Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


oznaczenie sprawy IGOS - 341-2/2010

Człopa, dnia 14.07.2010 r.

OTRZYMUJĄ :

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Roboty budowlane X Dostawy * Usługi *

1. ZAMAWIAJĄCY.

Nazwa:

Miasto i Gmina Człopa

Adres pocztowy:

ul. Strzelecka 2

Miejscowość:

Człopa

Kod pocztowy:

78-630

Województwo:

zachodniopomorskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
p. Monika Krakowiak

Tel.:

( 67 ) 259 10 69

E-mail:

krakowiak@czlopa.pl

Fax:

( 67 ) 259 16 93

2. publikacja ogłoszenia :

  • w Biuletynie Zamówień Publicznych x

Numer ogłoszenia

Nr 160804 -2010 z dnia 09.06.2010 r.

3. Nomenklatura

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

45 23 32 52 0

4. Nazwa przedmiotu zamówienia

modernizacja ulicy Osiedlowej w Człopie

5. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

x

Przetarg ograniczony

*

Negocjacje bez ogłoszenia

*

Z wolnej ręki

*

Licytacja elektroniczna

*

Dialog konkurencyjny

*

Zapytanie o cenę

*

Negocjacje z ogłoszeniem

*

6. WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT

Nr

of.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert - ilość pkt

Łączna ilość pkt

cena 100 %

1

Grupa Kapitałowa POL-DRÓG Sp zo.o.

Kłębowie 90, 78 - 600 Wałcz

100,00

100,00

7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa wykonawcy

GK POL-DRÓG Sp.zo.o

Adres

Kłębowie 90

Kod pocztowy

78-600

Miejscowość

Walcz

Województwo/Kraj

zachodniopomorskie

Telefon

67 2589888

Faks

67 2589888

Cena wybranej oferty :

110 107,46 zł brutto

W tym podatek VAT = 19 855,44 zł

Uzasadnienie wyboru oferty :

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferta z najniższą ceną.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Człopie dnia 15.07.2010 r.,

Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.czlopa.pl dnia 15.07.2010 r.

Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta umowa.

  1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w formie faxu lub e-mailem, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

  2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 1), jeżeli :

    1. złożono tylko jedną ofertę,

    2. nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy,

  3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

8. INFORMACJA O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Nie dotyczy

9. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Nie dotyczy

................................

Otrzymują do wiadomości :

  1. Grupa Kapitałowa POL-DRÓG Sp.zo.o.

Kłębowie 90, 78 - 600 Wałcz


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dominik Janeczek

Data wytworzenia:
15 lip 2010

Osoba dodająca informacje

Dominik Janeczek

Data publikacji:
15 lip 2010, godz. 14:17

Osoba aktualizująca informacje

Dominik Janeczek

Data aktualizacji:
15 lip 2010, godz. 14:17