Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie.

Człopa: Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie.
Numer ogłoszenia: 371560 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną ogrzewczą, elektryczną wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach położonych w Człopie przy ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego nr: 409/9, 409/10, 248. Projektowany budynek obejmuje budowę 8 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 288,71 m2. Powierzchnie utwardzone projektowane: 764,00 m2, powierzchnie zieleni 2 422,29 m2. Budynek 3 kondygnacyjny o gabarytach: długość 19,39 m, szerokość 14,89 m, wysokość kalenicy względem poziomu 11,64 m, poziom posadzki parteru wyniesiony 32 cm nad poziom przyległego terenu. Powierzchnia użytkowa 519,15 m2, kubatura brutto 2 508,80 m3. Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków żwirobetonowych typu M6 gr. 25 cm, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 7 cm. Ściany zewnętrzne bloczki z betonu komórkowego gr. 36,5 cm na zaprawie klejowej ciepłochłonnej. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i międzylokalowe z cegły sylikatowej gr. 24 cm, działowe z płyt wg. systemu Multigips gr. 8 cm. Stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych gr. 24 cm, częściowo wylewki betonowe. Dach czterospadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowo płatwiowej, o spadku 35 stopni. Pokrycie dachu dachówką cementową. Doświetlenie przestrzeni strychowej oknami wykuszowymi. Kominy z pustaków prefabrykowanych. Schody zewnętrzne z polbruku, wewnętrzne żelbetowe wykończone płytką gresową. Posadzki w zależności od umiejscowienia wykonane z cementu, gresu, płytek podłogowych i paneli. Elementy wykończeniowe z tynku mineralnego malowanego farbą silikatową. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana lub z pvc. Instalacje w budynku: sanitarne: kanalizacji sanitarnej, instalacja wody zimnej, instalacja wody ciepłej, instalacja c.o., kotłownia olejowa 70 kW, elektryczne: wewnętrzna kablowa linia zasilająca, tablice rozdzielcze, wewnętrzne linie zasilające instalacje odbiorcze w mieszkaniach, instalacja sygnalizacji wejściowej, instalacja telefoniczna, telewizyjna, internetowa, instalacja dodatkowej ochrony od porażeń, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa, instalacja przeciwprzepięciowa. Zagospodarowanie terenu obejmuje powstanie nawierzchni utwardzonych pieszo jezdnych i pieszych z kostki polbrukowej na podbudowie, a także powierzchni przeznaczonej pod postój pojazdów z płyt ażurowych typu ECO. Projekt zagospodarowania terenu uwzględnia również powstanie trawiastej nawierzchni terenów zielonych. Szczegółowy zakres oraz technologia wykonania robót budowlanych zawiera załączona dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.40-4, 45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 40 000,00 złotych.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub jest zarejestrowany w odpowiednich rejestrach. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymagania jeśli złoży on stosowne oświadczenia oraz przedłoży dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia, nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymagania jeśli złoży on stosowne oświadczenia oraz przedłoży dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia, nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję a) kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, b) kierowników robót: jedną osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, jedną osobą z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, jedną osobą z uprawnieniami w specjalności drogowej, c) wykwalifikowanym personelem w zakresie ogólnobudowlanym, instalacji sanitarnych, elektrycznych, drogowym. Kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymagania jeśli złoży on stosowne oświadczenia oraz przedłoży dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia, nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                              Zdzisław Kmieć

                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Człopa


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie BIP (DOC, 51.00Kb) 2012-09-28 13:38:45 19

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
dokumentacja geotechniczna 1 (PDF, 876.85Kb) 2012-10-11 09:39:30 1015
przyA A cza wod-kan rys 1 (PDF, 381.80Kb) 2012-10-11 09:54:53 391
dokumentacja geotechniczna 2 (PDF, 9.85Mb) 2012-10-11 10:50:55 859
przyA A cza wod-kan rys 2 (PDF, 66.76Kb) 2012-10-11 09:56:04 711
przyA A cza wod-kan rys 3 (PDF, 26.95Kb) 2012-10-11 09:59:21 184
przyA A cza wod -kan rys 4 (PDF, 51.09Kb) 2012-10-11 09:59:35 252
SIWZ 2012 (DOC, 317.50Kb) 2012-09-28 13:38:45 618
projekt budowlany (ZIP, 13.08Mb) 2012-09-28 14:59:04 443
przedmiar robot (ZIP, 452.08Kb) 2012-09-28 14:59:04 360
PrzyA A cza wod-kan opis (PDF, 82.43Kb) 2012-10-11 09:52:03 970
rzut pietra (PDF, 11.36Mb) 2012-10-18 12:35:35 516
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (ZIP, 485.19Kb) 2012-09-28 14:59:04 312

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedz na zapytanie 1 (DOC, 35.50Kb) 2012-10-11 09:37:40 21
ogA oszenie o zmianie ogA oszenia 1 (DOC, 44.50Kb) 2012-10-15 13:29:01 76
zmiana SIWZ 1 (DOC, 30.50Kb) 2012-10-11 12:23:16 43
odpowiedz na zapytanie 2 (DOC, 97.00Kb) 2012-10-11 12:22:53 95
zmiana SIWZ 2 (DOC, 32.00Kb) 2012-10-11 13:52:56 90
odpowiedz na zapytanie 3 (DOC, 88.00Kb) 2012-10-15 12:18:58 16
zmiana SIWZ 3 (DOC, 44.50Kb) 2012-10-15 13:33:51 71
Zmiana SIWZ. ZaA . Nr 3 (DOC, 33.50Kb) 2012-10-02 07:24:17 65
odpowiedz na zapytanie 4 (DOC, 33.00Kb) 2012-10-17 10:30:23 57
odpowiedz na zapytanie 5 (DOC, 36.50Kb) 2012-10-18 11:24:21 23
Rzut dachu 5A (PDF, 288.98Kb) 2012-10-02 13:15:26 78
odpowiedz na zapytanie 6 (DOC, 32.50Kb) 2012-10-18 11:27:26 1
WyjaA nienia 02102012 (DOC, 21.00Kb) 2012-10-02 13:14:56 95
projekt elewacji (PDF, 467.20Kb) 2012-10-18 11:24:56 59
PrzykA adowa wizualizacja kolorystyki. (JPG, 797.08Kb) 2012-10-02 13:13:43 85
zmiana (DOC, 28.50Kb) 2012-10-22 08:38:08 2

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o zmianie ogA oszenia (DOC, 26.50Kb) 2012-10-11 13:52:20 57

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaA nienie potA powania (PDF, 226.15Kb) 2012-10-25 11:58:57 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
28 wrz 2012

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
28 wrz 2012, godz. 13:38

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
29 paź 2012, godz. 10:23