Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę: wykonania usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Człopa w roku 2024

 ZP.262.1.2024                                                                                      Człopa, dnia 29.05.2024 r.     

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę:

wykonania usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Człopa

 w roku 2024

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

NIP 7651603873

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie

ul. Strzelecka 1

78-630 Człopa

Tel. 67 259-18-25, e-mail: marta.majka@mgopsczlopa.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Człopa w roku 2024, przy czym Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

Przez usługi opiekuńcze rozumie się świadczenie usług podopiecznym w miejscu zamieszkania w zakresie:

-    wykonania pielęgnacji zleconej przez lekarza,

-    zaspokojenie codziennych podstawowych potrzeb życiowych: dokonywanie zakupów, przygotowanie posiłków, utrzymanie czystości mieszkania, pomoc w załatwieniu osobistych spraw podopiecznego,

-    wykonanie podstawowej opieki higieniczno – sanitarnej,

-    pomocy w utrzymaniu więzi ze środowiskiem.

2. Szacunkowa przewidziana liczba godzin świadczenia usług w okresie obowiązywania umowy wynosić będzie 1500  godzin.

3.  Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług opiekuńczych uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w dni robocze, a w niektórych sytuacjach, w zależności od stanu zdrowia, wieku i warunków bytowych podopiecznych po uzgodnieniu z Zamawiającym w dni wolne od pracy.

5.   Przedstawicielem Zamawiającego będzie Marta Majka – Hyra p.o. Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie.

6.  Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT Nabywcy, którym jest:

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

NIP 765 160 28 73

Odbiorcą zamówienia jest: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie,

ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

a) aktualny odpis właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert),

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

c) oferta.

IV. TERMIN REALIZACJI

Od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres  lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.majka@mgopsczlopa.pl, za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Człopie, ul. Strzelecka 1, 78-600 Człopa do dnia 12.06.2024 r. do godziny 15.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VII.  OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%.

VIII. INNE ISTOTNE WAUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin ich składania,
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania,
 5. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę za dany miesiąc faktura.

 

IX.  Dodatkowe informacje

 

Dodatkowych informacji udziela Marta Majka – Hyra p.o. kierownika MGOPS, pod numerem telefonu 67 259 18 25 oraz adresem email: marta.majka@mgopsczlopa.pl

 

 1. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie do braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 

                                                                                                           p.o.  Kierownika

                                                                                              Miejsko – Gminnego Ośrodka

                                                                                              Pomocy Społecznej w Człopie

                                                                                                         Marta Majka - Hyra


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik-1 (PDF, 240.24Kb) 2024-05-29 10:23:19 1
Załącznik nr 1 (DOCX, 14.57Kb) 2024-05-29 10:23:19 0
zalacznik-2 (PDF, 186.04Kb) 2024-05-29 10:23:19 0
Załącznik nr 2 (DOCX, 14.55Kb) 2024-05-29 10:23:19 0
zalacznik-3 (PDF, 253.19Kb) 2024-05-29 10:23:19 0
Załącznik nr 3 (DOCX, 14.71Kb) 2024-05-29 10:23:19 0
ogloszenie-uslugi opiekuncze (PDF, 346.75Kb) 2024-05-29 10:28:21 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Ciułek

Data wytworzenia:
29 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Piotr Ciułek

Data publikacji:
29 maj 2024, godz. 10:23

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Ciułek

Data aktualizacji:
29 maj 2024, godz. 10:28