Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa

 

Człopa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa
Numer ogłoszenia: 152788 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Budowę obiektu liniowego - sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebin, w tym: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, - budowę przepompowni ścieków P1, Pw 1 wraz z instalacjami zasilająco - sterującymi, oświetlenia zewnętrznego, uziemiającymi ochrony przeciwpożarowej, - budowę wewnętrznych linii zalicznikowych przepompowni ścieków - WLZ Ścieki odprowadzane będą kolektorami grawitacyjnymi o średnicy 0,20 m i 0,25 m do przepompowni ścieków P I i transportowane rurociągiem tłocznym do studni rozprężnej SR-2 w Człopie. Do układu tej zlewni należeć będzie przepompownia P I wraz z rurociągiem tłocznym i studnią rozprężną, a także przepompownia przydomowa Pw1 wraz z rurociągiem tłocznym i studnią rozprężną SR-1. Planowana jest przepompownia , która będzie obiektem podziemnym bez stałej obsługi. W zbiornikach przepompowni wbudowane będą dwie pompy. Łączna długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej śr. 0,20 PVC, L= 1110,0 mb (w tym 156,0 mb w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej), śr. 0,25 PVC, L= 796,5 mb Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych Śr. 0,16 PVC, L= 397,0 (52 szt.) - (w tym 14,0 mb w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej). Trasy projektowanych rurociągów tłocznych przebiegają w pasach drogowych, gruntowych, po terenach rolnych oraz łąk i sadów. Średnice i długości rurociągów tłocznych: a) P I do SR 2 - Ø 90 PE; L = 755,5 mb b) Pw1 do studni SR 1 - Ø 63 PE; L = 82,5 mb 2. Budowę obiektu liniowego - sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzwonowo, w tym: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, - budowę przepompowni ścieków PI, P II wraz z instalacjami zasilająco - sterującymi, oświetlenia zewnętrznego, uziemiającymi i ochrony przeciwpożarowej, - budowę wewnętrznych linii zalicznikowych przepompowni ścieków - WLZ Ścieki odprowadzane będą kolektorami grawitacyjnymi o średnicy 0,20 m do przepompowni P II oraz P I i transportowane rurociągiem tłocznym do istniejącego rurociągu tłocznego ścieków o średnicy 90 mm przy ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego w Człopie. Planowane są dwie przepompownie, które będą obiektami podziemnymi bez stałej obsługi. W zbiornikach przepompowni wbudowane będą po dwie pompy. Łączna długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej śr. 0,20 PVC, L= 1131,0 mb (w tym 200,5 mb w granicy pasa drogowego drogi krajowej), Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych Śr. 0,16 PVC, L= 200,5 (31 szt.) - (w tym 95,5 mb w granicy pasa drogowego drogi). Trasy projektowanych rurociągów tłocznych przebiegają w pasach drogowych, gruntowych, po terenach rolnych oraz łąk i sadów. Średnice i długości rurociągów tłocznych: a) P I do istn. trójnika - Ø 90 PVC; L = 2052,0 mb b) P II do SR 2 - Ø 90 PVC; L = 534,0 mb Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 złotych, słownie: sto tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena będzie dokonywana na zasadzie - spełnia - w przypadku złożenia oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, -nie spełnia - w przypadku braku oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku lub w sytuacji, kiedy treść złożonego oświadczenia, bądź dokumentu nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena będzie dokonywana na zasadzie - spełnia - w przypadku złożenia oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, -nie spełnia - w przypadku braku oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku lub w sytuacji, kiedy treść złożonego oświadczenia, bądź dokumentu nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena będzie dokonywana na zasadzie - spełnia - w przypadku złożenia oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, -nie spełnia - w przypadku braku oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku lub w sytuacji, kiedy treść złożonego oświadczenia, bądź dokumentu nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena będzie dokonywana na zasadzie - spełnia - w przypadku złożenia oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, -nie spełnia - w przypadku braku oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku lub w sytuacji, kiedy treść złożonego oświadczenia, bądź dokumentu nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena będzie dokonywana na zasadzie - spełnia - w przypadku złożenia oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, -nie spełnia - w przypadku braku oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku lub w sytuacji, kiedy treść złożonego oświadczenia, bądź dokumentu nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów, że podmioty te spełniają warunki udziału w postępowaniu, i że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 2. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku, zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji, prawo korzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wypełniony załącznik nr 1 - formularz OFERTY. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Oświadczenia o: - udzieleniu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, a na zainstalowane urządzenia gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę od daty odbioru końcowego, ale nie krócej niż 24 miesiące, - zobowiązaniu do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, - wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 6. Kopia dowodu wniesienia wadium. 7. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji i rozliczania wykonanych robót. 8. Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

   

 

 

                                                               Burmistrz

                                                               Zdzisław Kmieć


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 55.00Kb) 2011-06-10 12:39:47 88
OgA oszenie o zmianie ogA oszenia (DOC, 43.50Kb) 2011-07-01 14:41:57 31

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
bad gruntu dzwonowo otw. p- 1 (JPG, 1.08Mb) 2011-06-22 09:24:07 185
bad gruntu dzwonowo otw. p- 1 (JPG, 1.08Mb) 2011-06-22 09:23:29 181
bad gruntu dzwonowo otw. sr-1 (JPG, 1.69Mb) 2011-06-22 09:24:07 186
bad gruntu dzwonowo otw. sr-1 (JPG, 1.69Mb) 2011-06-22 09:23:29 181
bad gruntu dzwonowo str. nr 1 (JPG, 294.64Kb) 2011-06-22 09:24:07 185
bad gruntu dzwonowo str. nr 1 (JPG, 294.64Kb) 2011-06-22 09:23:29 182
bad gruntu trzebin otw. pw 1 (JPG, 859.58Kb) 2011-06-22 09:24:07 180
bad gruntu trzebin otw. pw 1 (JPG, 859.58Kb) 2011-06-22 09:23:29 184
bad gruntu trzebin str. 1 (JPG, 533.55Kb) 2011-06-22 09:24:07 184
bad gruntu trzebin str. 1 (JPG, 533.55Kb) 2011-06-22 09:23:29 182
dzwonowo 1 (ZIP, 7.47Mb) 2011-06-10 14:29:33 350
trzebin 1 (ZIP, 10.04Mb) 2011-06-10 14:53:06 333
bad gruntu dzwonowo str. nr 2 (JPG, 474.00Kb) 2011-06-22 09:24:07 181
bad gruntu dzwonowo str. nr 2 (JPG, 474.00Kb) 2011-06-22 09:23:29 182
bad gruntu trzebin str. 2 (JPG, 474.18Kb) 2011-06-22 09:24:07 183
bad gruntu trzebin str. 2 (JPG, 474.18Kb) 2011-06-22 09:23:29 187
dzwonowo 2 (ZIP, 17.28Mb) 2011-06-10 14:29:33 354
trzebin 2 (ZIP, 22.54Mb) 2011-06-10 14:53:06 328
bad gruntu dzwonowo str. nr 3 (JPG, 723.59Kb) 2011-06-22 09:24:07 184
bad gruntu dzwonowo str. nr 3 (JPG, 723.59Kb) 2011-06-22 09:23:29 183
bad gruntu trzebin str. 3 (JPG, 1,006.05Kb) 2011-06-22 09:24:07 179
bad gruntu trzebin str. 3 (JPG, 1,006.05Kb) 2011-06-22 09:23:29 184
bad gruntu dzwonowo str. nr 4 (JPG, 636.60Kb) 2011-06-22 09:23:29 183
bad gruntu dzwonowo str. nr 4 (JPG, 636.60Kb) 2011-06-22 09:24:07 183
bad gruntu trzebin str. 4 (JPG, 1.10Mb) 2011-06-22 09:23:29 186
bad gruntu trzebin str. 4 (JPG, 1.10Mb) 2011-06-22 09:24:07 179
bad gruntu dzwonowo str. nr 5 (JPG, 757.39Kb) 2011-06-22 09:23:29 181
bad gruntu dzwonowo str. nr 5 (JPG, 757.39Kb) 2011-06-22 09:24:07 181
bad gruntu trzebin otw. 5 (JPG, 1.03Mb) 2011-06-22 09:23:29 187
bad gruntu trzebin otw. 5 (JPG, 1.03Mb) 2011-06-22 09:24:07 180
bad gruntu trzebin str. 5 (JPG, 1.05Mb) 2011-06-22 09:23:29 185
bad gruntu trzebin str. 5 (JPG, 1.05Mb) 2011-06-22 09:24:07 180
bad gruntu dzwonowo str. nr 6 (JPG, 666.18Kb) 2011-06-22 09:24:07 183
bad gruntu dzwonowo str. nr 6 (JPG, 666.18Kb) 2011-06-22 09:23:29 183
bad gruntu trzebin str. 6 (JPG, 994.07Kb) 2011-06-22 09:23:29 184
bad gruntu trzebin str. 6 (JPG, 994.07Kb) 2011-06-22 09:24:07 181
bad gruntu dzwonowo str. nr 7 (JPG, 663.11Kb) 2011-06-22 09:24:07 183
bad gruntu dzwonowo str. nr 7 (JPG, 663.11Kb) 2011-06-22 09:23:29 185
bad gruntu trzebin str. 7 (JPG, 1.06Mb) 2011-06-22 09:23:29 183
bad gruntu trzebin str. 7 (JPG, 1.06Mb) 2011-06-22 09:24:07 180
bad gruntu dzwonowo str. nr 8 (JPG, 408.31Kb) 2011-06-22 09:24:07 182
bad gruntu dzwonowo str. nr 8 (JPG, 408.31Kb) 2011-06-22 09:23:29 182
bad gruntu trzebin karta otw. 8-7 (JPG, 619.05Kb) 2011-06-22 09:23:29 181
bad gruntu trzebin karta otw. 8-7 (JPG, 619.05Kb) 2011-06-22 09:24:07 178
bad gruntu dzwonowo otw. 9 (JPG, 1.11Mb) 2011-06-22 09:23:28 190
bad gruntu dzwonowo otw. 9 (JPG, 1.11Mb) 2011-06-22 09:24:07 187
bad gruntu trzebin karta otw. 9 (JPG, 402.10Kb) 2011-06-22 09:23:29 182
bad gruntu trzebin karta otw. 9 (JPG, 402.10Kb) 2011-06-22 09:24:07 177
rys.9 profil sieci kanalizacji sanitarnej zlewni P-II (PDF, 1.89Mb) 2011-06-21 07:20:16 239
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 10-9 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:23:29 39
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 10-9 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:24:07 96
bad gruntu dzwonowo karta otw zal 10-9 (JPG, 724.38Kb) 2011-06-22 09:28:33 185
bad gruntu trzebin karta otw. 11-10 (JPG, 624.39Kb) 2011-06-22 09:24:07 180
bad gruntu trzebin karta otw. 11-10 (JPG, 624.39Kb) 2011-06-22 09:23:29 181
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 12 -11 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:23:29 60
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 12 -11 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:24:07 91
bad gruntu dzwonowo karta otw zal 12-11 (JPG, 710.08Kb) 2011-06-22 09:28:33 183
bad gruntu dzwonowo otw. 12 (JPG, 895.76Kb) 2011-06-22 09:24:07 189
bad gruntu dzwonowo otw. 12 (JPG, 895.76Kb) 2011-06-22 09:23:29 185
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 13 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:24:07 53
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 13 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:23:29 90
bad gruntu dzwonowo karta otw zal 13 (JPG, 389.59Kb) 2011-06-22 09:28:33 184
bad gruntu trzebin karta otw. 13-12 (JPG, 682.13Kb) 2011-06-22 09:23:29 182
bad gruntu trzebin karta otw. 13-12 (JPG, 682.13Kb) 2011-06-22 09:24:07 178
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 14 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:24:07 33
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 14 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:23:29 66
bad gruntu dzwonowo karta otw zal 14 (JPG, 379.20Kb) 2011-06-22 09:28:33 183
bad gruntu dzwonowo otw. 14 (JPG, 899.13Kb) 2011-06-22 09:23:29 179
bad gruntu dzwonowo otw. 14 (JPG, 899.13Kb) 2011-06-22 09:24:07 184
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 15 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:23:29 91
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 15 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:24:07 38
bad gruntu dzwonowo karta otw zal 15 (JPG, 415.77Kb) 2011-06-22 09:28:33 184
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 16 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:24:07 19
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 16 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:23:29 50
bad gruntu dzwonowo karta otw zal 16 (JPG, 421.38Kb) 2011-06-22 09:28:33 186
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 17 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:23:29 80
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 17 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:24:07 40
bad gruntu dzwonowo karta otw zal 17 (JPG, 406.37Kb) 2011-06-22 09:28:33 181
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 18 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:24:07 11
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 18 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:23:29 97
bad gruntu dzwonowo karta otw zal 18 (JPG, 385.98Kb) 2011-06-22 09:28:33 184
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 19 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:24:07 13
bad gruntu dzwonowo karta otw. za?. 19 (JPG, 196.00b) 2011-06-22 09:23:29 32
bad gruntu dzwonowo karta otw zal 19 (JPG, 521.09Kb) 2011-06-22 09:28:33 185
bad gruntu dzwonowo otw. 22 (JPG, 782.94Kb) 2011-06-22 09:24:07 184
bad gruntu dzwonowo otw. 22 (JPG, 782.94Kb) 2011-06-22 09:23:29 181
bad gruntu dzwonowo otw. 30 (JPG, 1.31Mb) 2011-06-22 09:23:29 180
bad gruntu dzwonowo otw. 30 (JPG, 1.31Mb) 2011-06-22 09:24:07 183
bad gruntu trzebin otw. 31 (JPG, 879.88Kb) 2011-06-22 09:24:07 180
bad gruntu trzebin otw. 31 (JPG, 879.88Kb) 2011-06-22 09:23:29 184
bad gruntu trzebin otw. 36 (JPG, 1.18Mb) 2011-06-22 09:24:07 180
bad gruntu trzebin otw. 36 (JPG, 1.18Mb) 2011-06-22 09:23:29 184
bad gruntu dzwonowo otw. 37 (JPG, 1.05Mb) 2011-06-22 09:24:07 183
bad gruntu dzwonowo otw. 37 (JPG, 1.05Mb) 2011-06-22 09:23:29 181
bad gruntu dzwonowo otw. 42 i p ii (JPG, 1.21Mb) 2011-06-22 09:23:29 181
bad gruntu dzwonowo otw. 42 i p ii (JPG, 1.21Mb) 2011-06-22 09:24:07 183
bad gruntu trzebin otw. p - i, 45 (JPG, 850.66Kb) 2011-06-22 09:23:29 184
bad gruntu trzebin otw. p - i, 45 (JPG, 850.66Kb) 2011-06-22 09:24:07 181
bad gruntu trzebin otw. 67 (JPG, 1.19Mb) 2011-06-22 09:24:07 182
bad gruntu trzebin otw. 67 (JPG, 1.19Mb) 2011-06-22 09:23:29 184
bad gruntu trzebin mapa (JPG, 1.87Mb) 2011-06-22 09:24:07 178
bad gruntu trzebin mapa (JPG, 1.87Mb) 2011-06-22 09:23:29 185
Opis techniczny Dzwonowo (PDF, 294.12Kb) 2011-06-15 13:18:50 597
Opis techniczny trzebin (PDF, 294.54Kb) 2011-06-15 13:18:24 638
przedmiar robA t - Dzwonowo (PDF, 134.25Kb) 2011-06-10 12:43:12 657
Przedmiar robA t - Trzebin (PDF, 124.05Kb) 2011-06-10 12:40:24 524
SIWZ kanalizacja Trzebin Dzwonowo (DOC, 452.50Kb) 2011-06-10 12:39:47 600
szczegA A owa specyfikacja techniczna - Dzwonowo (PDF, 809.41Kb) 2011-06-10 12:44:02 506
szczegA A owa specyfikacja techniczna - Trzebin (PDF, 807.60Kb) 2011-06-10 12:41:52 578

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedz na zapytanie 1 (DOC, 26.00Kb) 2011-06-17 07:54:57 71
zminay SIWZ 1 (DOC, 39.00Kb) 2011-07-04 11:08:15 83
odpowiedz na zapytanie 2 (DOC, 30.50Kb) 2011-06-21 07:20:39 59
odpowiedz na zapytanie 3 (DOC, 32.50Kb) 2011-06-21 07:21:30 40
odpowiedz na zapytanie 4 (DOC, 31.00Kb) 2011-06-28 11:09:49 66
odpowiedz na zapytanie 5 (DOC, 44.00Kb) 2011-07-04 13:40:42 33
odpowiedz na zapytanie (DOC, 25.50Kb) 2011-06-16 11:40:05 17
zmiana SIWZ (DOC, 33.00Kb) 2011-06-22 08:53:56 72

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o zmianie ogA oszenia (DOC, 43.50Kb) 2011-06-22 08:53:56 91

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOC, 99.00Kb) 2011-07-22 08:23:35 87

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
10 cze 2011

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
10 cze 2011, godz. 12:39

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
13 lut 2012, godz. 11:42