Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 100 000,00 zł (słownie złotych - dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków związanych z Budową sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 100 000,00 zł (słownie złotych - dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków związanych z Budową sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo.

Numer ogłoszenia: 411180 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2591069, faks 067 2591065.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 100 000,00 zł (słownie złotych - dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków związanych z Budową sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 100 000,00 zł (słownie złotych - dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków związanych z Budową sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo. Termin wykonania zamówienia: Okres kredytowania 30.12.2011 r. do 30.11.2018 r. Uruchomienie kredytu w siedmiu transzach: I transza do 30.12.2011 r. w kwocie - 418 599,72 zł, II transza do 30.03.2012 r. w kwocie - 370 000,00 zł, narastająco 788 599,72 zł III transza do 30.04.2012 r. w kwocie - 327 647,31 zł, narastająco 1 116 247,03 zł IV transza do 31.07.2012 r. w kwocie - 119 388,77 zł, narastająco 1 235 635,80 zł V transza do 29.03.2013 r. w kwocie - 190 469,07 zł, narastająco 1 426 104,87 zł VI transza do 30.04.2013 r. w kwocie - 230 000,00 zł, narastająco 1 656 104,87 zł VII transza do 28.06.2013 r. w kwocie - 443 895,13 zł, narastająco 2 100 000,00 zł Okres spłaty kapitału 31.03.2015 r. - 30.11.2018r. - spłata rat kapitałowych: do 31.03.2015 r. - 100 000,00 zł do 30.06.2015 r. - 100 000,00 zł do 30.09.2015 r. - 150 000,00 zł do 30.11.2015 r. - 150 000,00 zł do 31.03.2016 r. - 100 000,00 zł do 30.06.2016 r. - 100 000,00 zł do 30.09.2016 r. - 150 000,00 zł do 30.11.2016 r. - 150 000,00 zł do 31.03.2017 r. - 100 000,00 zł do 30.06.2017 r. - 100 000,00 zł do 29.09.2017 r. - 150 000,00 zł do 30.11.2017 r. - 150 000,00 zł do 30.03.2018 r. - 150 000,00 zł do 29.06.2018 r. - 150 000,00 zł do 28.09.2018 r. - 150 000,00 zł do 30.11.2018 r. - 150 000,00 zł - zobowiązania z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, - marża kredytu winna być wielkością stałą, - zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. - wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Miasta i Gminy Człopa i rozliczenia na podstawie zapłaconych faktur. - Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów. Naliczanie odsetek następować będzie tylko od niespłaconego kapitału. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w związku z prowadzonym postępowaniem.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli złożone oświadczenia i dokumenty potwierdzać będą spełnienie warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli złożone oświadczenia i dokumenty potwierdzać będą spełnienie warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz Oferty (Załącznik Nr 1). Wypełnione i podpisane Oświadczenie Oferenta (Załącznik Nr 2 i Nr 3). Projekt umowy o kredyt uwzględniający warunki kredytowania określone w SIWZ. Pełnomocnictwo osób upoważnionych do reprezentowania Banku dla osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Banku.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

BURMISTZ

 

mgr Zdzisław Kmieć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie, BIP, tablica (DOC, 45.00Kb) 2011-12-05 12:27:37 35

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ kredyt, kanalizacja Trzebin, Dzwonowo (DOC, 116.50Kb) 2011-12-05 12:27:37 120

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WyjaA nienia SIWZ (DOC, 23.00Kb) 2011-12-09 18:05:05 80

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. (DOC, 57.00Kb) 2011-12-14 14:13:54 10

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 36.50Kb) 2012-01-02 14:57:06 53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
05 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
05 gru 2011, godz. 12:27

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
02 sty 2012, godz. 14:57