Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

WYKONYWANIE USŁUG PORZĄDKOWYCH NA ULICACH, CHODNIKACH I PLACACH W CZŁOPIE WRAZ Z ICH ZIMOWYM UTRZYMANIEM

Człopa: WYKONYWANIE USŁUG PORZĄDKOWYCH NA ULICACH, CHODNIKACH I PLACACH W CZŁOPIE WRAZ Z ICH ZIMOWYM UTRZYMANIEM.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONYWANIE USŁUG PORZĄDKOWYCH NA ULICACH, CHODNIKACH I PLACACH W CZŁOPIE WRAZ Z ICH ZIMOWYM UTRZYMANIEM..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje następujące rodzaje robót: - utrzymywanie czystości ulic, chodników i placów polegające na usuwaniu odpadów stałych pozostawionych na wyznaczonych powierzchniach, - systematyczne usuwanie chwastów i traw z chodników, obrzeży i krawężników , - usuwanie liści w okresie jesiennym oraz usuwanie traw i chwastów z dróg gruntowych, - wywóz nieczystości na gminne składowisko odpadów w Człopie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - wyznaczone terminy wykonywania usług porządkowych dla poszczególnych standardów umożliwią dokonanie kontroli jakości i częstotliwości wykonywania prac i należy uznać je za wiążące. Jeśli wyznaczone dni przypadają w dni świąteczne terminem wykonania prac jest dzień poprzedzający wyznaczony termin. Jeśli w wyznaczonym dniu wykonywania usługi występują niesprzyjające warunki atmosferyczne to należy usługę wykonać w pierwszym dogodnym terminie, - odśnieżania i zwalczania śliskości nawierzchni lub gołoledzi na drogach i chodnikach, - oczyszczanie ulic, chodników i placów w okresie zimowym w przypadku braku okrywy śnieżnej, - zbieranie odpadów stałych z terenów zieleni miejskiej w terminie od dnia 01 grudnia do 15 marca, - opróżnianie koszy ulicznych oraz ich konserwacja i bieżące utrzymanie w czystości, - zbiórka i wywóz odpadów w ilości do 8 m3 w miesiącu. W przypadku nie zaistnienia potrzeby usunięcia w / w ilości odpadów w danym miesiącu liczba ta nie sumuje się w kolejnym miesiącu Intensywność świadczonych usług wykonawca dostosuje do założonych standardów tak, aby terenom wskazanym zapewnić na bieżąco właściwą czystość i estetykę. Szczegółowy opis zamówienia wraz z określeniem wielkości oraz typów obszarów objętych zamówieniem zawarto w dodatku nr 1 do specyfikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6, 90.51.20.00-9, 90.51.32.00-8, 90.61.20.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego dokumentu -zezwolenia na świadczenie usług będących przedmiotem postępowania i złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Złożenie wymienionych dokumentów oznaczać będzie spełnienie tego warunku. Niezłożenie wymienionych dokumentów, bądź złożenie błędnych dokumentów pomimo wezwania wykonawcy do ich poprawnego złożenia skutkować będzie stwierdzeniem braku spełnienia wymienionego wyżej warunku.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Złożenie oświadczenia oznaczać będzie spełnienie tego warunku. Niezłożenie oświadczenia, bądź złożenie błędnego oświadczenia, pomimo wezwania wykonawcy do jego poprawnego złożenia skutkować będzie stwierdzeniem braku spełnienia wymienionego wyżej warunku.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Złożenie oświadczenia oznaczać będzie spełnienie tego warunku. Niezłożenie oświadczenia, bądź złożenie błędnego oświadczenia, pomimo wezwania wykonawcy do jego poprawnego złożenia skutkować będzie stwierdzeniem braku spełnienia wymienionego wyżej warunku.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Złożenie oświadczenia oznaczać będzie spełnienie tego warunku. Niezłożenie oświadczenia, bądź złożenie błędnego oświadczenia, pomimo wezwania wykonawcy do jego poprawnego złożenia skutkować będzie stwierdzeniem braku spełnienia wymienionego wyżej warunku.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Złożenie oświadczenia oznaczać będzie spełnienie tego warunku. Niezłożenie oświadczenia, bądź złożenie błędnego oświadczenia, pomimo wezwania wykonawcy do jego poprawnego złożenia skutkować będzie stwierdzeniem braku spełnienia wymienionego wyżej warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów z terenu miasta i gminy Człopa w związku ze świadczonymi usługami w zakresie utrzymania czystości i porządku

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • Oświadczenie – załącznik nr 2 do oferty

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, pok. Nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa (Sekretariat). Otwarcie ofert : 16.04.2010 r., godzina 12:30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o zamA wieniu (DOC, 41.50Kb) 2010-04-07 12:39:52 10

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
CPV sprzA tanie (DOC, 20.50Kb) 2010-04-07 12:37:40 141
OA wiadczenie.doc (DOC, 22.00Kb) 2010-04-07 12:38:20 143
Oferta.doc (DOC, 37.50Kb) 2010-04-07 12:37:53 148
Opis przedmiotu.doc (DOC, 59.00Kb) 2010-04-07 12:38:05 211
SIWZ (RAR, 66.81Kb) 2010-04-07 12:41:02 132
SIWZ.doc (DOC, 142.50Kb) 2010-04-07 12:35:13 145
Umowa.doc (DOC, 72.50Kb) 2010-04-07 12:38:36 144
UpowaA nienie.doc (DOC, 23.50Kb) 2010-04-07 12:38:49 141

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Krakowiak

Data wytworzenia:
07 kwi 2010

Osoba dodająca informacje

Wojciech Narel

Data publikacji:
07 kwi 2010, godz. 12:35

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Narel

Data aktualizacji:
07 kwi 2010, godz. 12:41