Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum i Publicznego Przedszkola w Człopie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Człopa, 2010-12-05 Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Człopie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum i Publicznego Przedszkola w Człopie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Numer ogłoszenia: 395946 - 2010; data zamieszczenia: 05.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Gimnazjum w Człopie , pl. Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-67 259 15 01, faks 0-67 259-21 26. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum i Publicznego Przedszkola w Człopie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum i Publicznego Przedszkola w Człopie w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, wg następującego wykazu: 1. Z miejscowości Wołowe Lasy i z powrotem - 44 uczniów. 2. Z miejscowości Jaglice i z powrotem - 13 uczniów; 3. Z miejscowości Drzonowo Wałeckie i z powrotem - 15 uczniów; 4. Z miejscowości Mielęcin i z powrotem - 53 uczniów; 5. Z miejscowości Drzonowo i z powrotem - 16 uczniów; 6. Z miejscowości Pieczyska i z powrotem - 26 uczniów. 7. Z miejscowości Przelewice i z powrotem - 30 uczniów. Łączna liczba przewożonych uczniów razem: 197. Podana liczba uczniów objęta dowozem jest aktualna na dzień udzielenia zamówienia publicznego i w trakcie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od ilości uczniów uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Człopa, których należy objąć dowozem. Zamawiający zastrzega dowóz uczniów autobusami sprawnymi technicznie i z ważnymi badaniami technicznymi.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.20.00-1. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI ? Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia. ? III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia. ? III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia. ? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia. ? III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena dokonywać się będzie na zasadzie: spełnia lub nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY ? III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: ? koncesję, zezwolenie lub licencję ? III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: ? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ? aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczne Gimnazjum w Człopie, Plac Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Publiczne Gimnazjum w Człopie, Plac Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Człopie mgr Wiesława Bekker


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie - BILETY 2011 (DOC, 42.00Kb) 2010-12-05 21:20:52 93

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ - bilety 2011 (DOC, 139.50Kb) 2010-12-05 21:20:52 70

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - bilety 2011 (DOC, 56.50Kb) 2010-12-20 22:14:33 83

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
05 gru 2010

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
05 gru 2010, godz. 21:20

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
20 gru 2010, godz. 22:14