Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ NA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY W CZŁOPIE


Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65, e-mail: umig@czlopa.pl

www.czlopa.pl

Człopa, dnia 09.08.2019 r.

B.27.7.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Człopie

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Człopie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do zapytania ofertowego.

 1. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy

  • przeprowadzenie wizji lokalnej,

  • przedłożenie atestów, certyfikatów na wbudowane materiały,

 • Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.09.2019 r.

 • Warunki płatności: 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po protokolarnym odbiorze robót.

 • Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 należy składać do 20.08.2019 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa -sekretariat.

 • Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena - 100 %.

 • Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Domagała, pytania dotyczące zamówienia należy przesyłać na adres: inwestycje@czlopa.pl

 • Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Człopie”.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie umieszczona na UMiG Człopa.

 • Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
  Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

 • Okres gwarancji i rękojmi : 3 lata

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z ważnych przyczyn, o których będzie zobowiązany powiadomić oferentów.

 • Z uwagi na wartość zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

  Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

  mgr Jerzy Bekker


  Załączniki do pobrania


  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Osoba odpowiadająca za treść informacji

  Marta Domagała

  Data wytworzenia:
  09 sie 2019

  Osoba dodająca informacje

  Marta Domagała

  Data publikacji:
  09 sie 2019, godz. 12:26

  Osoba aktualizująca informacje

  Marta Domagała

  Data aktualizacji:
  09 sie 2019, godz. 12:27