Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie.

Człopa: Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie
Numer ogłoszenia: 495214 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie , ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 259 18 25, faks 067 259 18 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Zamówienie obejmuje przygotowanie i wydawanie na bazie infrastruktury szkolnej gorących posiłków obiadowych (dopuszcza się raz w tygodniu przygotowanie zupy, raz w tygodniu przygotowanie dania jarskiego, trzy razy w tygodniu przygotowanie dania mięsnego), przez kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe z zachowaniem wymogów sanitarnych. 2. Przygotowanie i wydawanie posiłków w ilości 110 posiłków dziennie w okresie od dnia 2.01.2014r. do 19.12.2014r. w dni nauki szkolnej (180 dni) w godzinach od 10.30 do 14.00. 3. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy uzależnione jest od ilości wydanych posiłków w danym miesiącu. 4. Wykonawca ma obowiązek weryfikowania wydawanych posiłków zgodnie z informacjami uzyskanymi od rodziców o nieobecności dziecka w szkole z co najmniej 1-o dniowym wyprzedzeniem. 5. Zamawiający nie dopuszcza wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):55.52.31.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie. Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia, nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony jeśli oferent w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia, nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie. Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia, nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie. Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia, nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie. Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia, nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:11.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                              Kierownik MGOPS

                                                                                                              Elżbieta Drab


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02.12.2013.14.05.19 OgA oszenie BIP (DOC, 44.00Kb) 2013-12-02 14:05:19 32

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02.12.2013.14.05.19 SIWZ DoA ywianie (DOC, 145.00Kb) 2013-12-02 14:05:19 95

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
03.12.2013.14.00.51 WyjaA nienia do SIWZ. OmyA ka. Sprostowanie (DOC, 25.00Kb) 2013-12-03 14:00:51 86

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.12.2013.10.13.24 OgA oszenie o wyborze oferty (DOC, 58.50Kb) 2013-12-16 10:13:24 95

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02.01.2014.12.06.50 Udzielenie zamA wienia. OgA oszenie (DOC, 36.00Kb) 2014-01-02 12:06:50 91

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
02 gru 2013

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
02 gru 2013, godz. 14:05

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
02 sty 2014, godz. 12:06