Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r."

ZP.271.7.2017                                                                                                                                     Człopa, dnia 24.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

Gmina Człopa

reprezentowana przez

p. Zdzisława Kmieć – Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

Adres:

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Tel. (067) 259 10 69, fax (067) 259 10 65

www.czlopa.pl

województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki

 

zaprasza

do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi polegającej na badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023 roku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 oraz budżetu państwa i budżetu Zamawiającego na podstawie umowy nr WZS-POPT/25/2017 z dn. 21.09.2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2017 r.
 3. Warunki płatności: na podstawie zawartej umowy, faktura płatna w terminie do 7 dni od dnia jej złożenia przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
 4. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2,
  78-630 Człopa, sekretariat, do dnia 01.12.2017 r. do godz. 11.30. Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: fundusze@czlopa.pl
 5. Termin otwarcia ofert: 04.12.2017 r. godz. 11.30
 6. Kryterium oceny ofert: cena – 100%
 7. Osoby upoważnione do kontaktu: Paulina Samolczyk – inspektor ds. projektów,
  tel. 67 259 16 82, e-mail: fundusze@czlopa.pl
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym wzorze, w języku polskim. Koperta z dopiskiem / wiadomość elektroniczna z tematem „oferta: biegły rewident”.
 9. Wzór oferty w załączniku nr 2. Do oferty należy dołączyć informację dot. wpisu do rejestru biegłych rewidentów z podaniem nr i daty wpisu.
 10. Zamawiający unieważni procedurę zapytania ofertowego w przypadku kiedy oferowana cena brutto będzie wyższa od kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym (czego nie można było wcześniej przewidzieć), postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.
 11. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w BIP Miasta i Gminy Człopa.
 12. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

z up. Burmistrza

                                                                                                              mgr Paweł Skrzeczkowski

                                                                                                              Z-ca Burmistrza


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Samolczyk

Data wytworzenia:
24 lis 2017

Osoba dodająca informacje

Paulina Samolczyk

Data publikacji:
24 lis 2017, godz. 11:46

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Samolczyk

Data aktualizacji:
24 lis 2017, godz. 11:56