Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - etap I ul. Polna

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl

Człopa: Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - etap I ul. Polna
Numer ogłoszenia: 91592 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - etap I ul. Polna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Polnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 106 w Człopie polegająca na : ° budowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 1,5 m, ° remoncie istniejących nawierzchni utwardzonych - ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o długości 538,85 m, szerokości 5,00 m, ° budowie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej dla przebudowywanej drogi (w etapie I budowa kanalizacji deszczowej tylko na odcinku ul. Polnej), - przyłącza do wpustów deszczowych o dł. 82,70 m - kanały zbiorcze dł. 168,00 m - kolektor dł. 238,50 m ° budowie systemu do retencji, magazynowania i rozsączania wód opadowych i roztopowych (SR2 - w poboczu ul. Polnej), ° wykonaniu dwóch progów zwalniających liniowych listwowych z kostki betonowej, ° instalowaniu znaków drogowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.13.00-8, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór zał. nr 2 do siwz). Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane o min. wartości 700.000,00 zł brutto odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór zał. nr 2 do siwz). Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy sieci sanitarnych. Kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumenty potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 900 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. strzelecka 2, 78-630 Człopa - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                           mgr Zdzisław Kmieć

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
22.04.2015.10.23.20 ogA oszenie o zamA wieniu (DOC, 58.00Kb) 2015-04-22 10:23:20 41

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
22.04.2015.10.23.20 SIWZ (DOC, 370.50Kb) 2015-04-22 10:23:20 93
22.04.2015.10.23.40 STWIOR DESZCZA WKA (PDF, 62.05Kb) 2015-04-22 10:23:40 419
22.04.2015.10.23.50 STWIOR 1 (PDF, 120.93Kb) 2015-04-22 10:23:50 67
22.04.2015.10.23.58 STWIOR 2 (PDF, 55.99Kb) 2015-04-22 10:23:58 55
22.04.2015.10.24.06 STWIOR 3 (PDF, 55.99Kb) 2015-04-22 10:24:06 64
22.04.2015.10.24.14 STWIOR 4 (PDF, 64.49Kb) 2015-04-22 10:24:14 64
22.04.2015.10.24.24 STWIOR 5 (PDF, 70.79Kb) 2015-04-22 10:24:24 64
22.04.2015.10.24.32 STWIOR 6 (PDF, 45.97Kb) 2015-04-22 10:24:32 61
22.04.2015.10.24.40 STWIOR 7 (PDF, 84.90Kb) 2015-04-22 10:24:40 63
22.04.2015.10.24.48 STWIOR 8 (PDF, 106.09Kb) 2015-04-22 10:24:48 60
22.04.2015.10.24.56 STWIOR 9 (PDF, 87.50Kb) 2015-04-22 10:24:56 59
22.04.2015.10.25.05 STWIOR 10 (PDF, 67.59Kb) 2015-04-22 10:25:05 74
22.04.2015.10.25.13 STWIOR 11 (PDF, 54.26Kb) 2015-04-22 10:25:13 61
22.04.2015.10.25.31 OPIS TECH. - B. DROGOWA (PDF, 49.34Kb) 2015-04-22 10:25:31 131
22.04.2015.10.27.00 rys nr 1 projekt zagospodarowania terenu (PDF, 13.96Mb) 2015-04-22 10:27:00 536
22.04.2015.10.28.24 rys nr 2 profil podA uA ny (PDF, 53.98Kb) 2015-04-22 10:28:24 79
22.04.2015.10.28.35 rys nr 3 przekroje normalne (PDF, 275.81Kb) 2015-04-22 10:28:35 480
22.04.2015.10.28.48 rys nr 4 szczegA A y konstrukcyjne nawierzchni (PDF, 479.35Kb) 2015-04-22 10:28:48 451
22.04.2015.10.29.00 rys nr 5 szczegA A y zjazdA w (PDF, 369.24Kb) 2015-04-22 10:29:00 468
22.04.2015.10.29.16 OPIS TECH. - DESZCZA WKA (PDF, 81.19Kb) 2015-04-22 10:29:16 441
22.04.2015.10.29.24 informacja BIOZ (PDF, 45.00Kb) 2015-04-22 10:29:24 62
22.04.2015.10.31.47 rys nr 1 projekt zagospodarowania terenu (PDF, 25.98Mb) 2015-04-22 10:31:47 78
22.04.2015.10.31.56 rys nr 2 profil sieci kanalizacji deszczowej I (PDF, 17.33Kb) 2015-04-22 10:31:56 71
22.04.2015.10.32.06 rys nr 3 profil sieci kanalizacji deszczowej II (PDF, 22.37Kb) 2015-04-22 10:32:06 461
22.04.2015.10.32.17 rys nr 4 profil sieci kanalizacji deszczowej III (PDF, 19.57Kb) 2015-04-22 10:32:17 481
22.04.2015.10.32.25 rys nr 5 przykanaliki do wpustA w deszczowych (PDF, 42.28Kb) 2015-04-22 10:32:25 573
22.04.2015.10.32.33 rys nr 6 profile podA A czenia systemA w retencyjno rozsA czajA c (PDF, 98.50Kb) 2015-04-22 10:32:33 69
22.04.2015.10.32.42 rys nr 7 studzienki deszczowe (PDF, 202.02Kb) 2015-04-22 10:32:42 71
22.04.2015.10.33.05 OPIS TECHNICZNY - ORGANIZACJA RUCHU (PDF, 141.90Kb) 2015-04-22 10:33:05 74
22.04.2015.10.33.49 rys nr 2 mapa sytuacyjna (PDF, 6.58Mb) 2015-04-22 10:33:49 73
22.04.2015.10.34.44 PRZEDMIAR - B. DROGOWA (PDF, 121.97Kb) 2015-04-22 10:34:44 131
22.04.2015.10.34.53 PRZEDMIAR - DESZCZA WKA (PDF, 126.16Kb) 2015-04-22 10:34:53 514
22.04.2015.10.35.00 PRZEDMIAR - OZNAKOWANIE (PDF, 114.94Kb) 2015-04-22 10:35:00 77

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21.05.2015.08.36.17 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 407.57Kb) 2015-05-21 08:36:17 71

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02.06.2015.12.37.11 OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 33.50Kb) 2015-06-02 12:37:11 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
22 kwi 2015

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
22 kwi 2015, godz. 10:23

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
02 cze 2015, godz. 12:37