Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonywanie usług porządkowych na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z ich zimowym utrzymaniem.

 

Człopa: Wykonywanie usług porządkowych na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z ich zimowym utrzymaniem.
Numer ogłoszenia: 133308 - 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel.             062 2591069      , faks 067 2591065.

·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług porządkowych na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z ich zimowym utrzymaniem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia - wykonywanie usług porządkowych na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z ich zimowym utrzymaniem. 1. Przez utrzymanie czystości i porządku na ulicach, chodnikach i placach rozumie się systematyczne usuwanie odpadów stałych i innych naniesień w ten sposób aby na bieżąco zapewnić porządek i czystość na sprzątanych powierzchniach. 2. Ustala się standardy utrzymania czystości przez, które należy rozumieć częstotliwość i sposób sprzątania chodników, ulic i placów: I STANDARD Przez Standard I rozumie się utrzymywanie czystości ulic, chodników i placów polegające na usuwaniu odpadów stałych pozostawionych na wyznaczonych powierzchniach minimum trzy razy w ciągu tygodnia ( w poniedziałki, środy i piątki ) Pozostałe naniesienia ( liście, piach ) należy usuwać 1 raz w tygodniu ( środa ) z wywozem zebranych nieczystości na gminne składowisko odpadów komunalnych w Człopie w dniu wykonania prac porządkowych. Do prac porządkowych należy również niedopuszczanie do zachwaszczenia chodników i ulic czyli systematyczne usuwanie traw i chwastów z ich powierzchni ( krawędzi ). Standard I obejmuje następujące tereny: 1. ul. Witosa z parkingiem - 3.613 m2 2. ul. Kościuszki - 1.145 m2 3. ul. Sobieskiego - 642.5 m2 4. Plac Zwycięstwa - 240,4 m2 5. ul. Strzelecka - 950 m2 6. Plac targowy z ul. Rynkową - 2.906 m2 7. ul. Paderewskiego - 1.035 m 8. Chodnik wraz z zielenią przy przystanku autobusowym - 84 m 2, ul. Kolejowa II STANDARD Przez Standard II rozumie się utrzymanie czystości ulic, chodników i placów polegające na usuwaniu odpadów stałych pozostawionych na wyznaczonych powierzchniach minimum jeden raz w tygodniu ( środa ). Pozostałe naniesienia ( liście, piach ) należy usuwać 2 razy w miesiącu ( 5 i 20 dnia miesiąca ) z wywozem nieczystości na gminne składowisko odpadów komunalnych w Człopie w dniu wykonania prac porządkowych. Do prac porządkowych należy również systematyczne usuwanie chwastów i traw z chodników i obrzeży krawężników Standard II obejmuje następujące tereny: 1. ul. Gospodarska - 3.302,5 m2 2. ul. Kwiatowa - 1.070 m2 3. ul. Ludowa - 420 m2 4. ul. Robotnicza - 420 m2 5. ul. Żeromskiego na terenie zabudowanym - 2.090 m 6.. ul. Południowa - 1.830 m2 7. ul. Osiedlowa - 615 m2 8. ul. Reymonta - 522,5 m 9. ul. Warszawska - 1.045 m 10. ul. Piaskowa - 1.490 m 11. Ulica Młyńska wraz z promenadą spacerową - 6.500 m2 w czasie od dnia podpisania umowy do 30 września. III STANDARD Przez Standard III rozumie się utrzymanie czystości ulic i chodników polegające na usuwaniu odpadów stałych pozostawionych na wyznaczonych powierzchniach minimum jeden raz na dwa tygodnie z wywozem nieczystości na gminne składowisko odpadów komunalnych w Człopie w dniu wykonania prac porządkowych. Pozostałe naniesienia ( liście, piach ) należy usuwać 1 raz w miesiącu (30 dnia miesiąca ) z wywozem nieczystości na gminne składowisko odpadów w dniu wykonania prac porządkowych. Drogi gruntowe nie podlegają pracom polegającym na usuwaniu naniesień sposobem zamiatania co należy uwzględnić w ofercie. W zakres prac na drogach gruntowych objętych standardem III wchodzi jednak usuwanie liści w okresie jesiennym oraz usuwanie traw i chwastów 3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego czyli z końcem miesiąca maja, lipca i września. Standard III obejmuje następujące tereny: 1. ul. Targowa - 680 m2 2. ul. Krótka - 536 m2 3. ul. Kopernika - 920 m2 4. ul. Podgórna ( odcinek utwardzony ) - 500 m2 5. ul. Polna - 2.700 m2 ( odcinek utwardzony ) 6. ul. Rybacka - gruntowa - 2.220 m2 7. ul. Przedszkolna - gruntowa - 1.400 m2 8. ul. Słoneczna - gruntowa - 715 m2 9. ul. Moniuszki - droga za blokami nr 25, 26, 27 - 800 m2 12. Ulica Młyńska wraz z promenadą spacerową - 6.500 m2 w czasie od 1 października do 30 kwietnia. STANDARD IV Przez Standard IV rozumie się utrzymanie czystości ulic polegające na usuwaniu odpadów stałych pozostawionych na wyznaczonych powierzchniach minimum jeden raz na 2 miesiące z wywozem nieczystości na gminne składowisko odpadów komunalnych w Człopie w dniu wykonania prac porządkowych. Standard IV obejmuje następujące tereny: 1. Ścieżka spacerowa - dawne torowisko kolejowe 2. ul. Żeromskiego - od zabudowań do oczyszczalni ścieków 3. ul. Leśna - gruntowa 4. ul. Akacjowa - gruntowa 5. ul. Kolejowa - Glinianki - gruntowa 6. ul. Nad łąkami - gruntowa 7. ul. Brzozowa - gruntowa 8. ul. Bydgoska - w stronę J. Młyński Staw - gruntowa Powierzchnie dróg obliczono przyjmując średnią szerokość jezdni wynoszącą 5 m. Wyznaczone terminy wykonywania usług porządkowych dla poszczególnych standardów umożliwią dokonanie kontroli jakości i częstotliwości wykonywania prac i należy uznać je za wiążące. Jeśli wyznaczone dni przypadają w dni świąteczne terminem wykonania prac jest dzień poprzedzający wyznaczony termin. Jeżeli w wyznaczone dni panują niesprzyjające warunki atmosferyczne usługę należy wykonać w pierwszym dogodnym terminie bez zbędnej zwłoki. 3. Przez standard zimowego utrzymania rozumie się kolejność odśnieżania i zwalczania śliskości nawierzchni lub gołoledzi na drogach i chodnikach. Jezdnie należy odśnieżyć, nie pozostawiając śniegu luźnego. Nie dopuszcza się występowania zasp na szerokości jezdni. Śnieg ze skrzyżowań dróg, parkingów należy usunąć poprzez wywiezienie na składowisko odpadów w Człopie lub w miejsce wskazane na bieżąco przez Zamawiającego. Należy usunąć skutki zjawiska powodującego śliskość w ciągu 2 godzin od jego wystąpienia ( gołoledź, szron, szadź, śliskość pośniegowa, lodowica ). Śnieg zajeżdżony może występować na drogach gruntowych jako warstwa nie utrudniająca ruchu, należy zniwelować śliskość. Należy usuwać błoto pośniegowe w krótkim czasie - ok. 2 godzin od ustania opadów lub wystąpienia roztopów. Podczas wykonywania odśnieżania lub usuwania błota pośniegowego nie należy zasypywać chodników przylegających do posesji prywatnych. W zakres zimowego standardu wchodzi również oczyszczanie ulic, chodników i placów w przypadku braku okrywy śnieżnej według wyżej wymienionych w standardów, usuwanie odpadów z wyznaczonych terenów i opróżnianie koszy ulicznych oraz usuwanie odpadów z terenów zieleni miejskiej w terminie od dnia 1 listopada do dnia 1 marca. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy również, w przypadku takiej potrzeby: a) dodatkowa zbiórka i wywóz odpadów w ilości do 12 m3 w miesiącu. W przypadku nie zaistnienia potrzeby usunięcia wyżej wymienionych ilości odpadów w danym miesiącu liczba ta nie sumuje się w kolejnym miesiącu, b ) dodatkowe odśnieżanie do 600 m2 dróg lub chodników na zlecenie Zamawiającego. 5. Ilekroć w specyfikacji mowa o chodnikach dotyczy to chodników przylegających do nieruchomości stanowiących własność gminy, lub będących w zarządzie gminy, które wymieniono poniżej: 1. chodnik przy Domu Kultury - ul. Strzelecka i ul. Moniuszki - 276 m2 2. chodnik przy ul. Paderewskiego - 148,2 m2 3. chodnik wokół kościoła przy ul. Witosa oraz Zwycięstwa Wojska Polskiego - 337,8 m2 4. chodnik przy parkingu, ul. Witosa - 66,7 m2 5. chodnik przy ul. Witosa ( przy pompie ) - 66,6 m2 6. chodnik przy ul. Witosa i ul. Kolejowej ( wokół dawnej mleczarni ) - 309 m 2 7. chodnik przy przystanku autobusowym wraz z zielenią ( Standard I ) - 84 m2 8. chodnik przy Pl. Zabaw, ul. Młyńska - 110 m2 9. chodnik przy hydroforni, ul. Sobieskiego oraz działka nr 132/5 ( wokół szwedek) - 321 m2 10. chodnik przy ul. Rynkowej - 46 m2 11. chodnik przy ul. Witosa, przy zieleńcu - 43,56 m2 12. chodnik przy ul. Paderewskiego, przy remizie strażackiej - 39 m2 13. chodnik przy UMiG, ul. Strzelecka - 89,60 m2 wraz z placem przed UMiG 14. chodnik przy ul. Strzeleckiej, przy parku - 151,2 m2 15. chodnik przy ul. Witosa - 172,5 m2 16. chodnik przy Pl. Zwycięstwa - 112,45 m2 17. Chodniki przy ul. Gospodarskiej, Kwiatowej, Robotniczej i Ludowej - 1.564 m2 18. Chodnik przy ul. Witosa ( wokół posesji p. Śnieżka ) - 80 m2 19. Chodnik , droga ( działki nr 16/26, 16/27 ) - przy PZU - 350 m2 Wymienione powierzchnie chodników podlegają wykonywaniu usługi wg. określonych wyżej standardów zgodnie z nazwami ulic oraz zimowemu utrzymaniu. 6. Specyfikacja nie dotyczy przylegających w granicach miasta ulic znajdujących się w ciągu drogi krajowej Nr 22 - ulica Bydgoska, Moniuszki, Zwycięstwa Wojska Polskiego , drogi wojewódzkiej Nr 177 - ulica Mickiewicza oraz Kolejowa z wyjątkiem wyznaczonych odcinków. 7. Tereny objęte wykonywaniem przedmiotu zamówienia Zamawiający wskaże na mapie Człopy na wniosek Oferenta. 8. Intensywność świadczonych usług wykonawca dostosuje do założonych standardów tak, aby terenom wskazanym na mapie zapewnić na bieżąco właściwą czystość i estetykę. 9. Do obowiązków wykonawcy należy również systematyczne opróżnianie koszy ulicznych oraz ich konserwacja i bieżące utrzymanie w czystości. Kosze należy czyścić wewnątrz i zewnętrznie przynajmniej raz w roku . Termin czyszczenia i dezynfekcji koszy ulicznych należy zgłosić Zamawiającemu celem przeprowadzenie kontroli wykonanych prac. Czyszczenie koszy należy przeprowadzić jednak w terminie do 1 czerwca b.r. 10. Wszystkie odpady zebrane podczas prac porządkowych Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy na gminne wysypisko odpadów komunalnych w Człopie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów potwierdzających uprawnienia wykonawcy. Ich złożenie oznaczać będzie spełnienie powyższego warunku.

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) aktualne zezwolenie w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Człopa.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie BIP CzA opa (DOC, 61.50Kb) 2012-04-25 22:21:04 2

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ 2012 (DOC, 228.50Kb) 2012-04-25 22:21:04 173

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia. (DOC, 55.00Kb) 2012-05-09 12:00:39 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
25 kwi 2012

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
25 kwi 2012, godz. 22:21

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
09 maj 2012, godz. 12:00