Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

zaproszenie do składania ofert na realizację zadania "Unieszkodliwianiw wyrobów azbestowych z terenu Gminy Człopa w 2019 r."

ZP.271.5.2019                                                                                   Człopa, dnia 30.10.2019 r.

 

 

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

Zamawiający:

Gmina Człopa

reprezentowana przez

p. Jerzego Bekkera – Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

Adres:

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Tel. (067) 259 10 69,  fax (067) 259 10 65

www.czlopa.pl

województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki

 

zaprasza

do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z wybranych (30) nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa w przewidywanej ilości 4 033 m2  (72,594 Mg – przy zastosowaniu przelicznika 1 m2 = 18 kg) w ramach zadania „Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Człopa w 2019 r.”.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących miejscowościach: Człopa, Drzonowo, Bukowo, Mielęcin, Wołowe Lasy, Trzebin, Załom, Golin, Brzeźniak, Dłusko, Czaplice, Krapiel, Jelenie. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy. Zadanie objęte jest wnioskiem o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany  ilościowego zakresu rzeczowego  przedmiotu  zamówienia, ze względu na fakt,  iż  podane ilości  określone zostały w sposób szacunkowy przez właścicieli nieruchomości. Rzeczywista ilość usuniętego i unieszkodliwionego azbestu zostanie ustalona na podstawie protokołu odbioru prac oraz karty przekazania odpadu.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 14.11.2019 r.
 2. Warunki płatności: na podstawie cen jednostkowych i faktycznie wykonanych prac zgodnie z zawartą umową. Faktyczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia. Płatność w terminie do 21 dni od dnia  złożenia prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury wraz z niezbędnymi załącznikami, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty składane drogą elektroniczną na adres: fundusze@czlopa.pl, do dnia 31.10.2019 r. do godz. 13.00
 4. Termin otwarcia ofert: 31.10.2019 r. godz. 13.30
 5. Kryterium oceny ofert: cena wykonania zamówienia – 100%
 6. Do  złożenia ofert mogą przystąpić podmioty posiadające potencjał ( w szczególności wykwalifikowanych pracowników, odpowiedni sprzęt, wymagane uprawnienia) umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  oraz w terminie określonym przez Zamawiającego.
 7. Osoby upoważnione do kontaktu: Paulina Samolczyk, tel. 67 259 16 82, e-mail: fundusze@czlopa.pl
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę stanowi formularz ofertowy i dokumenty wymienione niżej (kolorowe skany w formacie .pdf lub .jpg) dodane w formie załącznika do wiadomości. Wiadomość elektroniczna z tematem „oferta: azbest 2019”. Wzór formularza ofertowego w załączniku nr 2. Do oferty należy dołączyć:
 1. dokumenty potwierdzające posiadanie właściwych aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych wydanych przez właściwe organy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy).
 2. oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do rozeznania cenowego (w załączeniu do zaproszenia).
 1. Zamawiający może unieważnić bez podania przyczyny niniejsze rozeznanie cenowe bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych, w szczególności kiedy oferta najkorzystniejsza  będzie wyższa niż maksymalna stawka dofinansowania wskazana przez WFOŚIGW w Szczecinie  w Regulaminie naboru wniosków na udzielnie dotacji AZBEST/2019.

 

                                                                                 

   Jerzy Bekker

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30 10 2019 15 01 34 zal 1 szczegolowy zakres zadania (PDF, 78.58Kb) 2019-10-30 15:01:34 54
30 10 2019 15 01 34 zal.2. wzor oferty (DOC, 50.00Kb) 2019-10-30 15:01:34 84
30 10 2019 15 01 34 zal 3 oswiadczenie (DOC, 39.00Kb) 2019-10-30 15:01:34 42
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Samolczyk

Data wytworzenia:
30 paź 2019

Osoba dodająca informacje

Paulina Samolczyk

Data publikacji:
30 paź 2019, godz. 13:11

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Samolczyk

Data aktualizacji:
30 paź 2019, godz. 15:01