Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dostawa nawierzchni ochronnej do Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

Człopa, dnia 2011-08-31

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

Dostawa nawierzchni ochronnej do Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury
i Sportu w Człopie.

 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 267738                     

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 31 sierpnia 2011 roku

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń Zamawiającego i na stronie www.bip.czlopa.pl – 31 sierpnia 2011 roku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nawierzchni ochronnej do Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnej wykładziny (nawierzchni) ochronnej zabezpieczającej podłogę sportową z wykładziny Linodur Sport. Całkowita powierzchnia wykładziny ochronnej 1094 m2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostawę wykładziny o parametrach: a) Wykonana z włókniny igłowanej na spodzie antypoślizgowym, b) doskonałe przyleganie do podłogi, c) musi gwarantować pełne zabezpieczenie podłogi sportowej w hali przed niepożądanymi czynnikami, typu: niedopałki papierosów, rozlane płyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie. d) odporność na ogień wg normy EN 13501-1, e) wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia, f) grubość wykładziny co najmniej 5 mm, h) łatwy sposób składowania, wykładzina w postaci płyt o wym. 2 x 1 m, i) kolor wykładziny preferowany zielono-niebieski, ciemnoszary, granatowy - zostanie ostatecznie ustalony z Zamawiającym po wyborze oferty, j) wykładzina musi posiadać atest higieniczny, 2) dostawę wózka do transportu proponowanej wykładziny., W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, do oferty należy dołączyć: - próbki, opisy lub fotografie proponowanej wykładziny, - kartę danych technicznych, - kopię atestu p. poż., - kopię atestu higienicznego, - oświadczenie producenta dotyczące przeznaczenia wykładziny, Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3. Zamawiający wymaga udzielenie min. okresu gwarancji A/ wykładzina ochronna - min. 36 miesięcy B/ wózek do transportu - min. 36 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie na koszt własny.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.22.00-0, 34.91.11.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- kartę danych technicznych, - kopię atestu p. poż., - kopię atestu higienicznego, - oświadczenie producenta dotyczące przeznaczenia wykładziny.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

z up. Burmistrza

Jerzy Bekker

Sekretarz Miasta i Gminy Człopa


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o zamA wieniu (DOC, 49.00Kb) 2011-08-31 14:56:04 79

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ 2011-Dostawa nawierzchni ochronnej (DOC, 202.00Kb) 2011-08-31 14:56:04 96

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedz na zapytanie 1 (DOC, 26.50Kb) 2011-09-05 09:06:32 17
odpowiedz na zapytanie (DOC, 27.00Kb) 2011-09-02 08:50:08 82

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. (DOC, 83.00Kb) 2011-09-14 09:43:13 68

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
31 sie 2011

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
31 sie 2011, godz. 14:56

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
14 wrz 2011, godz. 09:43