Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

MODERNIZACJA UL. OSIEDLOWEJ W CZŁOPIE.

Przejdź do załączników

Człopa: MODERNIZACJA UL. OSIEDLOWEJ W CZŁOPIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA UL. OSIEDLOWEJ W CZŁOPIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z art. 31 ustawy PZP opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlano - wykonawczy: Przebudowa odcinka ul. Osiedlowej w m. Człopa ; projekt budowlany - Odwodnienie przebudowanego odcinka ul. Osiedlowej w m. Człopa oraz Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Celem prac jest przebudowa odcinka ulicy Osiedlowej w m. Człopa, polegająca na poszerzeniu jezdni, wzmocnieniu konstrukcji jezdni i wykonaniu poboczy Zakres obejmuje: -rozebranie odcinków istniejącej nawierzchni bitumicznej przy połączeniu z jezdnią projektowaną - rozebranie krawężników i obrzeża - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych, żelbetowych - ustawienie krawężników na ławie betonowej - wykonania poszerzeń jezdni - ułożenia nowych warstw konstrukcyjnych - ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego - ułożenie geosiatki - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego -wykonanie poboczy Opis stanu istniejącego. - Ulica Osiedlowa posiada zmienną szerokość w liniach rozgraniczających oraz zmienną szerokość jezdni - Istniejąca konstrukcja jezdni z płyt drogowych żelbetowych - Poziom powierzchni poszczególnych jest zróżnicowany - Nawierzchnia ograniczona odcinkami krawężnikiem betonowym - Istniejące studzienki kanalizacyjne - Woda gruntowa poniżej 1,0m pod powierzchnią drogi. Istniejące uzbrojenia. - Wodociąg - Kable energetyczne - Kanalizacja sanitarna - Kanalizacja deszczowa - ciepłociąg Opis projektowanego rozwiązania Technologia podana jest w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.. Parametry techniczne. - Projektuje się jezdnię na odcinku szlakowym szerokości 4,5 m - Kategorie obciążenia ruchu KR-1 - Prędkość projektowa 40 km na h - Prędkość dopuszczalna 50 km na h - Minimalny promień poziomy R=40 m - Promień łuku poziomego R=300m - Pochylenie poprzeczne 2% na odcinku szlakowym - Pochylenie podłużne maksymalne i=4,428% - Pochylenie podłużne minimalne i=0,482% - Spadek poprzeczny poboczy 8% - Pobocza obustronne szer. 0,75m - Skosy najazdowe 1 : 1 - Promienie najazdowe R = 5m Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe - Zaprojektowano drogę klasy D o szerokości jezdni 4,5m na odcinku szlakowym - Od hm 0+22,7 przewiduje się demontaż płyt do wjazdu do garaży - Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betoniowymi - Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wytwarzanego i układanego na gorąco - Niweleta drogi będzie podwyższona o grubość warstw konstrukcyjnych oraz wyrównanie spadków poziomych i podłużnych - Istniejąca nawierzchnia z płyt zostanie wykorzystana jako podbudowa - Wykop pod poszerzenia konstrukcji jezdni nie może być węższy niż 50cm. - Niweleta drogi zostanie podwyższona o warstwę ścieralną i warstwę wyrównawczą Odwodnienie drogi. - Odwodnienie powierzchniowe do projektowanego wpustu ulicznego (odrębne opracowanie) Roboty ziemne. - Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta pod poszeżenia - Nadmiar gruntu zostanie wykorzystany do wykonania poboczy - Nie wolno wbudowywać ziemi roślinnej pod warstwy konstrukcyjne jezdni. Roboty inne. - Zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej. - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych Należy uwzględnić dodatkowo wykonanie przebudowy końcowego odcinka drogi ( ok. 22 mb. ) w sposób , który zostanie wprowadzony jako zmiana do projektu budowlanego. Na niniejszym odcinku drogi dodatkowy zakres prac obejmie: - przełożenie 16 sztuk płyt betonowych o wymiarach 1,2 m na 2,8 m o ok. 1,5 m w stronę lewą projektowanej drogi w celu wyprostowania łuku drogi, - nadbudowanie podbudowy na pozostałej szerokości zgodnie z projektem budowlanym, - wykonanie pozostałych prac - zgodnie z projektem budowlanym, - zaleca się oględziny w terenie z przedstawicielem Zamawiającego. Dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Złożenie wymienionych dokumentów oznaczać będzie spełnienie tego warunku. Nie złożenie wymienionego dokumentu, bądź złożenie błędnych dokumentów pomimo wezwania wykonawcy do ich poprawnego złożenia skutkować będzie stwierdzeniem braku spełnienia wymienionego wyżej warunku.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Złożenie oświadczenia oznaczać będzie spełnienie tego warunku. Nie złożenie oświadczenia, bądź złożenie błędnego oświadczenia, pomimo wezwania wykonawcy do jego poprawnego złożenia skutkować będzie stwierdzeniem braku spełnienia wymienionego wyżej warunku.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego: - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, - dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia, wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego ). Złożenie oświadczenia i dokumentu potwierdzającego przygotowanie kadry kierowniczej oznaczać będzie spełnienie tego warunku. Nie złożenie dokumentów, bądź złożenie błędnych dokumentów, pomimo wezwania wykonawcy do jego poprawnego złożenia skutkować będzie stwierdzeniem braku spełnienia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Złożenie oświadczenia oznaczać będzie spełnienie tego warunku. Nie złożenie oświadczenia, bądź złożenie błędnego oświadczenia, pomimo wezwania wykonawcy do jego poprawnego złożenia skutkować będzie stwierdzeniem braku spełnienia wymienionego wyżej warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia, wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, pok. Nr 15..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie .doc (DOC, 45.50Kb) 2010-06-09 13:55:08 23

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
projekt budowlano-wykonawczy r1 (PDF, 1.02Mb) 2010-06-09 13:58:30 146
projekt budowlany rys 1 (PDF, 1,022.03Kb) 2010-06-09 14:02:21 112
projekt budowlano-wykonawczy r2 (PDF, 776.34Kb) 2010-06-09 13:59:07 117
projekt budowlany rys 2 (PDF, 265.19Kb) 2010-06-09 14:03:08 114
projekt budowlano-wykonawczy r3 (PDF, 176.48Kb) 2010-06-09 13:59:32 113
projekt budowlany rys 3 (PDF, 239.46Kb) 2010-06-09 14:03:34 129
projekt budowlano-wykonawczy r4 (PDF, 412.77Kb) 2010-06-09 13:59:53 116
OA wiadczenie.doc (DOC, 23.50Kb) 2010-06-09 14:08:03 195
Oferta.doc (DOC, 35.50Kb) 2010-06-09 14:07:53 117
projekt budowlano-wykonawczy (PDF, 3.91Mb) 2010-06-09 13:57:49 198
projekt budowlany (PDF, 2.92Mb) 2010-06-09 14:01:39 125
przekroje poprzeczne (PDF, 1.87Mb) 2010-06-09 14:04:47 110
SIWZ.doc (DOC, 165.00Kb) 2010-06-09 13:55:08 115
SSTWiOR (PDF, 4.31Mb) 2010-06-09 14:07:27 110
Ulica Osiedlowa w CzA opie - ofertowy (PDF, 65.72Kb) 2010-06-09 14:07:38 117
Umowa wzA r.doc (DOC, 62.50Kb) 2010-06-09 14:08:16 118
UpowaA nienie.doc (DOC, 23.00Kb) 2010-06-09 14:08:32 120

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Osiedlowa zaw.doc (DOC, 58.00Kb) 2010-07-16 07:57:42 20

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Krakowiak

Data wytworzenia:
09 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Wojciech Narel

Data publikacji:
09 cze 2010, godz. 13:55

Osoba aktualizująca informacje

Dominik Janeczek

Data aktualizacji:
16 lip 2010, godz. 07:57