Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa obiektów małej architektury - budowa placu zabaw w miejscowości Jaglice na dz. nr 58/3, gm. Człopa

Człopa, dnia  21.06.2022 r.

Numer sprawy: B.271.1.6.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na budowę obiektów małej architektury - budowa placu zabaw w miejscowości Jaglice na działce nr 58/3, gm. Człopa

Niniejsze postępowanie realizowane jest z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1  - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł

ZAMÓWIENIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

I.  ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:            Gmina Człopa

Siedziba:                    ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Numer NIP:               765-160-28-73

Adres internetowy: www.bip.czlopa.pl

tel. 67 259 10 69    fax 67 259 10 65

e-mail: umig@czlopa.pl

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji zadania:

Marta Domagała (67) 259 11 98, inwestycje@czlopa.pl

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa obiektów małej architektury – budowa placu zabaw w miejscowości Jaglice na działce nr 58/3 gm. Człopa.

Zamówienie obejmuję zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych:

 1. Pionowa karuzela trzyosobowa.
 2. Pojedynczy ślizg.
 3. Huśtawka wahadłowa.
 4. Huśtawka wagowa  dwuosobowa.
 5. Bujak sprężynowy.  
 6. Regulamin (tablica informacyjna).
 7. Kosz na śmieci.
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w projekcie budowlanym będącym załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
 9. Wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa z piasku, ogrodzenia, przestawienia ławek, demontażu starych urządzeń placu zabaw nie jest objęte tym zamówieniem.

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 8 tygodni od daty podpisania umowy.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa lub pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@czlopa.pl do dnia  27.06.2022 r. do godz. 10.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Do oferty należy dołączyć  karty katalogowe oferowanych produktów i certyfikaty urządzeń zabawowo – rekreacyjnych.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.czlopa.pl. oraz przesłano do 2 wykonawców.
 7. Okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

CENA wykonania zamówienia  - 100%

VI.  UMOWA

 1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą i zgodną z zapytaniem o cenę ofertę zostanie podpisana umowa.
 2. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego
 3. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
 4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 5. Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy, z pośród pozostałych ważnych ofert wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
 6. Umowa może nie zostać podpisana, jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
 7. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 8. Warunki płatności: faktura płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty wykonania zamówienia.

VIII.  ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – wzór umowy
 2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 – projekt budowlany

                                                                                                             Z-ca Burmistrza

                                                                                                         Joanna Jastrzębowska

                                                                                                             

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal. nr 1 wzór umowy (DOCX, 35.91Kb) 2022-06-21 14:06:58 4
zal. nr 2 formularz ofertowy (DOC, 38.50Kb) 2022-06-21 14:06:58 4
zał. nr 3 część opisowa projektu budowlanego (PDF, 3.58Mb) 2022-06-21 14:06:58 23
zał. nr 3 część rysunkowa projektu budowlanego (PDF, 10.43Mb) 2022-06-21 14:06:58 23
ogłoszenie (PDF, 91.95Kb) 2022-06-21 14:06:58 1
protokół z rozeznania rynku (PDF, 49.91Kb) 2022-06-27 13:35:48 6
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
21 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
21 cze 2022, godz. 14:06

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
27 cze 2022, godz. 13:35