Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.czlopa.pl/zamowienia/lista/13.dhtml

Człopa: Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowanie

terenu Domu Kultury w Człopie

Numer ogłoszenia: 101036 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Kultury w Człopie , ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel.

0-67 2591144, faks 0-67 2591144.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i

zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Człopie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty

budowlane obejmujące remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowanie terenu Domu Kultury w

Człopie. Określenie przedmiotu zamówienia: Malowanie ścian, posadzek, schodów wewnętrznych w sali

widowiskowej i pomieszczeniach zaplecza sali widowiskowej (magazyn, garderoba, scena). W tych

pomieszczeniach wymienione zostaną grzejniki oraz przebudowana zostanie wewnętrzna instalacja elektryczna.

W pomieszczeniach sali widowiskowej, sceny i ustępów ogólnodostępnych na parterze budynku zaprojektowano

wentylację mechaniczną przy wykorzystaniu istniejących otworów w stropodachu. W ustępach

ogólnodostępnych zmieniony zostanie układ funkcjonalny przez rozebranie ścianek działowych i wykonanie

nowych. Zostaną powiększone istniejące otwory drzwiowe oraz wykute nowe w ścianach konstrukcyjnych.

Wykonane zostaną nowe instalacje sanitarne i elektryczne. W ramach remontu dachu wykonane zostanie

uszczelnienie pokrycia dachowe, nowa warstwa pokrycia papowego oraz przemurowanie zwieńczenia kominów

wentylacyjnych. W obiekcie instalacje sanitarne i elektryczne są to instalacje proste, nieskomplikowane, a

przyjęte w nich rozwiązania techniczne są powszechnie znane. Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie

terenu oraz zakup sprzętu. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą dokumentacji

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 1

do SIWZ. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

1 z 5 2014-03-25 14:06

nr 4 do SIWZ. Użyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje.

Wykonawca może zaoferować materiały i urządzenia równoważne (nie gorsze) o parametrach technicznoużytkowych

odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), co najmniej dwa remonty w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) o

wartości co najmniej 300.000,00 zł (brutto) każdy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub

zdolność kredytową w łącznej kwocie, co najmniej 250.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

2 z 5 2014-03-25 14:06

budowlanej i prawidłowo ukończone;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

3 z 5 2014-03-25 14:06

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu

wykonywania przedmiotu Umowy: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznym, odbiegającymi od

typowych, uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w

dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego, b) zmiany będące następstwem okoliczności

leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego,

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych, c) zmiany spowodowane działaniem siły wyższej mającej bezpośredni

wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy, d) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, e) zmiany spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi, ale

istotnymi dla wykonywania przedmiotu Umowy, f) zmiany spowodowane odmiennymi, ale istotnymi dla

wykonywania przedmiotu Umowy, od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych warunków terenowych, w szczególności istnienie

niezinwen?taryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, g) zmiany spowodowane

wystąpieniem zamówień dodatkowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), których wykonanie będzie miało wpływ na termin

wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1,

termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. 2)

Pozostałe zmiany: a) rezygnacja przez Zamawiającego z wykonywania części przedmiotu Umowy (odstąpienie

od części Umowy) - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio

pomniejszone (z uwzględnieniem postanowień kosztorysu ofertowego), przy czym Zamawiający zapłaci za

wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z

wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami, b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi

przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

4 z 5 2014-03-25 14:06

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.czlopa.pl/zamowienia/lista/13.dhtml

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Kultury w Człopie, ul.

Strzelecka 1, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2014

godzina 14:20, miejsce: Dom Kultury w Człopie, ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Dofinansowanie w ramach umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie

lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach

działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2001-2013.Z udziałem środków Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

5 z 5 2014-03-25 14:06


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
25.03.2014.14.15.29 ogA oszenie uzp (PDF, 67.07Kb) 2014-03-25 14:15:29 1

SWZ

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.04.2014.12.33.25 zaw. o wyborze oferty na str. www (PDF, 31.90Kb) 2014-04-16 12:33:25 3

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.04.2014.13.19.23 ogA osznie o zamowieniu (DOC, 36.00Kb) 2014-04-30 13:19:23 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Suska

Data wytworzenia:
25 mar 2014

Osoba dodająca informacje

Marta Suska

Data publikacji:
25 mar 2014, godz. 14:12

Osoba aktualizująca informacje

Marta Suska

Data aktualizacji:
30 kwi 2014, godz. 13:20