie przepisom i normom w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania, w szczególności użytkowania ich przez dzieci, oraz muszą być dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie elementy przedmiotu dostawy muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w przedszkolu, muszą spełniać wymagania norm UE i muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, oraz muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE (zabawki) lub równoważne. Oferowane przedmioty zamówienia nie mogą być wykonane z materiałów (np. toksycznych - kwestia farb, lakierów, impregnatów, surowców, etc.), które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci w trakcie normalnego ich użytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i obciążeń prawami osób trzecich a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające (w języku polskim), że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów wszystkie deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, w tym certyfikatem CE. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przedstawi komplet dokumentów odbiorowych (atesty, certyfikaty). Zakończenie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: - Organizacji i wykonania dostawy; - Zabezpieczenia interesów osób trzecich; - Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej specyfikacji części zamówienia - każda z części stanowi odrębne zamówienie i obejmuje:

A.CZĘŚĆ NR 1. Dostawa wyposażenia do przedszkola. Część ta polega na dostawie i montażu mebli do sal przedszkolnych. Meble muszą spełniać normy bezpieczeństwa, posiadać wymagane instrukcje, atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczone meble zgodnie z gwarancją producenta. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni bezpłatny dojazd serwisanta do Zamawiającego, bezpłatny transport przedmiotu umowy do i z serwisu. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć opakowania po dostarczeniu i montażu przedmiotu zamówienia. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia jest zobowiązany sprawdzić wymiary na miejscu montażu.

B.CZĘŚĆ NR 2. Dostawa zabawek przedszkolnych do przedszkola. Część ta polega na dostawie zabawek do punktu przedszkolnego w Mielęcinie. Zabawki muszą spełniać normy bezpieczeństwa, posiadać wymagane instrukcje, atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczone zabawki zgodnie z gwarancją producenta. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć opakowania po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

C.CZĘŚĆ NR 3. Dostawa pomocy dydaktycznych. Część ta polega na dostawie materiałów do zajęć do przedszkola. Pomoce muszą spełniać normy bezpieczeństwa, posiadać wymagane instrukcje, atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczone pomoce zgodnie z gwarancją producenta. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć opakowania po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

6.      Wartość realizacji zamówienia każdej części wynikać musi ze szczegółowej kalkulacji elementów dostawy składających się na daną część.

7.      Dostawa powinna być zrealizowana w terminie do 28 lutego 2012 roku.

8.      Kryterium oceny ofert stanowi cena – 100%.

9.      Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 należy składać do 16 lutego do godziny 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

10.  Otwarcie ofert nastąpi 16 lutego 2012 roku o godzinie 13.15 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

11.  Wszelkie nazwy własne i konkretne przykłady zamawianych towarów stanowią jedynie przykłady i mogą być zastąpione towarami o równoważnych właściwościach i parametrach.

Z uwagi na wartość zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

 

Dokumentacja zamówienia, w tym zaproszenie do składania ofert, szczegółowy opis i zestawienie przedmiotu zamówienia, a także formularz oferty jest dostępny na stronie:

www.bip.czlopa.pl w zakładce: zamówienia poniżej 14 000 euro.

 

 

 

                                                                                              z up. Burmistrza

                                                                                              Jerzy Bekker

                                                                                              Sekretarz Miasta i Gminy Człopa


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZaA A cznik Nr 1. Formularz oferty (DOC, 765.00Kb) 2012-02-10 09:33:30 65
ZaA A cznik Nr 2. SzczegA A owy opis przedmiotu zamA wienia (DOC, 540.50Kb) 2012-02-10 09:33:30 1
Zaproszenie do skA adania ofert. (DOC, 167.50Kb) 2012-02-10 09:29:16 57
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
16 lut 2012

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
10 lut 2012, godz. 09:27

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
10 lut 2012, godz. 09:33