Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie

Człopa: Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie
Numer ogłoszenia: 80514 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie , ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 259 18 25, faks 067 259 18 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie posiłków obiadowych w tygodniu, w formie drugiego dania, przez kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe z zachowaniem wymogów sanitarnych. CPV - 55.52.31.00-3 2.Zamawiający planuje przygotowanie i wydanie 160 posiłków dziennie w okresie od dnia 12.04.2010r. do 22.12.2010r. w dni nauki w szkole w godzinach od 10.30 do 14.00. 3.Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy uzależnione jest od ilości wydanych posiłków w danym miesiącu zgodnie z dostarczoną przez zamawiającego listą uczniów korzystających z posiłku. 4.Wykonawca ma obowiązek weryfikowania wydawanych posiłków zgodnie z informacjami uzyskanymi od rodziców o nieobecności dziecka w szkole z co najmniej 1-o dniowym wyprzedzeniem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie będzie pobierane

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia wrunku dokonana zostanie na podstawie złożonego dokumentu na zasadzie spenia lub nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia wrunku dokonana zostanie na podstawie złożonego dokumentu - oświadczenia na zasadzie spenia lub nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia wrunku dokonana zostanie na podstawie złożonego dokumentu - oświadczenia na zasadzie spenia lub nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia wrunku dokonana zostanie na podstawie złożonego dokumentu - oświadczenia na zasadzie spenia lub nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia wrunku dokonana zostanie na podstawie złożonego dokumentu - oświadczenia na zasadzie spenia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenia o zachowaniu higieny przyrządzania i spożywania posiłków, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać posiłki zgodnie z normami kalorycznymi i ilościowymi dla dzieci i młodzieży.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o zamA wieniu (DOC, 45.00Kb) 2010-03-22 15:07:35 70

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Specyfikacja (DOC, 120.50Kb) 2010-03-22 15:07:35 84

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOC, 55.00Kb) 2010-04-01 14:58:28 88

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
22 mar 2010

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
22 mar 2010, godz. 15:07

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
01 kwi 2010, godz. 14:58