Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie Numer ogłoszenia: 395940 - 2010; data zamieszczenia: 05.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie , ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 259 18 25, faks 067 259 18 25. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie posiłków obiadowych w tygodniu, w formie drugiego dania, przez kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe z zachowaniem wymogów sanitarnych. 2. Przygotowanie i wydawanie posiłków w ilości 140 posiłków dziennie w okresie od dnia 3.01.2011r. do 21.12.2012r. w dni nauki w szkole w godzinach od 10.30 do 14.00. 3. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy uzależnione jest od ilości wydanych posiłków w danym miesiącu. 4. Wykonawca ma obowiązek weryfikowania wydawanych posiłków zgodnie z informacjami uzyskanymi od rodziców o nieobecności dziecka w szkole z co najmniej 1-o dniowym wyprzedzeniem.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium nie będzie pobierane. III.2) ZALICZKI ? Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę dokumentu. Ocena dokonana zostanie na zasadzie: spełnia, nie spełnia. ? III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę dokumentu wykazującego świadczenie podobnych usług. Ocena dokonana zostanie na zasadzie: spełnia, nie spełnia. ? III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Ocena dokonana zostanie na zasadzie: spełnia, nie spełnia. ? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Ocena dokonana zostanie na zasadzie: spełnia, nie spełnia. ? III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Ocena dokonana zostanie na zasadzie: spełnia, nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY ? III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: ? wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie ? III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: ? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ? aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Oświadczenie, o zachowaniu higieny przyrządzania i spożywania posiłków, że zobowiązują się wykonać posiłki zgodnie z normami kalorycznymi i ilościowymi dla dzieci i młodzieży. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie ul. Kolejowa 17 78-630 Człopa. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2010 godzina 11:30, miejsce: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie ul. Kolejowa 17 78-630 Człopa. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Kierownik MGOPS Elżbieta Drab


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o przetargu. (DOC, 41.00Kb) 2010-12-05 16:46:52 59

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Specyfikacja istotnych warunkA w zamA wienia. (DOC, 143.00Kb) 2010-12-05 16:46:52 76

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, doA ywianie. (DOC, 53.00Kb) 2010-12-23 12:46:26 51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
05 gru 2010

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
05 gru 2010, godz. 16:39

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
23 gru 2010, godz. 12:46