Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa.Ogłoszenie nr 560672-N-2019 z dnia 2019-06-13 r.

Miasto i Gmina Człopa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa, krajowy numer identyfikacyjny 57079149000000, ul. ul. Strzelecka  2 , 78-630  Człopa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 67 259 10 69, , e-mail umig@czlopa.pl, , faks 672 591 065.
Adres strony internetowej (URL): bip.czlopa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne bip.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
bip.czlopa.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
bip.czlopa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą Polska
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa.
Numer referencyjny: IGOS.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Człopa. 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 1.2. Wykonawca na czas trwania umowy w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do: a) zaopatrzenia w formie nieodpłatnej dzierżawy właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady, b) worki do segregacji. 1.3. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia pojemników danej nieruchomości poprzez np. umieszczenie opisu określającego nieruchomość dla której jest on przeznaczony. Propozycję opisu pojemnika przedstawi wykonawca przed podpisaniem umowy do zatwierdzenia Zamawiającemu. 2. Przepisy prawa mające wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z : b) Uchwałą Nr XXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; c) Uchwałą Nr XXIV/178/2013 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa; d) Uchwałą nr XVIII/322/16 Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023 - 2028. III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych: Wykonawca jest zobowiązany do odbioru od właściciela nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Człopa każdej ilości zebranych odpadów komunalnych. a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: Niesegregowane odpady komunalne odbierane będą w pojemnikach o minimalnej pojemności 120 l. W odniesieniu do budynków mieszkalnych w miesiącu na jedną osobę musi przypadać co najmniej 25 l pojemności pojemnika, w związku z czym liczbę oraz wielkość pojemników należy dostosować do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz do ilości wytwarzanych odpadów; Pojemniki, powinny być szczelne, trwałe, zamykane i przystosowane do mechanicznego załadunku i wyładunku przez podmiot uprawniony. Pojemniki powinny zawierać trwałe oznaczenie Wykonawcy lub jego logo. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, Odbiór (wywóz) niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 1) w mieście - raz w tygodniu 2) na wsiach - co dwa tygodnie. b) Zmieszane odpady komunalne zebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Człopa, w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, Wykonawca zobowiązany jest przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do odpowiedniej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (zwany RIPOK) wyznaczonej dla Gminy Człopa. W przypadku awarii RIPOK, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi, do której przypisana jest Gmina Człopa, zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego. 2. Rodzaje odpadów komunalnych selektywnie odbieranych od właścicieli nieruchomości. 1. tworzywa sztuczne, metal, 2. szkło, 3. papier, 4. odpady ulegające biodegradacji. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki/worki oznaczone następującymi kolorami: 1) zielonym - z przeznaczeniem na szkło kolorowe, 2) białym - na szkło białe, 3) niebieskim - z przeznaczeniem na makulaturę, 4) żółtym - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 5) brązowym - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o pojemności : 1) na nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 30 l, 2) na nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 l, 3) na nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 90 l, 4) na nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób - w rozmiarze 120 l, 5) powyżej 9 osób - w rozmiarze 240 l. Na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie worków do selektywnej zbiórki odpadów, w kolorach odpowiadających pojemnikom do selektywnego gromadzenia odpadów. Worki muszą być wykonane z tworzywa LDPE lub HDPE uniemożliwiającego ich rozerwanie podczas normalnej eksploatacji, zawierać trwałe oznaczenie Wykonawcy lub jego logo. Częstotliwość odbioru odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 1) w mieście - 1 raz w miesiącu, 2) na wsiach - 1 raz w miesiącu. Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie w następujących frakcjach: tworzywa sztuczne, metal szkło, makulatura, bioodpady. Wykonawca co najmniej 1 raz w roku zorganizuje zbiórkę w uzgodnionym z Zamawiającym terminie : mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon z samochodów osobowych. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do dowolnej instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z zachowaniem zasady bliskości, o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( t.j. Dz.U. 2019.701 ze zm.). 3. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska. 1) Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi. 2) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do szczególnego porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 3) Wykonawcę obowiązuje: a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 4. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem usług 1) Wykonawca jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ewidencji ilościowej i jakościowej zgodnie z katalogiem odpadów poprzez zważenie na legalizowanej wadze lub określenie w inny sposób ilości przyjętych odpadów, a następnie odnotowanie jej w ewidencji. 2) Ewidencję odpadów należy prowadzić z zastosowaniem następujących dokumentów: a) kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( t.j.Dz.U.2019.701 ze zm.). Kartę przekazania odpadów sporządza wykonawca, który przekazuje odpady. Kartę przekazania odpadów sporządza się w 3 egzemplarzy: dla przejmującego odpady, przekazującego i Zamawiającego. b) Zamawiający dopuszcza sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy. 3) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj.: a) półrocznych sprawozdań o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. 2018.1454 ze zm.) Sprawozdanie wykonawca zobowiązany jest sporządzić zgodnie z obowiązującym wzorem. Raporty muszą być przekazywane w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym oraz pisemnie. Raport miesięczny będzie m.in. podstawą do wystawienia faktury za wykonanie usługi. 4) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. 5) Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Wymóg ten dotyczy tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. 6) Wykonawca, który zaznaczy w kryterium 2 oceny ofert sposób wykazywania masy odebranych odpadów poprzez oświadczenie wykonawcy, złożone w pisemnym sprawozdaniu z realizacji umowy, w danym miesiącu jej obowiązywania, wraz z załączonymi dowodami ważenia odpadów (tzw. kwitami wagowymi) oraz korespondującymi z tymi kwitami wagowymi kartami przekazania odpadów przekazuje Zamawiającemu w.w. dokumenty. 5. Szczegółowe wymagania stawiane wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: a) Wymagania w zakresie transportu odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości: 1) Wymogi dotyczące bazy: - Dysponowanie bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Człopa lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny (własność, najem, dzierżawa itp.). Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo - transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadającej liczbie zatrudnionych osób miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. 2) Wymogi dotyczące pojazdów: ? Zapewnienie aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia były dostosowane w zakresie wielkości i rodzaju samochodów odbierających odpady do parametrów ulic/dróg, tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy. ? Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Muszą posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu. W razie awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach. ? Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. ? Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikacje tych danych przez Zamawiającego. ? Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. ? Pojazdy mogą być wyposażone w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. ? Zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości pojazdów, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie 3) Wymogi dotyczące transportu odpadów: Wykonawca jest zobowiązany do transportowania odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób, który uniemożliwia zmieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz w sposób uniemożliwiający mieszanie się ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Wykonawca jest również zobowiązany do zabezpieczenia przewożonych odpadów komunalnych przed wysypaniem, rozwiewaniem na drogę. Wykonawca nie odbiera odpadów komunalnych z terenu Gminy Człopa w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów są pierwsze dwa dni robocze następujące po dniu wolnym. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów komunalnych poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców. Wykonawca ma obowiązek odbioru i transportu odpadów komunalnych, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 4) Informacje przekazywane Zamawiającemu: ? Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania numerów nieruchomości w danej miejscowości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstały odpady, a nie ujętych w bazie danych u Zamawiającego. ? Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach. Informacja powinna zawierać w szczególności: a) adres, numer nieruchomości na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa, b) zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy. Zdjęcia muszą zostać tak wykonane by nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisywanie pojemników, w tym worków do konkretnej nieruchomości, 1. Wykonawca zobowiązany jest do składania sprawozdań zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm. ). 1. Raz na kwartał informację o numerach nieruchomości w danej miejscowości, z których nie oddano żadnych odpadów . 2. Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje w jednej z następujących form: pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego, Pocztą Polską na adres: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, bądź faxem - nr (67) 259 10 69. b) Wymagania w zakresie częstotliwości odbierania odpadów - harmonogram: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odbierania odpadów z częstotliwością określoną w zatwierdzonym harmonogramie. 2) Podstawą opracowania harmonogramu są: a) opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ a do umowy stanowi załącznik nr 1, b) Uchwała Nr XXIV/178/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa, c) Uchwała Nr XXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 3) Opracowanie harmonogramu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości na cały okres na który zostanie udzielone zamówienie publiczne oraz przedstawienie go Zamawiającemu do akceptacji w terminie co najmniej 10 dni przed planowanym terminem odbioru. Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: - powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów, - powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów z nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały okres na jaki został przygotowany. Ponadto, każda zmiana w harmonogramie wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym, z wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne od pracy. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. 4) Wykonawca nie odbiera odpadów komunalnych z terenu gminy w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów są pierwsze dwa dni robocze następujące po dniu wolnym, 5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowego odbioru odpadów komunalnych, poza ustaloną częstotliwością, w dniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkanocne, a także w pierwszym dniu nie będącym dniem wolnym od pracy po tych świętach. 6) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów komunalnych poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców. 7) Informowanie mieszkańców o terminach odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianach terminów wywozów wynikających np. z przypadających dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów są pierwsze dwa dni robocze następujące po dniu wolnym. c) inne zobowiązania: 1) Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy. 2) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w: ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454 ze zm.) oraz rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2167), z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017r. poz. 2412) 3) Wykonanie przedmiotu umowy, zapewniające minimalną uciążliwość dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Człopa d) Szczegółowy opis dodatkowej usługi, którą ma świadczyć wykonawca. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Usługi dodatkowe to: - odbiór w każdym czasie, od właściciela nieruchomości zamieszkałej z terenu Gminy Człopa z miejsca przez niego wskazanego odpadów typu:, chemikalia oraz zużyte opony, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów. Za wywóz tych odpadów zapłaci właściciel nieruchomości, z której odbierane będą odpady - obieranie odpadów komunalnych z miejsca wskazanego przez gminę, Za realizację usług dodatkowych Wykonawca rozlicza się poza przedmiotem niniejszego zamówienia, indywidualnie z właścicielem nieruchomości na rzecz którego będzie świadczona taka usługa. W związku z tym, cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-07-01   lub zakończenia: 2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: • Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, zgodnie z przepisami art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; • Aktualne zezwolenie na transport odpadów; • Zaświadczenie o wpisie do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie świadczył lub świadczy minimum jedną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie minimum 12 miesięcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pz


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku usług ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa zgodnie z przepisami art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; b) Aktualne zezwolenie na transport odpadów; c) Zaświadczenie o wpisie do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

90,00

sposób wykazania masy odebranych odpadów

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Jerzy Bekker

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.06.2019.11.58.53 ogloszenie.2019 (DOC, 114.00Kb) 2019-06-13 11:58:53 11

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik nr 1 (DOC, 33.00Kb) 2019-06-13 12:09:25 10
zalacznik nr 2 (DOC, 27.00Kb) 2019-06-13 12:09:25 10
zalacznik nr 3 (DOC, 32.00Kb) 2019-06-13 12:09:25 8
zalacznik nr 4 (DOC, 47.00Kb) 2019-06-13 12:09:25 8
zalacznik nr 5 umowa (DOC, 146.50Kb) 2019-06-13 13:57:09 27
zalacznik nr 6 (DOC, 34.00Kb) 2019-06-13 12:09:25 11
zalacznik nr 7 opis pz (DOC, 96.50Kb) 2019-06-13 12:09:25 12
13.06.2019.11.58.53 SIWZ 19 (DOC, 236.00Kb) 2019-06-13 11:58:53 22

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
17.06.2019.14.34.51 zmiana SIWZ (DOC, 37.50Kb) 2019-06-17 14:34:51 25

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
17.06.2019.14.34.51 og Ooszenie o zmianie og Ooszenia (DOCX, 14.34Kb) 2019-06-17 14:34:51 72

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
25.06.2019.14.23.08 Otwarcie ofert i wybair oferty.Cz Oopa (PDF, 875.92Kb) 2019-06-25 14:23:08 29

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
25.06.2019.14.23.08 Otwarcie ofert i wybair oferty.Cz Oopa (PDF, 875.92Kb) 2019-06-25 14:23:08 29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Krakowiak

Data wytworzenia:
13 cze 2019

Osoba dodająca informacje

Monika Krakowiak

Data publikacji:
13 cze 2019, godz. 11:58

Osoba aktualizująca informacje

Monika Krakowiak

Data aktualizacji:
25 cze 2019, godz. 14:24